Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Diverse produse alimentare - necesare pentru 12 luni


Anunt de participare numarul 143587/15.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Adresa postala: str. N titulescu nr 40, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200527, Romania, Punct(e) de contact: str. N titulescu nr 40, Tel. +40 251307535, In atentia: Catalin Margineanu, Email: [email protected], Fax: +40 251307535, Adresa internet (URL): str. N titulescu nr 40, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Diverse produse alimentare - necesare pentru 12 luni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str Filantropiai nr 1 - Magazie Alimente
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 155.2 si 619, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: din trei in trei luni de la semnarea acordului cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimente - necesare pentru 12 luni conform neceasr 5036/25.03.2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
03200000-3-Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 BISCUITI EUGENIA VRAC
2 BISCUITI SIMPLI VRAC
3 BRANZA TELEMEA
4 CARTOFI CAL I 6-9 CM
5 CEAI PLANTE
6 CEAPA
7 COMPOTURI DIVERSE BORCAN
8 DOVLECEI IN APA
9 FAINA ALBA
10 FASOLE USCATA
11 FASOLE VERDE BORCAN
12 FIDEA VRAC
13 FRUCTE(mere)
14 GEM DIFERIT
15 GHIVECI DE LEGUME
16 LAPTE PRAF 26% GRASIME VRAC
17 PASTE FAINOASE
18 MARGARINA19 MAZARE BOABE - CONSERVATA
20 Gris
21 MORCOVI PROASPETI
22 OREZ
23 OUA
24 PAINENESARATA25 PAINESARATA26 PASTA TOMATE 24%
27 PATE FICAT
28 PULPE DE PUI (pulpa superioara+pulpa inferioara + spate)
29 ROSII INBULION
30 SARE EXTRAFINAIODATA
31 SPANAC -CONSERVAT
32 ULEI
33 UNT34 VARZA PROASPATA
35 ZACUSCA DE LEGUME36 ZAHAR
37 ZARZAVAT CIORBA
38 BRANZA TOPITA (140gr- 8 triunghiuri)
Valoarea estimata fara TVA: intre 155.2 si 619, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare de 1% din valoarea maxima ( fara tva ) a lotului/loturilor pentru care se depune oferta - depunere prin orice instrument de garantare - perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - in situatia in care unul dintre operatorii economici participanti depune contestatie iar CNSC o respinge, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare reportata la valoarea estimata a lotului 1% din acesta valoare numai pentru loturile care intra sub incidenta art 278^1 aliniat 1. litera a. din OUG 34/2006 - Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a retine garantia de participare in situatiile stipulate la art 87 alin.1 litera a.b.c. din HG 925/2006-cursul leu - euro la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii garantiei de participare este 1 EURO = 4.4286 RON Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Cuantumul garantiei reprezinta5% din valoarea contractului fara TVA; pentru IMM 2.5% din valoarea contractuluiPentru valori mai mici de 15000 Euro nu se solicita garantie de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CAS DOLJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea - prezentare Formular nr. 1 din sectiunea Formulare
-declaratie privind situatia personala - DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.1 ; DECLARATIE privind situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.2 ; DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.3 din sectiunea Formulare.
-certificatul de participare cu oferta independenta - prezentare Formular nr. 5 din sectiunea Formulare.
-certificat de atestare fiscala - eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
-certificat privind plata impozitelor si taxelor locale - certificatul sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteledepunerea certificatelor in oricare forma original/copie legalizata si copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAPpersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante responsabile de organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Ec Crainiceanu Elena Victorita - Presedinte - (Director Financiar Contabil);
As. Coanda Mariana ? Membru (Director Ingrijiri Medicale)
Ec. Titoasa Luminita - Membru - (Aprovizionare);As. Malea Irina - Membru - (comp Dietetica);As. Marcu Mirela - Membru - (comp Dietetica);
Ref.Jr. Popescu Madalina - Membru - (Compartiment Juridic);Ing. Margineanu Catalin - Membru - (Compartiment Achizitii);Ec Preda Georgeta - Secretar - (Compartiment Achizitii); A)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu inscrierea domeniului de activitate corespunzator procedurii de achizitie (copie conform cu originalul), ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta mostre pentru loturile la care ofertantul va depune oferta financiara.Mostrele se vor depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor.
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI DE PRODUSE SIMILAREIN ULTIMII 3 ANI
ISO 22000/2005 sau echivalent
ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Neprezentarea mostrelor solicitate atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.model -sectiunea formulare, formular 1depunerea acestuia in oricare forma original/copie legalizata si copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAPdepunerea acestuia in oricare forma original/copie legalizata si copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5036/25.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2013 10:00
Locul: str.N.Titulescu nr 40 - compartiment achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoane imputernicite de operatorii economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
persoana vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat ilegal in baza art.256 pct 1) lit.a. OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic - Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu nr 40, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel. +40 251307535, Email: [email protected], Fax: +40 251307535, Adresa internet (URL): www.filantropia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer