Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotare Ambulatorii Spital Orasenesc in localitatea Sannicolau Mare


Anunt de participare numarul 141506/19.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr.15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Punct(e) de contact: sediul autoritatii, Tel. +40 256370366, In atentia: Danut Groza, Email: [email protected], Fax: +40 256370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotare Ambulatorii Spital Orasenesc in localitatea Sannicolau Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare, judetul Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea Ambulatoriilor din cadrul Spitalului Orasenesc din localitatea Sannicolau Mare, cu diverse aparate si produse medicale, precum si punerea in functiune (montaj/instalare) a echipamentelor medicale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33190000-8 - Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
34514700-0-Platforme mobile (Rev.2)
51400000-6-Servicii de instalare de echipament medical si chirurgical (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona aparate, instrumente si produse medicale pentru dotarea Ambulatoriilor Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare, pentru sectiile: Interne, Ginecologie, Chirurgie, Pediatrie, Oftalmologie.
Cantitatea este prevazuta in centralizatorul anexa la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 150, 661RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantum: 20.000 lei; perioada de valabilitate: 120 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
- Modul de constituire: a)prin prezentarea unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (original);b) prin virarea sumei in contul nr. RO55TREZ6275006XXX000643, deschis de autoritatea contractanta la Trezoreria Sannicolau Mare si prezentarea ordinului de plata, cu conditia ca la data/ora deschiderii ofertelor sa poata fi confirmata constituirea garantiei.Garantia se va constitui in favoarea autoritatii contractante, pentru contractul ce face obiectul prezentei proceduri si va avea specificata perioada de valabilitate.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa ca nefondata, vor fi aplicabile prevederile art. 278 ind. 1 din OUG 34/2006.Echivalenta in lei a garantiilor de participare constituite in alta valuta se va face la cursul valutar comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Cuantum: 10 % din pretul contractului, fara T.V.A.;
- Modul de constituire: se va specifica in cadrul Formularului de oferta una din urmatoarele modalitati pentru care se opteaza (art. 90 din HG 925/2006): 1) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau 2) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (situatia in care contractantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR: Programul POR 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, DMI 3.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind calitatea de ofertant: completarea Formularului B si a Anexei;
- Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta: completarea Formularul C;
- Declaratie privind conflictul de interese: ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 : completarea Formularului D (persoane cu functii de decizie in cadrul AC: Primar-Danut Groza, Viceprimar-Asaftei Radu Gheorghe, Sef birou contabilitate buget si patrimoniu-Iovanovici Biliana Emina, Consilieri Locali-Grui Adrian, Muntean Dorin, Vasilcin Gheorghe, Luca Marian Leontin, Mandran Natalia, Terebent Manuel Sebastian, Sarbu Ioan Ivan, Negot Florin, Dragoi Alina, Constantinescu Florin, Muntean Cozmin, Dalica Gabriel, Flus Stefan, Budur Daniel)
- Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 : completarea Formularul E;
- Ofertantul va demonstra faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006: Completarea Formularului F: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, insotita de: - Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala (certificat tip) pentru persoanele juridice din Romania, prin care se va demonstra achitarea taxelor si impozitelor locale de catre societate ; original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul ;
- Certificat de atestare fiscala (certificat tip)emis de Directia de Specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului; original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul ;Certificatele de atestare fiscala, mentionate anterior, vor face dovada ca ofertantii nu au datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc achitarea impozitelor, taxelor si a contributiilor obligatorii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care firma isi are resedinta, emise de institutiile autorizate: formulare tip (mod prezentare: original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul - vor fi insotite detraducerea legalizata in limba romana). (art. 182 din O.U.G. 34/2006). -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (informatiile din certificat trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor); in original sau copie legalizata sau copie "conform cu originalul;
In cazul in care este depus in copie simpla, certificatul constatator se va solicita in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc inainte de comunicarea rezultatului procedurii.
- Ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea supusa licitatiei si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri. (conform documentelor eliberate de catre O.R.C.).Persoane juridice /fizice straine: Documente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte: denumirea completa a operatorului economic, sediul social, persoane imputernicite/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare, obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare.Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil la data limita de depunere a ofertei.Documentelevorfi prezentate in original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite detraducerea legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declararea cifrei medii de afaceri globale din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), care trebuie sa fie egala sau mai mare de 2.300.000 lei. Se solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistratede organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale, emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
- Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organele competente din tara de rezidenta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate.
- pentru echivalenta leu/moneda straina: se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR.
- Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani (anterior datei limita de depunere a ofertelor), insotita de certificari sau recomandari (cel putin o recomandare): Completarea Formularului G;
- Experienta similara: - contract in cadrul caruia au fost furnizate produse de natura si complexitate similara (aparatura medicala, instrumente si produse medicale), avand o valoare de cel putin 1.000.000 lei, excl. TVA (se va lua in considerare valoarea cumulata a maxim 2 contracte dintre cele nominalizate in Lista solicitata anterior).
-Formular experienta similara: proces-verbal de receptie/ recomandare din partea beneficiarului/ orice alte documente edificatoare in sensul dovedirii procentului din contract realizat de ofertant, al similitudinii obiectului contractului etc. (Recomandarea din partea beneficiarului trebuie sa precizeze cel putin: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului; valoarea livrarilor efectuate, in lei, fara TVA; daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate neconformitati tehnice.)
- pentru echivalenta leu/moneda straina: se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR.
- Efectivele personalului angajat si personalul folosit pentru indeplinirea contractului:
- Completarea Formularului I - Declaratie privind efectivele medii anuale (din ultimii 3 ani) ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere;
Personalul propus pentru realizarea contractului (conform cerintelor impuse de caietul de sarcini): Anexa la formularul I, CV-urile si atestarile profesionale, conform legislatiei romanesti in vigoare, pentru persoanele responsabile cu realizarea contractului, insotita de documentele solicitate:
In cazul asocierii sau subcontractarii: se va evidentia in mod clar personalul furnizat de catre fiecare asociat/subcontractant.
Pentru personalul de specialitate nominalizatse vor prezenta: Curriculum Vitae; declara?ie disponibilitate; copie diplome, atestate, autoriza?ii necesare conform prevederilor legale.
Operatorul economic va prezenta pentru personalul propriu extrase din Registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic (REVISAL) ? pagina: lista salariati ? contracte (informatii privind contractele active). Vor fi evidentiate persoanele nominalizate in Lista de mai sus. (Se vor prezenta informatii doar cu privire la persoanele implicate in realizarea contractului.)
Personalul propus: 1. In cadrul ofertei (indiferent de varianta de participare) va fi prezentata o singura Anexa la Formularul I.
2. In aceasta Anexa va fi nominalizat intreg personalul care va participa la realizarea contractului (conform cerintelor din caietul de sarcini).
3. Vor fi inclusi cel putin urmatorii specialisti: - 1 responsabil de contract: - studii superioare de lunga durata: medicina umana;
- 1 imagist: - studii superioare: medicina umana; experienta minima: 3 ani vechime in profesie;
- 1 Responsabil control calitate: - atestat in domeniul aparaturii medicale);
Se permite, pe langa prezentarea de contracte de colaborare (copie ?conform cu originalul?) cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, si prezentarea de angajamente de participare (original).
- Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.1) sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare: angajamentul trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. 2) sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului: angajamentul trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.
- Informatii privind subcontractantii: - Daca este cazul subcontractarii unei parti a contractului, se vor prezenta urmatoarele documente pentru subcontractant: Declaratie privind conflictul de interesesi C.U.I.;
- Acordul/acordurile de subcontractare: - perioada de valabilitate, partea de contract pe care o va realiza subcontractantul (procent, valoare, activitatea/activitatile realizate).
Standarde de asigurare a calitatii - Certificari valabile, pentru un domeniu corespunzator obiectului contractului: - Certificari privind implementarea sistemul de asigurare a calitatii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de punere in functiune
10%
Descriere: Termenul va fi exprimat in zile calendaristice. Termenele vor fi realiste si justificate. Vor fi acceptate termenele incadrate in intervalul: minim 15 zile si maxim 30 zile, de la data semnarii contractului. Termenele de punere in functiune mai mici de 15 zile de la data semnarii contractului nu se vor puncta suplimentar, iar termenele de punere in functiune mai mari de 30 de zile de la data semnarii contractului vor fi declarate neconforme.
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie?. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (email) inregistrata in sistem ca adresa de contact. c) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. d) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. indicat in Sectiunea I, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24360/02.11.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2013 11:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante (Primaria Oras Sannicolau Mare, Sala 6)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul POR 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, DMI 3.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, vor avea punctaje egale, va fi declarata castigatoare oferta cu cel mai scazut pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici o noua oferta, care se va depune in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC.(In cazul in care CNSC va respinge contestatia, AC va retine contestatorului din garantia de participare suma prevazuta de art. 278^1 din O.U.G. 34/2006.)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str. Republicii nr. 15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Tel. +40 256370366, Fax: +40 256370350
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2013 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer