Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dibluri de lemn impregnate ? Suc CREIR CF Galati


Anunt de participare (utilitati) numarul 138909/14.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Silvica Mihalache, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Dibluri de lemn impregnate ? Suc CREIR CF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Districtul Linii 5 Brates, Districtul Linii 3 Faurei, Districtul Linii 3 Buzau, Districtul Linii 3 Focsani, Districtul Linii 4 Onesti
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare dibluri de lemn impregnate ? 30000buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare dibluri de lemn impregnate ? 30000buc, astfel: 1) Districtul Linii 5 Brates: Adresa Galati, Drumul de Centura(str. Laterala), nr.44? 6000 buc;2) Districtul Linii 3 Faurei: Adresa Faurei, str. Garii, nr. 23 ? 6000 buc; 3) Districtul Linii 3 Buzau, str. 1 Decembrie 1918, nr. 5j ? 6000 buc; 4) Districtul Linii 3 Focsani: Adresa Focsani, str. Bulevardul Garii, nr.1 ? 6000 buc; 5)Districtul Linii 4 Onesti: Adresa Onesti, str. Garii, nr. 1 ? 6000 buc
Valoarea estimata fara TVA: 75, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este 1.500 lei si va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pd de valab. a GP va fi cel putin egala cu pd minima de valab. a ofertei de 90 zile de la data depunerii ofertei.IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, cf prevederi lege 346/2004, modificata si completata prin OUG nr. 27/2006, drept pentru care se va prezenta GP insotita de declaratia privind statutul de IMM. GP se poate constitui: - prin virament bancar sau instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (recomandabil din Romania), care se prezinta in original. Instrumentul de garantare tb sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
-prin ordin de plata sau fila cec, in contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati-IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica ? Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din Romania) pana la data deschiderii ofertelor. - numerar, la casieria Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand isi retrage oferta in pd de valab. sau oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBE in cel mult 15 zile de la semnarea contractului sau oferta sa fiind stab. castigatoare, refuza sa semneze contractul in pd de valab. a ofertei. Daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din GP, in conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, suma de 750 lei. GBE-10% din val. contract fara TVA (I.M.M. 50%) si se va constitui in perioada de valab. oferta, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului prin: 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societare bancara sau de asigurari, care va prevede ca plata GBE se va exec conditionat sau neconditionat 2. Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul va deschide un cont la dispoz. autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoz. AC. Suma initiala depusa nu va fi mai mica de 0, 5 % din pret contract. Pe parcursul indeplinirii contractului AC urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stab. drept GBE in docum. de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii, pozitia in programul anual de achizitii publice pe anul 2012 a CN CF ?CFR?SA este 12.A.2.7.1.6
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare)in original, cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 ? Formularul 12A din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul 12B din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d), dupa caz);3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz); Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF CFR SA Bucuresti - Sucursala CREIR CF Galati urmatorii: ing. Laurentiu Seceleanu - director, ec. Aurelia Manea ? contabil sef, ing. Mihai Suciu - sef Divizie Linii, ing. Constantin Bors - sef Serviciu Linii, ing. Toader Liliana - Serviciul Linii, cons. jr. Leon Cristian - sef Oficiu Juridic, cons. jr. Elena Arsene - Of. juridic, ing. Silvica Mihalache - sef Birou Achizitii Publice.4. Declaratie pe proprie raspundere in concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta ? Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, dupa caz);5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 12C din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) care sa ateste situatiaobligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz);7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (Consiliul local) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz).Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.NOTA 1: In cazul in care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora: - conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat ? original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul;
- toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari - original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalulNOTA 2:1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c indice 1) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz). Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul), in original. Dovada privind calitatea de I.M.M. este necesara in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie si se va realiza astfel: -in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Fisa de parteneriat?; ?Intreprinderi partenere?;
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Intreprinderi legate?; ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?.Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.3. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, insotita de certificatul de omologare tehnica AFER, pentru produsele ce fac obiectul achizitiei (clasa de risc 2B).
Autorizatiile si certificatele de omologare AFER trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vizele anuale.Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau certificatului de omologare tehnica AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Ofertantii straini care detin autorizari / certificate de omologare AFER, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), autorizatia/ certificatul de omologare AFER pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa (daca este cazul), in situatia in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita, daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul, detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale (Formular B3 din Sectiunea Formulare-ofertant/asociat dupa caz, in original) din care sa rezulte: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor si media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011). Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro= 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro= 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro= 4, 2379 lei.
2. Bilanturile contabile din anii 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente (ofertant, asociat, dupa caz), in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in cond prev de art.186 din OUG 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza sit economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are oblig de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din Sectiunea Formulare). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu tb sa se afle in sit care det excluderea din procedura de atribuire conf prev art. 180 din OUG34/2006 si va depune in acest sens Form 12A in original, a prev art. 181 lit a), c1) si d) din OUG34/2006 si va depune in acest sens Form 12B in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3(trei) ani(impliniti la data termenului limita de depunere a ofertei) - Formular 12D din Sectiunea Formulare (ofertant, asociat, in original). Lista va contine valori, perioada si locul de livrare, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiari. Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea a cel mult 2 contracte de furnizare si depunerea documentelor doveditoare (contracte / procese verbale de receptie, etc. - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) prin care sa confirme livrarea de produse similare celor supuse achizitiei. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei.
2. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (Formular 12G din Sectiunea Formulare, in original), precum si, dupa caz acordurile de subcontractare (Formular 5 din Sectiunea Formulare). Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, specializarea, precum si ponderea acestora. Prezentul formular se va completa corespunzator si in cazul in care nu sunt incredintate parti de contract catre subcontractanti cu mentiunea "nu este cazul".
3.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formular 12I din Sectiunea Formulare de catre ofertantul / asociatul / tertul sustinator / subcontractantul, dupa caz, in original. Declaratia va contine informatii despre studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si a persoanelor responsabile cu furnizarea produselor, precum si personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii. Se va prezenta curriculum vitae pentru personalul de conducere si persoana/persoanele responsabile pentru executarea contractului.
4. Tert sustinator daca este cazul. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective in original, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehn invocate (anexa 20 si form 21 si 22 din Sectiunea Formulare). Pers care asigura sustinerea tehn nu tb sa se afle in sit care det excluderea din procedura de atribuire, conform prev art. 180, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OG 34/2006
1. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII: Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001, eliberat de catre organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii ( ofertant, asociat, dupa caz - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca toti membrii asocierii o indeplinesc. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr runde licitatie electronica: 1(una).Durata runda licitatie: 1zi(24ore).LE se va incheia dupa terminare runda licitare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, in conf cu art. 202 din OUG34/2006;Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul LE sunt: ?ofertantii pot vedea cea mai buna oferta? si ?ofertantii pot vedea nr de participanti inscrisi la licitatie?.LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) inreg in sistem ca adresa de contact. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 0236340760, in termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica in forma prevazuta la cap. IV.4.2 din prezenta sectiune
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
712/1/ 620 /2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.09.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2012 11:00
Locul: Sediul Sucursalei CREIR CF Galati, str. Domneasca, nr. 51, corp A, etaj 1, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal - In cazul in care doi operatori economici, ale caror oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci comisia de evaluare va solicita operatorilor economici care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2012 16:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer