Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Documentatii privind evaluarea gospodariilor si utilitatilor


Anunt de participare (utilitati) numarul 145452/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU - SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI SI SERVICII, Tel. +40 253335045, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Documentatii privind evaluarea gospodariilor si utilitatilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: U.M.C. Lupoaia; U.M.C. Rosiuta; U.M.C. Husnicioara
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de ?Documentatii privind evaluarea gospodariilor si utilitatilor?: evaluarea gospodariilor si utilitatilor este necesara pentru stabilirea unei drepte si prealabile despagubiri a beneficiarului de proprietate care urmeaza a fi afectate de activitatea miniera.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor presta serviciile prevazute in Caietul de Sarcini:
- U.M.C. Lupoaia: 30 gospodarii;
- U.M.C. Rosiuta: 30 gospodarii;
- U.M.C. Husnicioara: 20 gospodarii.
Valoarea estimata fara TVA: 80, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 1.400, 00 lei. Se poate depune in contul RO49 RNCB 0149 0345 6255 0007 BCR - Agentia Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau -depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare se poate constitui si in euro, cursul de schimb valutar fiind cel comunicat de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere aofertei, comunicata in invitatia de participare. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, conf. Legea nr. 346/2004). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata, in functie de disponibil. achizitorului, in 60 de zile de la inreg. fact. la pct. de lucru a Suc. Div. Min. Tg-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din ordonanta (completare Formular model)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (completare Formular model)
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (completare Formular model)
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ (completare Formular model)
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera ? Antonie Daniel;Director Economic ? Ghimis Vasile;
Director Investitii ? Petrescu Adrian;Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru;Ing. Sef Investitii ? Avram Vasile;
Sef Serviciul Atribuire Contracte Lucrari si Servicii ? Oita Vasile;(completare Formular model).
5. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie (completare Formular model);6. Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare ? (completare Formular model). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane :
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator (informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original.Din certificatul constatator trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul are inclus in obiectul de activitate si obiectul contractului care se atribuie.
Pentru persoanele juridice straine :
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea ttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu: 100.000, 00 lei (sau 50% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, conf. Legea nr. 346/2004). In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cifra de afaceri trebuie sa fie cel putin egala cu plafonul impus. Cifra de afaceri se ia in considerare prin cumul. Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formular model , ,Informatii generale??.
Capacitatea economica si financiara: operatorul isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 186 : (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2)).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale
- Formular model ? Declaratie tert sustinator experienta similara;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹;
- Formular model ? Prezentarea generala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate.
In cazul in care o parte din oferta depusa va fi realizata de subcontractanti, acestia vor trebui sa indeplineascasarcinile de prestari de servicii , proportional cu procentul de participarea acestora.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa (dupa caz) formularul model , ,Declaratie privind informatii despre subcontractanti??
Cerinta nr. 2 - Informatii privind personalul.
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune (strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant.Ofertantii au obligatia sa respecte urmatoarea cerinta minima cu privire la personalul necesar de asigurat pentru realizarea contractului: - cel putin o persoana care are calitatea de evaluator autorizat ANEVAR, (in conformitate cu Ordonanta nr. 24/30.08.2011, art. 2, alin. (1)).
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatul de acreditare care atesta calitatea de evaluator autorizat ANEVAR. Documentul trebuie sa fie valabil , ,la data limita de depunere a ofertelor? si se va prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
Capacitatea tehnica si profesionala: operatorul isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 190: (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).)
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale
- Formular model ? Declaratie tert sustinator experienta similara;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹;
- Formular model ? Prezentarea generala.
Cerinta nr. 1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara.
Modalitatea de indeplinire
Documentele trebuie sa fie valabile , ,la data limita de depunere a ofertelor?si se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2013 10:00
Locul: SC CEO SA-SDM Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a) In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.b) In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de executanti, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.c) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii (conform Legii nr. 346/2006, art. 16, alin (2)).d) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentionezesuccint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(completare formular model anexat). In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.e) Procesul verbal al sedintei de deschidere va fi publicat in SEAP.f) Ofertantii vor completa, in cadrul formularului , ,Informatii generale??, o adresa de e-mail (valida si care va fi verificata pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica), prin care se va realiza comunicarea intre autoritatea contractanta si ofertanti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer