Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotare Ambulatorii Spital Orasenesc in localitatea Sannicolau Mare


Anunt de participare numarul 143292/24.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr.15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Ostrovati, Tel. +40 256370366, Email: [email protected], Fax: +40 256370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotare Ambulatorii Spital Orasenesc in localitatea Sannicolau Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare, judetul Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea Ambulatoriilor din cadrul Spitalului Orasenesc din localitatea Sannicolau Mare, cu diverse aparate si produse medicale
Lot I Echipamente medicale
Lot II Mobilier medical
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33190000-8 - Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
34514700-0-Platforme mobile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona echipamente medicale si mobilier medical pentru dotarea Ambulatoriilor Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare, pentru sectiile: Interne, Ginecologie, Chirurgie, Pediatrie, Oftalmologie
Cantitatile se regasesc in Centralizator produse Lot I, respectiv Lot II, anexe ale Caietului de sarcini.
LOTUL 1 ? valoare estimata conform Anexa B
LOTUL 2 ? valoare estimata conform Anexa B
Valoarea estimata fara TVA: 1, 150, 661RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare astfel: - pentru Lotul 1- Echipamente medicale = 20.700 lei, - pentru Lotul 2 - Mobilier medical = 2.270 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, actualizata.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. (echivalenta lei/valuta se va calcula la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare).In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, contul autoritatii contractante este RO55TREZ6275006XXX000643, deschis de autoritatea contractanta la Trezoreria Sannicolau Mare.In masura in care Consiliul respinge contestatia, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare, suma calculate conform art. 278^1, alin. 1 din OUG nr. 34/2006, actualizata.(Model orientativ Formular nr. 1)In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006, actualizata, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr. 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR: Programul POR 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, DMI 3.1 ? 85%Buget propriu ? 2%Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului ? 13%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )
Daca este cazul, documentul va fi depus de fiecare asociat si/sau de tertul sustinator.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora), cu exceptia situatiilor in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele vor fi insotite de traducere autorizata.
Daca este cazul, documentele vor fi depuse de fiecare asociat.Daca este cazul, Tertul sustinator va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006, actualizata.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5 ), conform Ordinului nr. 314/2010
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Primar-Danut Groza, Viceprimar-Asaftei Radu Gheorghe, Sef birou contabilitate buget si patrimoniu-Czene Rozalia, Secretar Primarie ? Petcu Florentina Corina, Consilieri Locali-Grui Adrian Calin, Muntean Dorin Horea, Vasilcin Gheorghe, Luca Marian Leontin, Mandran Natalia, Terebent Manuel Sebastian, Sarbu Ioan Ivan, Negot Florin, Dragoi Alina, Constantinescu Florin, Muntean Cozmin Constantin, Dalica Gabriel, Flus Stefan Gheorghe, Budur George Daniel
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele vor fi insotite de traducere autorizata.
Pentru persoanele juridice romane1. Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa prezinte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.?
Pentru persoanele juridice straine
1. Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate, pentru partea de contract pe care o realizeaza.In cazul in care este depus in copie simpla, certificatul constatator se va solicita in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc inainte de comunicarea rezultatului procedurii.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Declararea cifrei medii de afaceri globale din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), care trebuie sa fie egala sau mai mare decat:
- 2.000.000 lei, fara TVA - Lot I;
- 220.000 lei, fara TVA - Lot II.
- echivalenta leu/moneda straina se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Pentru dovedirea informatiilor privind cifra de afaceri, ofertantii vor depune si bilanturile contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A/7B, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Important: Prevederile art. 11^1 din HG 925/2006, actualizata, se vor aplica in mod corespunzator.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 7Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Formular nr. 7A/7BAtentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (anterior datei limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular nr. 8). Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (cel putin 1 ceritificat/document) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta 2
Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani va contine cel putin o livrare in valoare de: - Lot I - minim 1.000.000 lei (livrari de produse similare), insotita de certificate/documente care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul livrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus;
- Lot II - minim 110.000 lei (livrari de produse similare), insotita de certificate/documente care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul livrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.
- echivalenta leu/moneda straina se va calcula la cursul mediu annual comunicat de BNR.
Cerinta nr. 3
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, atunci are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 8A/8B, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Important: Prevederile art. 11^1 din HG 925/2006, actualizata, se vor aplica in mod corespunzator.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 8Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar ? copie conform cu originalulAtentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Completare Formular nr. 16Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Formular nr. 8A/8BAtentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Certificat ISO 9001 sau echivalent ? copie conform cu originalul.Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participant inscrisi la licitatie?. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem caadresa de contact.c) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.d) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. indicat in Sectiunea I, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S016-022781din23.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2013 11:00
Locul: sediul Primariei Orasului Sannicolau Mare, Sala 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul POR 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, DMI 3.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare.Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic - Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr. 15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Tel. +40 256370366, Fax: +40 256370350
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer