Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotare Camin cultural Stefan cel Mare , judetul Neamt


Anunt de participare numarul 90398/10.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Stefan cel Mare (Primaria comunei Stefan cel Mare)
Adresa postala: com. Stefan cel Mare, loc. Stefan cel Mare, jud Neamt, Localitatea: Stefan cel Mare, Cod postal: 617435, Romania, Punct(e) de contact: Stan Elena, Tel.0746299732, In atentia: Stan Elena, Email: [email protected], Fax: 0233 292 001, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DotareCamin cultural Stefan cel Mare , judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: COMUNA STEFAN CEL MARE , SAT STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT, COD POSTAL 617435
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin atribuirea contractului de achizitie publica ce face obiectul procedurii de fata se urmareste dotarea corespunzatoare a Caminului Cultural din satul Stefan cel Mare, judetul Neamt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
37000000-8-Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)
39000000-2-Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I Carti 10.000 volume
Lot II Mobilier 14 buc mobilier aferent volumelor; 10 buc mese calculator; 10 buc scaune calculator; 200 bucScaune sala de spectacole; 10 buc mese sala de spectacol;
Lot III Sistem de supraveghere -1 bucLot IV-Instrumente muzicale-6 buc viori, 2 buc acordeon, 2 buc saxofon, 2 buc trompete, 1 buc contrabas, 1 buc tobe baterie;
Lot V Costume populare- 40 buc;
Lot VI- Echipamente de sonorizare si iluminat 1 buc statie de amplificare de putere audio mare- completa cuDifuzor, microfoane, etc.
Lot VII- Echipamente electronice si software- 10 buc calculatoare; 2 buc imprimante A3 cu scanner, 1 buc proiector
Lot VIII- Retea de internet 1 bucata retea de internet;
Valoarea estimata fara TVA: 687, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: LotI-3.880 lei, LotII 1.865lei, Lot III 410lei, Lot IV- 330lei, Lot V 324 lei, Lot VI-750 lei, Lot VII- 680lei, LotVIII 10 lei, constituita conform art.86 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din fonduri nerambursabile, respectiv Programul FEADR, Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Grupul de operatori economici poate lua forma de asociere/subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006: Formularul nr. 12 A si Formularul nr.12B(sectiunea formulare si modele a documentatiei de atribuire)
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr. 12 C (sectiunea formulare si modele a documentatiei de atribuire)
3.Obiectul de activitate este corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri
-Persoane juridiceromane : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau in copie legalizata valabil si Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului copie.
-Persoane fiziceromane: Autorizatia de functionare precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
-Persoane juridice /fizice straine: documente caredovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara din care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca persoana juridica are obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului, valabilela data depunerii ofertelor in original saucopielegalizata, plus traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (formularulB1 din sectiunea formulare si modele).
- Identificare financiara-Anexa la Formularul B1;
- Copii ale bilanturilor contabile 31.12.2008. 31.12.2007 si31.12.2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati (sau peperioadadelainfiintare, dacaaceasta perioada este mai mica de 3 ani) trebuie sa fie egala sau mai mare cu: Lot I Carti 338.000 leiLot II Mobilier 186.300 leiLot III Sistem de supraveghere -41.160 leiLot IV-Instrumente muzicale-32.930leiLot V Costume populare- 32.400leiLot VI- Echipamente de sonorizare si iluminat 75.380leiLot VII- Echipamente electronice si software 68.000leiLot VIII- Retea de internet 810 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privindprincipalele furnizari(livrari) din ultimii 3 ani
2. Standarde de asigurare a3.Strandarde de protectie a mediului
4.Informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Documente solicitate: - prezentarea listei cu principalele furnizaridin ultimii 3 ani (Formular nr. 12E din sectiunea formulare si modele)2. Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de managementul calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent. Se va prezenta ocopie dupa certificat.Acestaa solicitare este pbligatorie doar pentru ofertantii loturilor I, II, III, VI, VII si VIII.Nu se accepta ofertantii in curs de certificare.Se vor accepta conform legii alte certificate echivalente.In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii asociatiei va prezenta documentele solicitate mai sus.3.Ofertantii pentru loturile II, III, VI siVII trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru sistemul de management de mediu conform ISO 14001 sau echivalent. Se va prezenta ocopie dupa certificat.Nu se accepta ofertantii in curs de certificare.Se vor accepta conform legii alte certificate echivalente.In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii asociatiei va prezenta documentele solicitate mai sus.4.Se solicita, dupa caz, completarea formularelor: - Declaratie privind subcontractantii-completarea unui formular cu subcontractantii si specializarea acestora conform Formularui nr. 12G si aAcordului de subcontractare (Formularul D2) din sectiunea formulare si modele. Daca nu este cazul se va preciza acest lucru in cadrul formularului nr. 12 G.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza doar faza finala de licitatie electronica la care pot participa doar operatorii economici inscrisi in SEAP.Numarul de runde: 1.Durata runda: o zi.Se poate imbunatati doar pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2009 12:00
Locul: Primaria Comunei Stefan cel Mare, Sat Stefan cel Mare, Cod 617413, Judetul Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor cu imputernicire din partea reprezetantului legalsi copie dupa cartea de identitate si observatori CRPDRP Iasi, respectiv UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Modernizarea cu imbracaminte asfaltica usoara drumuri de interes local 9, 22 km, renovare si modernizare camin cultural Stefan cel Mare si achizitie de utilaje pentru intretinerea si exploatarea drumurilor de interes local-FEADR MASURA 322
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribure este disponibila in format electronic in SEAP - www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiluiul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 700024, Romania, Tel.(+4) 0234/513296, Email: [email protected], Fax: (+4 0234/514275, Adresa internet (URL): portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Consiliului Local Stefan cel Mare
Adresa postala: com. Stefan cel Mare, loc. Stefan cel Mare, jud Neamt, Localitatea: Stefan cel Mare, Cod postal: 617435, Romania, Tel.0233 292001, Email: [email protected], Fax: 0233 292001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2009 11:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer