Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dirigentie de santier pentru urmarirea realizarii lucrarilor privind PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ?Reabilitare Centru Istoric, Fortificatia de tip Vauban - Alba Iulia,cai de acces, ilum


Anunt de participare numarul 142603/19.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN BUZGURE, Tel. +40 0258811993, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0258811993, Adresa internet (URL): www.apulum.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dirigentie de santier pentru urmarirea realizarii lucrarilor privind PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ?Reabilitare Centru Istoric, Fortificatia de tip Vauban - Alba Iulia, cai de acces, iluminat si mobilier urban specific. Zona interioara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Alba Iulia, zona interioara
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dirigentie de santier pentru urmarirea realizarii lucrarilor privind PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ?Reabilitare Centru Istoric, Fortificatia de tip Vauban - Alba Iulia, cai de acces, iluminat si mobilier urban specific. Zona interioara?Valoarea estimata a contractuluieste de 237.650 lei (fara TVA) din care:
- Cheltuielidiverse sineprevazute- 47.530 lei conform prevederi art.29 alin. 2^1 din OUG 34/2006 cu completarile simodificarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dirigentie de santier pentru urmarirea realizarii lucrarilor privind PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ?Reabilitare Centru Istoric, Fortificatia de tip Vauban - Alba Iulia, cai de acces, iluminat si mobilier urban specific. Zona interioara?Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in caietul de sarcini care face parte din Documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 237, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 2.500 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul depunerii unei contestatii de catre ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine o partedin garantia de participare, in conf.cu art.278^1 lit.d) din OUG 23/2006.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Date pentru constituirea garantiei de participare : cont deschis la Trezoreria Alba Iulia, RO89TREZ0025006XXX000175, CUI 4562923.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici asociati.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara, se va completa Formularul nr.8. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu prevederile art.88 dinHG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de Stat si Bugetul Local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 180 din OUG nr.34/2006
Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 180 din OUG nr.34/2006 ? completare si prezentare FORMULARUL 3 ? incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 3.
Cerinta nr.2-Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? FORMULARUL 4
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr.3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 ? completare FORMULARUL 5;
2.Certificat constatator (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
3.Certificat constatator (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul Local de la sediul ofertantului care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul in care ofertantul nu este in masura sa prezinte certificatele fiscale in original la depunerea ofertelor, acestea se vor prezenta la o data ulterioara deschiderii ofertelor, la solicitarea comisiei, pentru verificarea conformitatii.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata aimpozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte FORMULARUL 5.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 5 completat pentru punctele a), c) si d) respectiv ca nu se incadreaza in prevederile de la art. 181 lit.a), c^1 si d) OUG 34/2006
Cerinta nr.4 -Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea siMonitorizarea Achizitiilor Publice nr.310/2010 privind punerea in aplicare a Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr.5-Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificarile si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare ? FORMULARUL 7.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular, de asemenea si eventualii subcontractanti.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 7
Persoanele cu functie de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt MIRCEA HAVA-primar, VOICU PAUL-viceprimar, PAVEL DORIN SERDEAN-viceprimar, MARCEL JELER-secretar municipiu, TEOFILA TAR-director economic, LILIANA MARINCEAN-sef serviciu contabilitate, SILVIA MOLDOVAN-director executiv, ANA METEA-sef serviciu, CRINA IACOB-director executiv, NICOLAIE MOLDOVAN-administrator public, ANUTA SINAR-director executiv, REMUS CORCHES-sef birou, HEDVIGA CALIN-arhitect sef, FLOARE HATEGAN-sef serviciu, ADELA CRISTESCU-Director executiv, COSMINA OLIMPIA CHEZAN-sef serviciu, OLGA HASEGAN-sef serviciu, ILEANA KRISBAI-sef serviciu AADP, SILVIA PETRUTA GHERGHINA BACIU-sef birou, GABRIEL ARMEAN-sef serviciu, COSMIN BUZGURE-sef birou achizitii, GEORGETA CAMELIA RANGHET-sef serviciu juridic, IOAN INUREAN-sef serviciu, MANOLE POPA-sef serviciu, AURICA GROZA-sef serviciu, FLOARE COLCERIU-sef serviciu, DANIELA MICU-sef compartiment, IOAN VODA-sef serviciu, MARIN CALOTA-sef birou, MARIUS VALERIU RECE-sef birou, CONSTANTIN ANTON JOLDES-sef birou, IOAN CANTIMIR -sef birou, DUMITRU TEODORESCU-sef birou., VASILE DORICA BUCUR-sef birou, MARIUS CLOAMBA-sef serviciu, IOAN AUREL POPA DRAGUS-sef birou, IOAN SASU-sef birou, MIHAI DANIEL GALEA-sef birou, CORINA BEDELEAN-director.
Consilieri Locali: ALBANI ROCCHETTI SIMONE, BOGATAN IOAN, BUGLEA RARES, CLEPAN DIMITRIE HORATIU, COSTINAS MARIUS ADRIAN, CRISAN VASILE, DOMUTA IULIUS VIOREL, IANCU GHEORGHE , MEDREA BOGDAN, PETRIC VASILE DANIEL, PLESA GABRIEL CODRU, POCOL DORIN IUSTIN, POPA PAVEL, PRESECAN MARIUS GHEORGHE, SANDU CORNEL STELIAN, TUDORASCU RAUL SEBASTIAN, ZDRANC DANIEL LIVIU.Consilieri Locali: ALBANI ROCCHETTI SIMONE, BOGATAN IOAN, BUGLEA RARES, CLEPAN DIMITRIE HORATIU, COSTINAS MARIUS ADRIAN, CRISAN VASILE, DOMUTA IULIUS VIOREL, IANCU GHEORGHE , MEDREA BOGDAN, PETRIC VASILE DANIEL, PLESA GABRIEL CODRU, POCOL DORIN IUSTIN, POPA PAVEL, PRESECAN MARIUS GHEORGHE, SANDU CORNEL STELIAN, TUDORASCU RAUL SEBASTIAN, ZDRANC DANIEL LIVIU. Pentru persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator ONRC
Ofertantul va prezenta Certificatulconstatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in original sau copie lizibila conform cu originalul, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferene acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. art. 15 din legea nr.359/2004.
Pentru persoane juridice /fizice straine
Pentru persoanele juridice/fizice straine-Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic ? in original sau copie lizibila conform cu originalul insotitede traducere autorizata si legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
-Prezentarea Certificatului de rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Valoarea cifrei de afaceri medii globale pe ultimii 3 ani sa fie in valoare de minim: 350.000 lei
Declaratie privindcifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, fara a fi luat in considerare anul in curs. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Ofertantul va prezentaa) Declaratia privind cifra de afaceri globala ? Formularul20.
b)Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs) , inregistrate sivizate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare.
Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-sidemonstra situatia economica sifinanciara siprin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economico-financiare, pe care autoritatea contracte le poate considera edificatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa siprezentaFormularul nr. 20
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Listaprincipalelorservicii prestate in ultimii 3 ani.
Pentrudemonstrarea experienteisimilare, operatorii economici vor prezenta contracte de servicii de dirigentie de santiersimilare prestate in ultimii 3 ania caror valoare sa fie minim 150.000 lei, fara TVA.
Valoarea impusa poate fidemonstrata prin cumularea valorica a maxim 3 contracte similare.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar.
Cerinta nr.2
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conf.art.188, alin.(3) lit.d) din OUG 34/2006.
Nota: In cazul in care oferta este prezentata in asociere cu mai multi operatori economici se va prezenta formularul de catre fiecare asociat.Personalul implicat in realizarea contractului se va incadra in urmatoarele cerinte minime:
- 1 inginer autorizat in domeniul ?Consolidare si restaurare monumente istorice?
- 1 inginer autorizat in domeniul ?Constructii civile, industriale si agricole?, categoria de importanta B
- 1 inginer autorizat in domeniul ?Instalatii in constructii (sanitare, termoventilatii, electrice)?, categoria de importanta B.
Cadrul legal care prevede autorizarea expertilor solicitati este: HG 272/1994, Legea 10/1995, Ordinul 1496/2011 si Legea 422/2001 republicata.
Un specialist poate cumula mai multe functii daca este atestat pe mai multe domenii/specialitati.
Pentru persoanele responsabile de indeplinirea se vor prezenta diplomele, CV-urile, contracte de munca sau alte forme de angajare si declaratiile de disponibilitate.
Cerinta nr.3
Se va prezenta o declaratie privind echipamentele tehnice. Ofertantul va prezenta dotarea cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Cerinta nr.4
Declaratia privindsubcontractantii si specializarea acestora (daca e cazul) precum siacordurile de subcontractare. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG 34/2006 , sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr.5
Informatii privind asociatii: In cazul ofertei depuse in comun de mai multioperatori economici se va prezenta acordul de asociere incheiat in vederea participarii la procedura sidocumentele pentrupartea lor de implicare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa siprezentaFormularul nr.9 si Formularul de experientasimilara 9A.Se va completasiprezenta? Formularul 11 si Formularul 11 ASe va completa Formularul nr. 10Se va prezenta Formularul 12 si se va atasa Formularul nr. 13 -Model de subcontractare .Se va completa : Formularul nr. 14.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19905/06.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2013 11:00
Locul: Primaria Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5A, Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, observatori din partea UCVAP, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?- Domeniul de interventie 1.1.?planuri integrate de dezvoltare urbana? ? Subdomeniul: Centre urbane.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 3, FORMULARUL 5 (pct. a), pct.c), pct.d) FORMULARUL 7, care se vor prezenta in original. Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (incheiat in fata notarului). Se vor folosi formulare atasate (FORMULARUL 18 si FORMULARUL 19, inclusiv Anexele 1 si 2 ale FORMULARULUI 19, daca este cazul).Documentatia de atribuire se descarca de la ?Documentatie si clarificari? din Anuntulde participare din SEAP. Durata prezentului contract este de 8 luni de la data primirii ordinului de incepere.Nota: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2, alin.1. lit. b din OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Alba Iulia ? Serviciul Juridic
Adresa postala: str. CaleaMotilor nr. 5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Tel. +40 0258811993, Fax: +40 0258811993
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer