Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DIVERSE MEDICAMENTE 2013


Anunt de participare numarul 148462/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
Adresa postala: B-dul Ferdinand nr 100, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900709, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Arnautu, Tel. +40 241484522, Email: [email protected], Fax: +40 241615491, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DIVERSE MEDICAMENTE 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 1OO FARMACIE
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 74, 754.38 si 14, 863, 506.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acoedului cadru autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile. contractele subsecvente se vor incheia lunar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona medicamente care sunt in lista Ministerului Sanatatii publicata in MO 304/28.05.2013 prin incheierea unui acord cadru pentru o perioada de 6 luni. Daca licitatia nationala se incheie in aceasta perioada de 6 luni prezentul acord cadru isi inceteaza aplicabilitatea urmand a nu mai produce efecte intre partile contractante.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
33651100-9-Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33692400-1-Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Medicamente pentru tratamentul bolnavilor 61 loturi cantitati minime si maxime totale conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 74, 754.38 si 14, 863, 506.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ? 1% din valoarea estimata maximapentru fiecare lot. Garantia de participare se va constitui: fie pe loturi, fie cumulat pe toate loturile pentru care se face oferta se anexeaza un centralizator pentru loturile ofertate. Perioada de valabilitate 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cursul de referinta pentru garantia depusa in alta moneda este cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emis in favoarea autoritatii contractante formular 5, OP in contul RO90TREZ2315006XXX01684 sau plata cu chitanta la casieria autoritatii in cazul in care valoarea este redusa conform art 86(1) din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata obligatoriu in original intr-un plic inchis in exteriorul plicului cu oferta separat de restul actelor depuse pentru procedura de atribuire pentru a putea fi verificata anterior tuturor documentelor depuse cel mai tarziu la data deschiderii ofertelor. Neatasarea dovezii constituirii garantiei de participare in original la plicul exterior va avea drept efect respingerea ofertei (art 33 alin 3 lit b din HG 925/2006) a) Garantia de buna executie a contractuluiva fi 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecventb) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (Formularul 8) .-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare Casa de Asigurari d eSanatate Constanta
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - original copie legalizata, copie conform cu originalul
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 - original copie legalizata, copie conform cu originalul
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completariprin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - original copie legalizata, copie conform cu originalul
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante
Manager: Conf Univ Dr Halichidis Stela
Dir medical: SL Dr Cambrea Claudia
Dir Financiar Contabil: Ec Osman Nadir
Sef Serv Achizitii: Ec Arnautu Gheorghe
Farm Sef: Pisica Adina
Ing Achizitii: Ursachi Cristian
Ec Osman Beinaz
Farm Culea Valerica
Farm Coroama Carmen
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta congorm Ord 314/2010 - original copie legalizata, copie conform cu originalul
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careiasocietatea ofertanta are sediul social , privind plata taxelor si impozitelor locale la bugetul local - original copie legalizata, copie conform cu originalul
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrarefiscala al unitatii administrativ teritorialede pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat - original copie legalizata, copie conform cu originalul
Certificatele fiscale sa dovedeascafaptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Certificat constatator eliberat de oficiul Registrului comertului de pe langa instanta competenta -informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor , din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii - original copie legalizata, copie conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile elgale din tara in care ofertantul este rezident precum si un certificat de Rezidenta Fiscala ( evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
Autorizatie de functionare a depozitului de medicamente valabila la data limita de depunere a oferteloremisa de Ministerul Sanatatii - Agentia Nationala a Medicamentului pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializare pentru produsul/produsele ofertat/ofertate , inconformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii Publice 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman. Cerinta obligatorie Copie xerox certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila
Autorizatie de punere pe piata de la ANM in conformitate cu Legea 95 din 14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta obligatorie. Copie xerox certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila Se accepta declaratia pe propria raspundere privind detinerea autorizatiilor de punere pe piata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Se va completa cifra de afaceri globala pentru cel mult ultimii 3 ani (2010 , 2011 , 2012) luandu-se in consideratie si data la care ofertantul (operatorul economic) si-a inceput activitatea. Cerinta obligatorie
Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele competente. Cerinta obligatorie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formular 4. Cursul de referinta leu/alta valuta va fi din data de 31 decembrie al fiecarui an.Copie xerox certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind personalul de specialitate si echipamentele tehnice de care dispune ofertantul
Lista principalelor livrari din cel mult ultimii 3 ani ? prezentarea unor certificate , documente emise sau contrasemnate de benficiari
Certificat ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie in originalCopie xerox certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampilaCopie xerox certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2014 10:00
Locul: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR. SE PREZINTA IMPUTERNICIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele situate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertare pentru loturile respective. Reofertarea se va face in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
ART 256^2 DIN OUG 34/2006 - 10 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA IN CONDITIILE PREZENTEI ORDONANTE DE URGENTA
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
Adresa postala: B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900709, Romania, Tel. +40 241484522, Email: [email protected], Fax: +40 241615491
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer