Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DIRIGENTIE DE SANTIER/ASISTENTA TEHNICA la executia lucrarilor din Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare de la sucursala MINA URICANI


Anunt de participare (utilitati) numarul 145946/22.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str.Mihai Viteazu, nr.3, et.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: Serv. APMD, Tel. +40 0374172619, In atentia: Mirea Dana Simona, Boteanu Daniel, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
DIRIGENTIE DE SANTIER/ASISTENTA TEHNICA la executia lucrarilor din Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare de la sucursala MINA URICANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: subteran si suprafata MINA URICANI
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
asistenta tehnica ( verificare si conducere in numele SNIMVJ SA ) pentru toate activitatile necesare in vederea executiei lucrarilor de inchidere si ecologizare, in conditiile si standardele impuse, prevazute in proiectul tehnic.Valoarea estimata a contractului fara TVA este de 1.819.420 lei (valoarea cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 7, 92% din valoarea estimata a serviciilor de asistenta tehnica). Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul general este de 133.600 lei)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul se refera la asistenta tehnica pentru executarea lucrarilor de punere in siguranta a subteranului, izolarea si inchiderea legaturilor cu suprafata, refacerea suprafetelor afectate de exploatarea miniera.
Valoarea estimata a contractului fara TVA este de 1.819.420 lei (valoarea cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 7, 92 % din valoarea estimata a serviciilor de asistenta tehnica). Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul general este de 133.600 lei)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 819, 420RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
64 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2% din valoarea estimata a contractului ( exclusiv cheltuielile diverse si neprevazute ). Cuantumul garantiei este: 33.716, 4 lei. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia pentru participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii). 2. Ordin de plata ( in cont nr RO14RNCB0165130168580006, deschis la BCR Filiala Petrosani ) confirmat de banca emitenta sau fila CEC ? confirmat de banca pana la data si ora deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% la criteriul: cuantumul garantiei de participare. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, in conditiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Pentru garantiile de participare exprimate in alta moneda: data la care se face echivalenta BNR lei/alta valuta: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 5 % din valoarea totala a contractului , fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 90 ( 1 ) din HG 925 / 2006, prin: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii) 2. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia SNIMVJ SA. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. IMM-urile pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul : cuantumul garantiei de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ajutor de stat. Plata: ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
in conformitate cu prevederile art. 5 ( 3 ) din Ordinul ANRMAP 509 / 2011, documentele intocmite de ofertant se vor prezenta in original, conform formularelor din SECTIUNEA MODELE DE FORMULARE1.Date generale ofertant- formular E1.1. Formularul se completeaza si de subcontractanti, asociati sau terti sustinatori ( daca este cazul )
2 Declaratie privind eligibilitatea-formular E1.2 . Declaratia se va prezenta atat de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri ) sau de tertii sustinatori ( in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 ).
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-formular E1.3.Nu se exclud din procedura de atribuire ofertantii care nu si ?au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 , formularul se va completa si de sustinatorii acestuia .
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG 34/2006- formular E1.4.Declaratia se va prezenta atat de subcontractanti cat si de tertii sustinatori.Persoanele cu functie de decizie din cadrul SNIMVJ SA, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei: ing. Anghel Aurel, ing. Dragoescu Petru, ec. Straut Delia, ing. Nicolescu Cristian, ing. Dragulescu Florica, ing. Abraham Beatrice, ing. Ghicajanu Nicolaie, ing. Popescu Alexandru, ing. Ibanescu Ion, ing. Mirea Dana, ec. Borca Simona, ing. Holingher Sorina, ing. Radescu Nicolae, ing. Sienerth Ion, ing. Boteanu Daniel, ing. Bogdan Emil, jr. Colda Veronica.5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura - formular E1.5. Declaratia se va prezenta si de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri )
6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -formular E1.6. Formularul se va prezenta si de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri )Bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica a fost aprobat prin HG 328 / 2013. in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Cerinta nr. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Operatorul economic isi asuma raspunderea ca informatiile din acest document sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertei.Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic necesar desfasurarii activitatii ofertate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr. 2 Atestat al ofertantului emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru conducerea / coordonarea lucrarilor de inchideri mine. ( conform Ordinelor ANRM nr. 122 / 2006 si nr. 15 / 2010 emise in baza prevederilor Legii Minelor nr. 85 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare ).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economica si financiara a ofertantului. Ultimul bilant contabil (2012) vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentului solicitat se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Ultimul bilant contabil vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista cuprinzand subcontractantii ( daca e cazul ).In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul E 4.1. In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 . Acord de asociere ? in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna. In cazul asocierii, toti operatorii economici trebuie sa indeplineasca cerintele solicitate la: Situatia personala, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara. Situatia economica si financiara precum si Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, atat oferta tehnica cat si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentului solicitat se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul asocierii, toti operatorii economici trebuie sa indeplineasca cerintele solicitate la: Situatia personala, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara. Situatia economica si financiara precum si Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, atat oferta tehnica cat si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
Cerinta nr. 3 Experienta similara . Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a mai prestat servicii de asistenta tehnica pentru cel putin 1 ( un ) proiect de lucrari de inchidere subterana la minele grizutoase( mina Uricani supusa inchiderii este incadrata, conform HG 1049 / 2006- anexa 3 ? cerinte minime special aplicabile industriei extractive de subteran, art.8, pct.1- drept mina grizutoasa. )Anexat formularului se vor depune documente emise si contrasemnate de autoritati contractante sau clienti beneficiari privind buna executie a contractelor de asistenta tehnica / dirigentie de santierprezentate in anexa la formular.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul E 4.2. Anexatformularului se vor depune documente emise si contrasemnate de autoritati contractante sau clienti beneficiari privind buna executie a contractelor de servicii prezentate in anexa la formular
Cerinta nr. 4 Conditii minime de experienta profesionala a postului de DiriginteCoordonator propus pentru indeplinirea contractului : Diriginte Coordonator ?atestat in conformitate cu Ordinul MECMA nr. 391/2010, publicat in MO nr.188 /2010 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Se va prezenta: -atestatul emis in conformitate cu Ordinul MECMA nr. 391/2010 sau echivalent
Cerinta nr. 5. Conditii minime de experienta profesionala a postului de DiriginteRezident ?atestat in conformitate cu Ordinul MECMA nr. 391/2010, publicat in MO nr.188 /2010 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Se va prezenta: -atestatul emis in conformitate cu Ordinul MECMA nr. 391/2010 sau echivalent
Cerinta nr. 6 Conditii minime de experienta profesionala a postului de specialist in protectia muncii ? coordonator pentru sanatatea si securitatea in munca ? trebuie sa detina studii superioare in conformitate cu Legea 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, respective HG 300 / 2006 si a Ordinuluinr. 242 / 2007 emis deMMSSF referitor la regulamentul privind formarea specifica de coordonator in materie de SSM pe durata elaborarii proiectului si/ sau arealizarii lucrarilor pentru santiere temporare sau mobile ? cod COR 241221
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Se va prezenta: - document din care sa rezulte pregatirea profesionala in domeniul solicitat (diploma de absolvire a studiilor de specialitate, etc )
Cerinta nr. 7 Conditii minime de experienta profesionala a postului de topograf,
propus pentru indeplinirea contractului : Topograf ? trebuie sa fie de profesie inginer
topograf
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Se va prezenta:
- document din care sa rezulte pregatirea profesionala in domeniul solicitat (diploma de absolvire a studiilor de specialitate, etc )
Cerinta nr. 8 Conditii minime de experienta profesionala a postului de specialist constructor- trebuie sa fie de profesie inginer de specialitate in constructii, atestat MLPAT( necesar urmaririi si aplicarii prevederilor Legii 10 / 1995 a calitatii lucrarilor in constructie, cu reglementarile ce decurg din acestea, publicata in MO nr. 12 / 24.01.1995, modificata prin HG 498 / 2001 si prin Legea 587 / 2002 precum si Normele de aplicare ale legii 50 / 1991, aprobate prin Ordinul MT nr.1430 / 2005)
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Se va prezenta:
-atestat MLPAT( necesar urmaririi si aplicarii prevederilor Legii 10 / 1995 a calitatii lucrarilor in constructie, cu reglementarile ce decurg din acestea, publicata in MO nr. 12 / 24.01.1995, modificata prin HG 498 / 2001 si prin Legea 587 / 2002 precum si Normele de aplicare ale legii 50 / 1991, aprobate prin Ordinul MT nr.1430 / 2005)
Certificate emise de organisme independente abilitate, prin care se atesta faptul ca ofertantul are implementat si mentine anumite standarde de asigurare a calitatii (SR EN ISO 9001) si a mediului ( SR EN ISO 14001 ) sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentului solicitat se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Solicitarea are la baza prevederile Uniunii europene privind respectarea standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2013 13:00
Locul: sediul SNIMVJ SA din localitatea Petrosani, str. Mihai Viteazu nr. 3, et. II
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Evaluarea ofertelor respectiv a propunerilor financiare totale prin prisma incadrarii in prevederile art. 202 ( oferta cu pret neobisnuit de scazut ) sau in prevederile art.36 alin.1 lit.e sau e 1 din HG 925 / 2006 se va realiza prin luarea in considerare a propunerilor financiare finale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara propriu zisa a fiecarui ofertant in parte ( fara diverse si neprevazute ): Nota: din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile de servicii care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului Atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului ?pretul cel mai scazut?, evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret cel mai scazut, atunci autoritatea contractanta va solicta ofertantilor care au oferit cel mai mic pret egal o noua propunere financiara. Reofertarea nu poate fi mai mare decat oferta initiala. Reofertarea nu poate fi mai mare decat oferta initiala. 2.Conform art. 11 ( 4 ) din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare prevazute la III: 2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca au fost indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost ele solicitate la cap. III.2 . Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succintdar precis modul concret de indeplinire a cerintelor ( formular E 4.4 si anexa 1 la formular.). 3.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala ( utilaje, echipamente, personal ) invocand si sustinerea acordata de un tert, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm din partea unui tert in care sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului. Angajamentul ferm va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si 181 lit. a, c ^1, si d din OUG 34/2006, sens in care vor completa si prezenta formularele E 1.2, E 1.3, E 1.4. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii si mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana. 4. Operatorul economic are dreptul de a solicita clarificari la clauzele contractuale obligatorii, clauze care fac parte din Documentatia de atribuire, inainte de data limita de depunere a ofertelor, in termenele stabilite de OUG 34 / 2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- prevazute la art. 256, ind. 2 din OUG 34 / 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. LCJ - SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, et.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0374172618, Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer