Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Doborat si taieri de corectie la arbori din zone verzi si cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca in sistem alpinism utilitar


Anunt de participare numarul 145114/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Sanda Florescu, Vasile Moldovan, Tel. +40 264592588, In atentia: Sanda Florescu, Vasile Moldovan, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Doborat si taieri de corectie la arbori din zone verzi si cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca in sistem alpinism utilitar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 748, 700RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente: estimativ 4/an; Valoarea: estimativ 62000 lei fara TVA / 1 contract subsecvent
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Doborat si taieri de corectie la arbori din zone verzi si cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca in sistem alpinism utilitar, conform descrierilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211400-6 - Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Doborat si taieri de corectie la arbori din zone verzi si cimitire pe raza municipiului Cluj-Napoca in sistem alpinism utilitar, conform descrierilor din caietul de sarcini.Mentionam ca Anexa 1 la caietul de sarcini cuprinde cantitatile min-max care se pot atribui in baza acordului-cadru, iar Anexa 2 la caietul de sarcini cuprinde cantitatile min-max care se pot atribui in baza unui contract subsecvent.
Valoarea estimata fara TVA: 748, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 10000 lei.Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si completata. Garantia de part.poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare (FORMULAR 11) emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prev. in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR din data de 22.04.2013, 1euro=4.3552.Instrum.de garantare emis in cond.legii, tb sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__ nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valab.a ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din garantia de part.4528.69 lei. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din valoarea contractului subsecvent acceptata, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A;2)Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C;3)Prezentarea generala: Fisa de informatii generale, conform Formular C;4)Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor;5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;5)a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );5)b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );
- Certificatele mentionate la punctele 5)a) si 5)b) trebuie sa ateste ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.6)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: VIRGIL PORUTIU, VASILE MOLDOVAN, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, RAMONA GABOR, SANDA FLORESCU, LAURA GOCAN, MIRELA MARINCEAN, BOGDAN CETEAN, LILIANA BOIAN. Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.7)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPDocumentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 5)a) si 5)b). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 7), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata); Persoane juridice/fizice straine/romane: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente. Daca nu s-a depus bilantul pentru anul 2012 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente.Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")
Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari incheiati sa fie de minim 220.000 lei sau echiv euro, 2010 - 4, 2099 ; 2011 - 4, 2379; 2012:4, 4560(curs mediu stabilit de BNR).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalulCompletarea Formularul nr.C. Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele contracte de servicii din ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor insotita de certificari de buna executie
Experienta similara: ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii experientei similare din cel mult 3 contracte, ale carui obiect sa il constituie prestarea serviciului de doborat arbori in regim alpinism utilitar avand o valoare insumata egala sau mai mare de 220000 lei fara TVA. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea serviciilor prestate se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.De asemenea, ofertantul va depune lista cu intreg personalul implicat in derularea contractului
Cerinta minima de calificare privind personalul: Ofertantul va face dovada ca pentru prestarea serviciilor va dispune de minim 3 persoane autorizate pentru efectuarea lucrarilor in sistem alpinism utilitar si prezentarea atestatului / certificatului / document echivalent - pentru aceste persoane (copie legalizata cu originalul, copie lizibila cu mentiunea ?in conformitate cu originalul? insotita de semnatura si stampila operatorului economic)
Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului.
Informatii privind asocierea - daca este cazul
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul
Informatii privind tertul sustinator - daca este cazul
standardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii, in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
standardul ISO 14001:2004 privind Sistemul de Management al Mediului, in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul C2 si anexa formularuluiOfertantul va prezenta o copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata, dupa contractele/parti ale contractului / certificate constatatoare aduse ca referinta din partea beneficiarului.Formularul F si anexaFormularul F si anexaFormular E si anexaFormularul G si completarea documentelor cf. anexei la Ordinul ANRMAP 509/2011 pentru fiecare asociatFormular D, C si decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/ candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).Se vor prezenta documente care sa certifice faptul ca furnizorul respecta standarde de asigurare a calitatii. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuiaSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca furnizorul respecta standarde de asigurare a calitatii. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, str Motilor, nr 1-3, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.garantia de participare se resitutie: ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie; ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei sau in conditiile art. 88 din HG 925/2006 modif
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2013 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer