Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Diverse medicamente


Anunt de participare numarul 149136/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Adresa postala: Sos.Fundeni, nr.258, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Timariu, Tel. +40 213172194, Email: [email protected], Fax: +40 213180444, Adresa internet (URL): www.icfundeni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Diverse medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit farmaceutic central ICFundeni
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 900, 000 si 79, 999, 939.68RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente folosite in cadrul Programelor Nationale de Transplant de Organe si in cadrul activitatii medicale curente.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractele subsecvente se vor atribuitrimestrial in functie de necesitatile autoritatii contractante si de fondurile bugetare alocate.Valoarea minima estimata pentru un contract subsecvent 110000 lei;valoarea maxima estimata pentru un contract subsecvent 10000000 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 900, 000 si 79, 999, 939.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de : conform precizarilor din anexa B , cu o valabilitate de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor , conform art.86(1) din HG 925/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valutase va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Modalitati de constituire : scrisoare de garantie bancara , virament bancar/OP in contul RO79TREZ7025005XXX000170 , Trezoreria Sect.2/ alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari .IMM-urile pot constitui garantia de participare in cuantum de 50%.III.1.1 b) Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent , cu valoare mai mare de 10000 eur, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului, conform art.90, alin.1-3 din HG 925/2006.Modalitati de constituire : instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari sau retineri succesive din plata facturilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat-Programe Nationale de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie pe propria raspundere in conformitate cu prevederile art.180 din OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant/tert sustinator.
Cerinta nr.2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant/tert sustinator.
Cerinta nr.3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant in conformitate cu prevederile Ordinului 314/2010.
Cerinta nr.4: Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art 69^1 din OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator/subcontractant.
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Manager-Dr.Carmen Orban;Dir.Medical -Dr.Alina Tanase ;Dir.Fin-Contab-Ec.Emilia Grigore;Dir.Ingrijiri-As.Med.Pr.Otilia Mocanu;Sef Serv.Aprov-Ing.Andreea Sandu;Sef Bir.Achizitii-Ec.Adrian Parvulescu ;Comisia de evaluare : Dr.Alina Tanase, As.Med.Otilia Mocanu, Farm.pr.Sorina Hincu, Ec.Flori Stoica-Bir.Achizitii.
Cerinta nr.5: Certificat de atestare fiscala eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate.Certificat tip emis de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, prezentat in original /copie legalizata sau copie semnata si stampilata conform cu originalul sau declaratie pe propria raspunere in acest sens cf.art.11alin(4) HG925/2006.
Cerinta nr.6: Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale .Certificat tip emis de Consiliile Locale din care sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, prezentat in original /copie legalizata sau copie semnata si stampilata conform cu originalul sau declaratie pe propria raspunere in acest sens cf.art.11alin(4) HG925/2006. Cerinta nr.1: Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului .Certificat tip emis de organismele competente in care informatiile furnizate sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor , prezentat in original/copie legalizate/copie semnata si stampilata conform cu originalul.
Cerinta nr.2: Autorizatie de distributie angro pentru depozite . Autorizatia de functionare emisa de Ministerul Sanatatii intemeiul Legii 95/2006 - original/copie legalizata, copie xerox certificata conform cu originalul , valabila la data limita de depunere a ofertei .
Cerinta nr.3: Autorizatie pentru comercializare . Autorizatie de punere pe piata APP emisa de MS-ANM, conform Ord.1032/2011 , HG 144/2010- original/copie legalizata, copie xerox certificata conform cu originalul , valabila la data limita de depunere a ofertei .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Fisa de informatii generale.Date de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilor , cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Cerinta nr.2: Bilant contabil la 30.06.2013 sau 31.12.2012 si/sau , dupa caz rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant.Se anexeazabilant contabil la 30.06.2013 sau 31.12.2012 in original/copie semnata si stampilata conform cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani.Aceasta va cuprinde : valori, perioade livrare , beneficiari.
Cerinta nr.2: Experienta similara.Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerinta nr.1: Certificat de conformitate ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta documente emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza modelul din sectiunea Formulare de catre ofertant.Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Ofertantul va prezenta documente emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite de toti membrii asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice(SEAP) a)Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: pretul unitar, fara TVA, exprimat in lei/unitate de masura b)Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 1)Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: DA -Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta DA -Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA -Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU -Se va utiliza pasul de licitatie: NU c)Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: -licitatia electronica 1 runda; 2-licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;
-durata rundei este de 1 zi;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2014/S017-025584 din 24.01.2014
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 10:00
Locul: Institutul Clinic Fundeni - Sala de consiliu, cladirea B, et..1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, conducerea institutiei, reprezentantii Serv.Intern Specializat in Achizitii Publice si reprezentantii imputerniciti ai societatilor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista mai multe oferte cu acelasi pret , clasate pe locul I , departajarea lor se va face prin solicitare de reofertare , in plic inchis , depus la cererea autoritatii contractante , la sediul acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art.256^2 din OG 34/2006 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul Clinic Fundeni
Adresa postala: Sos.Fundeni nr.258 , sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Tel. +40 213172194, Email: [email protected], Fax: +40 213180444, Adresa internet (URL): www.icfundeni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer