Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE COLECTARE SI TRANSPORT IN VEDEREA COLECTARII SELECTIVE A FRACTIILOR RECICLABILE IN COMUNELE CILNIC, CIUPERCENI SI TELESTI, JUDETUL GORJ


Anunt de participare numarul 31602/11.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CILNIC (CONSILIUL LOCAL CILNIC)
Adresa postala: SAT CILNIC;COM.CILNIC;JUD.GORJ, Localitatea: Calnic, Cod postal: 217145, Romania, Punct(e) de contact: VERGILIU-EUGENIU POPOVICI, Tel.0253/276.102;0721/450.785, Email: [email protected], Fax: 0253/276.102
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE COLECTARE SI TRANSPORT IN VEDEREA COLECTARII SELECTIVE A FRACTIILOR RECICLABILE IN COMUNELE CILNIC, CIUPERCENI SI TELESTI, JUDETUL GORJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna CALNIC, Jud. Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare: Vehicule de colectare a deseurilor menajere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144511-3 - Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.1)
34144512-0-Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Vehicule de colectare a deseurilor menajere 2 Bucati
Valoarea estimata fara TVA: 165, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare :10000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
E.U. Phare / Guvernul Romaniei / Consiliile Locale Calnic, Ciuperceni, Telesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferte comune, fara a fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificat de inregistrare al firmei, - Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data procedurii de achizitie. - Prezentare generala-informatii generale cuprinse in formularul prezentat in documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilantului contabil pe anul 2006, inregistrat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii, la producator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: casieria Primariei Cilnic
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2007 12:00
Locul: Primaria comunei Cilnic, judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii firmelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): - Phare 2004 CES - SCHEMA DE INVESTITII PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A DESEURILOR, Linia de Buget: Proiect PHARE RO 2004/016-772.04.01.04.01.01 - 36
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos , Nr.6 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/415750
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf. OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei
Adresa postala: comuna Cilnic, judetul Gorj, Localitatea: Cilnic, Cod postal: 217145, Romania, Tel.0253.276102, Email: [email protected], Fax: 0253.276102
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2007 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer