Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - distantiere supraincalzitoare intermediare nr.1 aferente cazan nr.1 si 2 de 525 t/h


Anunt de participare (utilitati) numarul 140348/09.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: BARIERA VALCII, NR.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Marius Popescu, Tel. +40 0372511505, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
distantiere supraincalzitoare intermediare nr.1 aferente cazan nr.1 si 2 de 525 t/h
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Craiova, Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie distantiere supraincalzitoare intermediare nr.1 aferente cazan nr.1 si 2 de 525 t/h necesare pentru sustinerea serpentinelor supraincalzitoarelor intermediare nr.1 aferente cazanelor nr.1 si 2 din cadrul Uzinei Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
400 buc
Valoarea estimata fara TVA: 5, 120RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 51.20 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.(Formular 10)Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) Ordin de plata confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO04RNCB0134041638011024, BCR Sucursala Patria Craiova
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale S.C. CEO S.A
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea-Cerinta obligatorie: Formularul 12A;Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 181 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Cerinta obligatorie: Formularul 12B;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta-Cerinta obligatorie: Formularul 1;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Cerinta obligatorie: Formularul 2;
Nota: Persoane cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ? Uzina Craiova: Constantin BALASOIU ? Director; Veronica NICA ? Director Economic; Vergil SOARE ? Director Adjunct Comercial; Constantin HOANCA ? Director Uzina; Mihai BOBOS - Director Adjunct Exploatare; Constantin BUDOACE - Contabil Sef Uzina; Sef Serviciu Juridic ? Daniela PATRU. Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, daca in cadrul ofertei acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: Formularul , ,Informatii generale?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.
Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare;
- elementul care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua;
- nu se utilizeaza pasul de licitare; - ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;
- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret; -pentru a participa la faza finala de licitatie electronica , ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2012 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2012 14:30
Locul: Uzina Craiova , Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj, etaj 2, la sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, dupa faza de licitatie electronica, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret(totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256² din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Sucursalei Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351403300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2012 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer