Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DOTARE CU AUTOGREDER A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI GOSPODARIRE COMUNALA A COMUNEI APAHIDA


Anunt de participare numarul 149115/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA APAHIDA
Adresa postala: sat APAHIDA com.APAHIDA str.Libertatii nr.122, Localitatea: Apahida, Cod postal: 407035, Romania, Punct(e) de contact: FELECAN OVIDIU, Tel. +40 264231777, In atentia: FELECAN OVIDIU, Email: [email protected], Fax: +40 264231475, Adresa internet (URL): www.primaria-apahida.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DOTARE CU AUTOGREDER A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI GOSPODARIRE COMUNALA A COMUNEI APAHIDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: COMUNA APAHIDA, STR LIBERTATII, NR 122, JUD CLUJ.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotare cu Autogreder a Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat si Gospodarire Comunala a comunei Apahida .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43221000-8 - Gredere rutiere (Rev.2)
50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc Autogreder nou pentru dotarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat si Gospodarire Comunala a comunei Apahida.
Valoarea estimata fara TVA: 584, 235RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 2% din valoarea estimata a contractului :11.684, 70 Lei. Constituire: conform art. 86 din HG 925/2006 reactualizata. Contul in care se va vira garantia de participare este Cod IBAN: Nr. RO60 TREZ 2165006XXX006926 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca CF 4485243. Pentru ofertantii din categegoria IMM conf. Legii nr. 346/2004, garantia de participare se constituie in proportie de 50% din cunatumul precizat. Perioada de valabilitate: 90 zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor. Restituirea: conf. art 88 din H.G 925/2006 reactualizata. Formularul nr. 20 In cazul formularii unei contestatii, in masura in care Consiliul dispune respingerea acesteia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, procentual asa cum apare prevazut la art. 278 ind.1 din OUG 34/2006 reactualizata. Conversia lei valuta a cuantumului garantiei se va la cursul Bancii Central Europene la data publicarii anuntului de participare. . Mentionam faptul ca autoritatea contractanta nu dispune de conturi in alta moneda decat moneda nationala Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de furnizare (fara TVA). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conf. Art. 89 si 90 din HG 925/2006 reactualizata. Garantia de buna executie se restituie conform prevederilor HG 925/2006 Art. 92 alin.(4). Atentie! In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de buna executie se constituie in proportie de 50% din cunatumul precizat. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele in original privind incadrarea in categoria IMM. . Formularul 18 din Cap III Formulare Conversia lei valuta a cuantumului garantiei de buna executie se face la cursul Bancii Central Europeane la data publicarii anuntului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR , Masura .413322 ?Renovarea dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Prezentarea declaratie privind neincadrarea in art. 180 din din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; se va completa Formular nr. 3;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 -Prezentarea declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata; se va completa Formular nr. 8;3. Se va prezenta certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat ANAF, in original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011), care sa prezinte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor.4. Se va prezenta certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatile locale, in original, copie legalizata sau copiicertificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011), care sa prezinte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Operatorii economici care se inregistreaza cu debite la bugetul de stat si/sau cel local, vor fi exclusi din procedura de achizitie;5 .Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Prezentare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - conform ORDIN ANRMAP Nr. 314 din 12 octombrie 2010; se va completa Formularul nr. 20;6. Certificat de cazier fiscal ? Eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediu7 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind 1 din Ordonanta de Urgenta 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - ofertantul va completa Formularul nr. 17 din sectiunea III "Formulare.Persoanele cu functii de decizie din autoritatea contractanta sunt: -Grigore Fati ? primar-Pacurar Radu viceprimar-Alexandru David-secretar-Dana Mihaela Astilean-sef serviciu economic-Alba Raluca Elisabeta ?consilier juridic-Ovidiu Aurel Felecan ? consilier-Alexandru Petrus-inspector-Mircea Teodor Paglesan - consilier-Robert Barna ?Inspector de specialitate-Tatiana Simona Pop- consilier-Toderas Ioan Sucigan - sef serviciu A.DP.P.G.C. Apahida- Buiga Traian Ovidiu - consilier local-Nas Adrian Sorin - consilier local- Sucala Delia Romelia - consilier local-Podar Dan - consilier local- Legian Andrei - consilier local-Fratean Septimiu Vasile - consilier local- Rus Ioan Sorin - consilier local-Pop Ligia Vasilica - consilier local-Vultur Rodica Stefana - consilier local-Farcas Vasile - consilier local-Pacurar Calin Petru - consilier local-Felecan Nicoale - consilier local- Rachisan Valean - consilier local-Fabian Alexandru - consilier local-Baciu Stefan Cristian - consilier local8. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Se va prezenta Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Formularul nr. 2 din sectiunea Formulare. In cazul asocierii, documentele de mai sus vor fi prezentate obligatoriu de toti operatorii economici din care este formata asocierea 1. Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial Cluj din care sa rezulte ca in obiectul de activitate al firmei sunt cuprinse activitatile care fac obiectul prezentei achizitii, in original, copie legalizata sau copie certificat conform cu originalul, din care sa reiasa ca sunt valabile /reale la data limita de depunere al ofertelor. In cazul in care ofertantul prim clasat, in urma verificarii cerintelor minime de calificare si aplicarea criteriilor de atribuire a depus pentru Certificatul constatator o copie certificata conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, originalul sau o copie legalizata a documentului prezentat spre validarea autenticitatii acestuia. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte certificatul.2. Documente edificatoare care sa dovedeasca ca operatorul economic se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul); se va completa Formularul nr. 13.3. Persoane juridice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte: -datele de identificare durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/actionarii (dupa caz), administratorii/persoanele imputernicite (dupa caz) si activitatile autorizate (dupa caz) -domeniul de activitate al ofertantului corespunde obeictului procedurii;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii cu privire la cifra de afaceri globala pentru anii 2011, 2012 si 2013. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie egala sau mai mare decat 584.000 Lei . Informatii privind cifra de afaceri - ofertantul trebuie sa depuna informatiile, respectiv, din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii cu privire la cifra de afaceri globala pentru anii 2011, 2012, 2013. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie egala sau mai mare decat 584.000 Lei. Informatii privind cifra de afaceri -ofertantul trebuie sa depuna informatiile, respectiv, din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor. Prezentarea formularului 9 din Capitolul III - Formulare. In cazul in care ofertantul reprezinta o asociere intre mai multi operatori economici, fiecare asociat va prezenta acest formular completat cu propriile date. Se va prezenta bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.Pentru anul 2013 se poate prezenta balanta la 31.12.2013 .In cazul in care ofertantul vine cu sustinere financiara va completa Formularul nr 15 din Cp III Formulare.Pentru o evaluare unitara a modului de indplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE pt fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul va face dovada prezentand o lista cu principalele livrari in ultimii 3 ani, in domeniul obiectului contractului . in valoare cumulata de cel putin 584.000 leifara TVA. In cazul in care ofertantul reprezinta o asociere intre mai multi operatori economici, fiecare asociat va prezenta acest formular completat cu propriile date
Cerinta nr. 2 .Ofertantul trebuie sa prezinte lista service-urilor autorizate/agreate de producator pentru interventii in GARANTIE.
Cerinta nr . 3 Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul). Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna. Autoritatea Contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta din urma fiind obligat sa prezinte acordul de asociere legalizat la semnarea contractului. Ofertele depuse de o asociere trebuie sa indice urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener in parte din cadrul societatii mixte/ consortiului/asocierii precum si categoriile de lucrari executate de acestia. b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. c) Unul din membri trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte.
Cerinta nr.4 Capacitatea tehnica si ?sau profesionala a operaturului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin 1, 2, 3 din OUG nr. 34 ? 2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 33-2006 cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana ) conform art 190 din OUG 34-2006 = atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formularului 16 care se prezinta ca instrument juridic , prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista cu principalelor livrari in ultimii 3 ani.Prezentarea Formularului 10 din Capitolul III - Formulare In cazul in care ofertantul reprezinta o asociere intre mai multi operatori economici, fiecare asociat va prezenta acest formular completat cu propriile date, Experienta similara ofertanti vor depune Formularul nr. 21 . din Capitolul III - Formulare.SE VOR PREZENTA CERTIFICATE/DOCUMENTE EMISE SAU CONTRASEMNATE DE O AUTORITATE SAU DE CATRE CLIENTUL BENEFICIAR DIN CARE SA REZULTE FURNIZAREA DE PRODUSE.
Pentru o evaluare unitara a modului de indplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE pt fiecare an in parte.Ofertantul va depune Declaratia conform Formularului 23 din Cap III FormulareSe va prezenta Acordul de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire, prezentat si completat in conformitate cu Formular nr. 6, din Cap III Formulare, daca este cazul.Ofertantul va depune Formularul 16 din Cap III Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1730 din 27.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 10:00
Locul: COMUNA APAHIDA, STR LIBERTATII NR .122, JUD CLUJ.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai operatorilor economici, membrii comisiei de evaluare, reprezentanti APDRP, UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Orice comunicari, solicitari, sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba romana. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire se vor adresa autoritatii contractante, in scris, Acestea vor avea mentionat: Obiectul contractului; Numarul anuntului de participare publicata in SEAP ; Numele operatorului economic ; Numele persoanei de contact indicata in anuntul de participare. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret si clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, dupa etapa finala de licitatie electronica, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare, daca este cazul. Reprezentantii ofertantilor autorizati sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta Comisiei de evaluare imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, buletin/carte de identitate sau pasaport, dupa caz. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Formularului F13. Potrivit art. 11, alin. (9) din HG 925/2006 modificata si completata cu HG 834/2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare solicitate prin prezenta documentatie. Declaratia va fi insotita de o anexa in care este mentionat modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate. In cazul unei oferte comune, fiecare asociat va depune toate documentele solicitate cu titlul de documente de calificare, oferta tehnica urmind a fi prezentat numai de liderul asociatiei, in numele acesteia. Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile/documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pina la data si ora limita de depunere a ofertelor, atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta intre operatorii economici si autoritatea contractanta se va realiza prin intermediul facilitatilor puse la dispozitie de SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Apahida
Adresa postala: str Libertatii, nr 122, jud Clij., Localitatea: Apahida, Cod postal: 407035, Romania, Tel. +40 264231477, Email: [email protected], Fax: +40 264231475, Adresa internet (URL): www.primaria-apahida.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer