Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA


Anunt de participare numarul 147336/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Gerontologie si GeriatrieANA ASLAN
Adresa postala: str. Caldarusani nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Punct(e) de contact: TEREZA ION, Tel. +40 2237192/+40 0318059301, Email: [email protected], Fax: +40 2231480, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: I.N.G.G.?Ana Aslan? Bucuresti, in locatia din str. Caldarusaninr.9, sect.1 ? magazia de alimente si Sos. Calea Bucurestilor nr.307 Otopeni ? magazia de alimente
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 114, 663.2 si 1, 501, 130.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele vor fi incheiate in functie de necesitatea autoritatii contractante. lunar/ trimestrial in functie de bugetul aprobat si datele de aprobare al bugetului. Valoarea celui mai mare contract sub. este de: 187.641, 30 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diverse produse alimentare de origine animala - Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, la expunerea la temperaturi extreme, la soare si precipitatii, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.Transportul produselor se va efectua gratuit cu mijloace de transport specializate (autofurgonete frigorifice pentru transport alimente), autorizate sanitar, cu delegatul vanzatorului ? merceolog. Transporturile vor fi organizate astfel ca livrarea sa fie incheiata in ziua stabilita (zi lucratoare) pana la orele 14:00.Operatorul economic isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor utilizand mijloace de transport proprii pana la cele doua sedii ale Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ?Ana Aslan? cu sediul in Bucuresti, str. Caldarusani, nr.9 sector 1, siCalea Bucurestilor nr. 307 Otopeni - magazia de alimente.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15540000-5 - Branzeturi (Rev.2)
15112300-9-Ficat de pasare (Rev.2)
15131500-0-Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)
15211000-0-File de peste (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului ACORD CADRU 24 LUNI
Toate produsele formeaza un singur LOT - PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA
1.Branza de vaci - minim 8160kg.- maxim 12000kg;
- Cod CPV 15540000-5 Branzeturi
2.Branza telemea - minim 2208kg.- maxim 2760kg;
- Cod CPV 15540000-5 Branzeturi
3.Branza topita - minim 3120kg.- maxim 4890kg;
- Cod CPV 15540000-5 Branzeturi
4.Crenvusti de pui - minim 720kg.- maxim 960kg;
- Cod CPV 15131500-0 Produse pe baza de carne de pasare
5.Ficat de pui - minim 9120kg.- maxim 11280kg;
- Cod CPV 15112300-9 Ficat de pasare
6.File peste - minim 2880kg.- maxim 3600kg;
- Cod CPV 15211000-0 File de peste
7.Iaurt100 g.- minim 6720buc - maxim 13440buc; - Cod CPV 15551300-8 Iaurt
8.Iaurt200 g.- minim 1920buc.- maxim 2400buc;
- Cod CPV 15551300-8 Iaurt
9.Lapte praf- minim 5400kg.- maxim 7800kg;
- Cod CPV 15511700-0 Lapte praf
10.Oua - minim 135360 buc ? maxim168000 buc;
- Cod CPV 03142500-3 Oua
11.Piept de pui - minim 16128kg.- maxim 19560kg;
- Cod CPV 15112130-6 Carne de pui
12.Pulpa de manzat fara os - minim 2400kg.- maxim 2880kg;
- Cod CPV 15111200-1 Carne de manzat
13.Pulpa de porc fara os- minim 1920kg.- maxim 2400kg;
- Cod CPV 15113000-3 Carne de porc
14.Pulpe de pui inferioare - minim 19680kg.- maxim 24840kg;
- Cod CPV 15112130-6 Carne de pui
15.Smantana - minim 720kg.- maxim 840kg;
- Cod CPV 15512000-0 Smantana
16.Unt (200 g) - minim 4320kg.- maxim 7200kg;
- Cod CPV 15530000-2 UntEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pentru un Contract subsecvent
Toate produsele formeaza un singur LOT PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA
1.Branza de vaci - minim 340kg.- maxim 500kg;
2.Branza telemea - minim 92kg.- maxim 115kg;
3.Branza topita - minim 130kg.- maxim 204kg;
4.Crenvusti de pui - minim 30kg.- maxim 40kg;
5.Ficat de pui - minim 380kg.- maxim 470kg;
6.File peste - minim 120kg.- maxim 150kg;
7.Iaurt100 g.- minim 280buc - maxim 560buc;
8.Iaurt200 g.- minim 80buc.- maxim 100buc;
9.Lapte praf- minim 225kg.- maxim 325kg;
10.Oua - minim 5640 buc ? maxim 7000 buc;
11.Piept de pui (carne de pasare)- minim 672kg.- maxim 815kg;
12.Pulpa de manzat fara os - minim 100kg.- maxim 120kg;
13.Pulpa de porc fara os- minim 80kg.- maxim 100kg;
14.Pulpe de pui inferioare (carne de pasare)- minim 820kg.- maxim 1035kg;
15.Smantana - minim 30kg.- maxim 35kg;
16.Unt (200 g) - minim 180kg.- maxim 300kg;
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 114, 663.2 si 1, 501, 130.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 30022.60 lei, 2 % din valoarea estimata a lotului, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.da X - nuSuma ce se va retine in masura in care Consiliul respinge contestatia este conf.art. 278 indice 1 din OUG 34/2006. Garantia de participare se poate constitui in contul: RO 40 TREZ 7015 041X XX00 0395, deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, prin virament bancar, ordin de plata, fila CEC, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, dovada constituirii conf.art 5 ordin Presedinte ANRMAP 509/2011 in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin depunere la sediul autoritatii contractante in afara plicului pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, conf.art 86 alin 6/HG 925/2006 Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare. Curs BNR din data de 27.09.2013. 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, in conf. cu art 89 din HG 925/2006. Aceasta se poate constitui conf. art 90 alin (1) HG 925/2006 contul: RO 40 TREZ 7015 041X XX00 0395, deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, prin virament bancar, ordin de plata, fila CEC, printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ?Ana Aslan?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, neincadrareain prevederile art.180 din OUG 34/2006 ? original. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? original.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare.
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta confom ordinului 314/2010 ? original. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare.
4.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat - sanatate, pensii, somaj care sa prezinte situatia datoriilor exigibile din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
5.Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatea locala competenta care sa prezinte situatia datoriilor exigibile din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? original. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
7.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006 ? original
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derulareasi finalizarea procedurii de atribuire:
Manager Dr. Bogdan Paltineanu;
Director economic Ec. Elena Nituica;Sef Birou Achizitii Publice - Ec. Tereza Ion;
Sef Birou Financiar- Ec.Corina Dumitru;
Av. Marginean Adriana;Achizitii Publice ? Ref. Peptea Ana-Maria.
Persoanele care aproba bugetul pentru finantarea contractelor achizitiei de furnizare ce fac obiectul prezentei proceduri - Manager Dr. Bogdan Paltineanu; - Director economic Ec. Elena Nituica.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator conform Ordinului nr.170/2012 (daca este cazul) - se va prezenta in original. Cerinta nr. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu inscrierea domeniului de activitate corespunzator procedurii de achizitie valabil la data limita de depunere a ofertelor aferenta procedurii, cu mentiunea ca informatiile in acest certificat sunt reale din care sa rezulte: - codurile CAEN corespunzatoare cu obiectul procedurii care fac obiectul acordului-cadru,
- cert. constatator trebuie sa ateste ca nu sunt expirate: sediul social, punctul/punctele de lucru, administratorul se afla in perioada mandatului;
- adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii,
- numele asociatilor.
Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de atribuirea procedurii va prezenta pentru conformitate (in situatia in care a prezentat acest document in copie conform cu originalul) documentul in original/copie legalizata. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).Cerinta nr. 2. Persoane juridice / fizice strainePersoanele juridice sau fizice straine vor prezenta setul complet de documente solicitate prin prezenta fisa de date. In plus, se vor prezenta si documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si documente care dovedesc dreptul (autorizatia) de a practica profesia.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior, atunci va fi acceptata :
- fie o declaratie pe proprie raspundere,
- fie o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere) ? (copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul).
Persoanele juridice sau fizice straine vor prezenta setul complet de documente solicitate prin prezenta fisa de date. In plus, se vor prezenta si documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si documente care dovedesc dreptul (autorizatia) de a practica profesia.
Nota : Informatii generale cu privire la modelele certificatelor emise de institutiile din statele membre UE, se pot obtine accesand link :
www.ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_en.htm.
Nota : autentificarea reprezinta acea activitate de constatare, facuta de notarul public, care presupune exercitarea a doua actiuni :
conformitatea si legalitatea.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, sustinator, daca este cazul.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii.
Cerinta nr. 3. Autorizatie de functionare sanitar veterinara pentru punctul de lucru valabila emisa de ANSVSA conform Ordinului 111/2008 ? Modalitatea de indeplinire, copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generaleSe vor prezenta informatii cu privire la: - cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), fara a se lua in considerare anul in curs, care trebuie sa fie egala sau mai mare decat 375.282, 60 lei fara TVA; (cerinta minima de calificare)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Modalitatea de indeplinire - Informatii generale despre candidat/ofertant completarea si prezentarea Formularului specificdin sectiunea formulare. Documentele vor fi emise si prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, daca este cazul. Curs mediu anual in Lei avut in vedere pentru calcul echivalentei comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, lista care sa contina cel putin un contract care prezinta livrari de produse similare de cel putin 62547.00 lei, lista va contine: valori; perioade de livrare; beneficiari, indiferent daca acestea din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2.Cerinta minima de calificare - Minim 1 contract similarin ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei limita de depunere a ofertelor) cu o valoare minima, prin raportare la valoarea de 62.547, 00 lei fara TVA; - livrarile de produse efectuate in ultimii 3 ani, se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare obiectului procedurii.
3. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice - care pot fi utilizate de catre operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de livrari de produse.
4. Cerinta minima de calificare - Minim 1 mijloace de transport marfa (indiferenet de capacitate) frigorific pentru produse perisabiledovedite prin acte proprietate/contracte de inchiriere/ comodat sau declaratii din partea unor terte persoane privind punerea la dispozitie in baza unor acorduri/contracte a mijloacelor de transport (copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul).
5. Informatii privind subcontractantii. Ofertantul va completa lista cuprinzand subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicare apartii/partilor din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi ? completarea Formularului corespunzator cu subcontractantii si specializarea acestora.
6. Se vor prezenta mostre pentru toate produsele solicitate in cadrul lotului.
Mostrele se vor depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor, vor fi insotite de: certificate de calitate/certificate de garantie/ raport de incercare conf. legislatiei in vigoare. Neprezentarea mostrelor solicitate in cadrul lotului atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
7. Se va prezenta autorizatia sanitara pentru mijloacele de transport alimente perisabile si ambalate emisa in baza Ordinului 111/2008 de catre Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
1.ISO 22000/2005 sau echivalent (valabil la data limita depunere a ofertelor) ? copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.
2. ISO 9001/2008 sau echivalent (valabil la data limita depunere a ofertelor) ? copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Modalitatea de indeplinire - Completarea si prezentarea, corespunzator Formularului specific din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.2.Modalitatea de indeplinire - certificate/documente - copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.In cazul unei asocieri aceste certificate/ documente vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Pentru calcul echivalentei se va utiliza cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR.3. Modalitatea de indeplinire ? completare formular corespunzator, se va prezenta declaratia privind utilajele din care sa rezulte ca in transportul si distributia produselor se vor utiliza autovehicule (specializate), care sa asigure integritatea acestora pana la destinatar. - Original4.Modalitatea de indeplinireDovada se va face prin acte proprietate /contracte de inchiriere/ comodat sau declaratii din partea unor terte persoane privind punerea la dispozitie in baza unor acorduri /contracte a mijloacelor de transport (copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul).5. Modalitatea de indeplinireOfertantul va completa lista cuprinzand subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicarea partii/partilor din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi- completarea Formularului corespunzator, cu subcontractantii si specializarea acestora.6. Modalitatea de indeplinireNeprezentarea mostrelor solicitate in cadrul lotului atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Mostrele se vor depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor pe baza procesului verbal de predare primire, in original.7. Modalitatea de indeplinireSe va prezenta autorizatia in copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.1. Modalitatea de indeplinire - Prezentarea unor certificate emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea candidatului ca are implementat: - un sistem de management al sigurantei alimentului in conformitate cu ISO 22000/2005 sau echivalent ? copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.2. Modalitatea de indeplinire - Prezentarea unor certificate emise de organisme independente acreditate(nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea candidatului ca are implementat: -un sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2008 echivalent? copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 10:00
Locul: I.N.G.G. ?ANA ASLAN?, str. Caldarusani, nr. 9, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicire scrisa pentru reprezentantul ofertantului, care participa la deschiderea ofertelor, copie C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul pentru inaintarea contestatie la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor este de 10 zile conform art. 256.2 al 1 lit a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Gerontologie siGeriatrie , ,ANA ASLAN??
Adresa postala: str.Caldarusaninr. 9, sect. 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Tel. +40 2237192, Email: [email protected], Fax: +40 2231480
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer