Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotare buldoexcavator


Anunt de participare numarul 3810/28.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TITESTI
Adresa postala: Sat Titesti, comuna Titesti, judet Arges, Localitatea: titesti, Cod postal: 117750, Romania, Punct(e) de contact: Florian Rizea, Tel.0248299012, Email: [email protected], Fax: 0248299012
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotare buldoexcavator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Titesti, Comuna Titesti, Judet Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
procurare buldoexcavator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29522600-0 - Cupe mecanice, excavatoare, incarcatoare mecanice cu lopata si utilaje miniere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 utilaj buldoexcavator
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 240, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie 2000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri in afara bugetului local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente care dovedesc eligibilitatea:
1. Declaratie pe propria raspundere, completa in conformitate cu Formularul B1/Sectiunea IV
a. impozitelor si taxelor catre stat;
b. contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare
Documente care dovedesc inregistrarea:
Pentru persoane juridice romane:
Certificat emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
7. Situatia financiara
Candidatul trebuie sa aiba o cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 anideminim echivalentul a 1.500.000 euro.8. Raportarea semestriala pentru anul 2005 (la 30.12.)NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR IMPUSE PRECUM SI NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DUCE LA NECALIFICAREA OFERTANTULUI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta obligatoriu, Formularul B2Ofertantul va prezenta cel putin 3 recomandari din partea unor beneficiair/clienti, pentru echipamente identiceDocumentele emise de org. acred. care confirma certificarea sistemului calitatii : ISO 9001Candidatul va prezenta cel putin 3 contracte al carui obiect a fost furnizarea de produse IDENTICE.Candidatul va completa Formularul B4
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2007 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
C.N.S.C.
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, Nr.38, Sector 1, Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI
Adresa postala: Pitesti, str. Victoriei, nr. 22, jud.Arges, Localitatea: Arges, Cod postal: 110005, Romania, Tel.0248/219374., Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Servicul Juridic al Primariei Titesti
Adresa postala: Comuna Titesti, Judet Arges, Localitatea Titesti, ,Localitatea: Titesti, Cod postal: 111750, Romania, Tel.0248299012, Fax: 0248299012
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2007 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer