Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea a cinci centre pentru dezvoltarea programelor de studii prin crearea a cate unui laborator de informatica aplicata pentru simularea de procese din domeniul Ingineria Sistemelor si pentru invatamant asistat de calculator cu echipamentele necesare s


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
689.400 RON

Castigatorul Licitatiei: CHROME COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141909/02.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138889
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Iordache (0743023910), Tel. +40 214055671, In atentia: Domnului Adrian Iordache? Responsabil proiect partener 1 MECTS, Str.Spiru Haret nr.12, sector 1, Bucuresti, cam.2, parter, Email: [email protected], Fax: +40 213178517, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea a cinci centre pentru dezvoltarea programelor de studii prin crearea a cate unui laborator de informatica aplicata pentru simularea de procese din domeniul Ingineria Sistemelor si pentru invatamant asistat de calculator cu echipamentele necesare si a altor echipamente necesare bunei desfasurari a proiectului ID63806
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sedii parteneri: UTCB ?Lacul Tei, 122-124, S2; UPB ? S. Indep. 313, S6; MECTS ? Berthelot 28-30, S1, Buc; UTCN ? Daicoviciu, 15, Cluj?Napoca; UTI ? Mangeron, 67, Iasi;UPT ? P. Victoriei, 2, Timisoara;
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei publice: Furnizarea si, dupa caz, instalarea, testarea si intretinerea echipamentelor informatice echipamente de calcul/periferice si alte echipamente hardware si software pentru proiectul ? Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor? si livrarea acestor produse la sediul beneficiarului si a partenerilor.Procedura aplicabila: ?Licitatie publica cu final electronic?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162200-7 - Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
38652120-7-Videoproiectoare (Rev.2)
48821000-9-Servere de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
689, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S033-052079din14.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 143/63806 Denumirea: Contract de furnizare echipamente de calcul pentru proiectul ID63806
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHROME COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: Calea Calarasi nr 323 Bl 201 Sc 1 Etaj 2 Ap 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 722227099, Email: [email protected], [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 689694.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 689400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: , , Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor? -ID 63806 , Finantare nerambursabila P.O.S.D.R.U. din fonduri structurale (Fondul Social European)si credite bugetare alocate.
VI.2) Alte informatii
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice(S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularul ?Informatii generale? atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.roInformatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatia electronica. Precizari specifice: Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA pentru fiecare lot in parte. Se va organiza o runda de licitatie electronica.Durata rundei va fi de 1 zi( 24 de ore). In cazul in care 2 sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc( preturi egale), autoritatea contractanta va cere reofertarea pretului intr-un plic sigilat in scopul departajarii ofertelor.Informatii si clarificari pot fi obtinute de la: Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului ?i Sportului. Adresa la care se pot depune solicitarile de clarificari: str.Maria Rosetti, nr 49A, etaj 1, sector 2.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Educatiei Nationale - UMPFS
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 758102955, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer