Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului ?Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlini


Anunt de participare numarul 138464/31.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului ?Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta, Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente specifice domeniului medicalnecesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
72253000-3-Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Echipamente specifice Fizioterapie, Lot 2 Echipamente specifice Sala gimnastica, Lot 3 Echipamente specifice Planificare familiala, Lot 4 Echipamente specificeRadiologie, Lot 5 Echipamente specifice Laborator
Cantitati descrise in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 8, 146, 220.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se solicita in cuantum de: 1 Pentru lot 1:10.000 lei. 2 Pentru lotul 2:800 lei. 3 Pentru lotul 3:20.000 lei; 4. Pentru lot 4:40.000 lei; pentru Lot 5:10.000 leiGarantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez. Municip.Constanta sau printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, in conform. cu art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modif. si complet. ulterioare. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Perioada de valabilit. a garantiei de participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare (in original) se depune intr-un plic deschis, impreuna cu scrisoarea de inaintare si imputernicirea de participare la procedura, separat, care va insoti documentele ofertei.In cond. in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile L346/2004 privind stimul. infiint si dezvolt. intrep. mici si mijlocii, cu modif. si complet. ulterioare, in cond.in care fiecare membru al asocierii (consortiului) respecta conditiile de incadrare in prevederile legii anterior mentionate.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul unei contestatii si CNSC respinge contestatia inaintata de ofertant ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, cf. art 278^1 din OUG 34/2006 act., ptr. Lot 1 suma de 4.323, 91; pentru lot 2 suma de 762, 87 lei; ptr. Lot 3 suma de 5.818, 11 lei, ptr. lot 4 suma de 8.052, 88 lei; ptr. lot 5 suma de 4.339, 07 lei.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006 Garant buna exec 5% din pretul contractului fara TVA.Constituire: prin instrument de garantare conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Constit. prin retineri succesive din situatiile de plata, atunci garantia de buna executie se va constitui dupa cum urmeaza: contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Returnarea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, buget de stat, fonduri nerambursabile proiect finantat prin Programului Operational Regional 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrare in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 3. Persoanele care asigura sustinerea, daca este cazul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG nr. 34/2006. Declaratia va fi completata si de catre sustinatorul tert (daca este cazul).-Decl. propria rasp. privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 cu modif si complet. ulterioare, conform Formular 4. tertul sust. (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) va fi completata si de catre sustinatorul tert (daca este cazul).- Certific. de atestare fisc. privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala , care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Certific. de atestare fisc. eliberat de Compart.Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societ. ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente care sa ateste plata obligatiilor exigibile de plata, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Doc. se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.-Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 5 din Sectiunea III Formulare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Constantinescu Nicusor Daniel ? Presedinte; Darie Cristian ? Vicepresedinte; Dragomir Cristinel Nicolae ? Vicepresedinte; Lungu Mihaela ? Sef Serviciu Achizitii; Titimeaua Ionut ? Sef Serviciu Administratie Publica Locala; Taicutu Felicia ? Director General, Directia Generala Economico ? Financiara; Vornicu Elena-Sef Serviciu Directia Generala de Proiecte, Cenusa Titi- Arhitect Sef al judetului;lista persoanelor care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, respectiv lista consilierilor judeteni este anexata prezentei documentatii in SEAP.
Declaratia se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, daca este cazul.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAPnr. 314/2010, cf Formularului 6.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.-Declaratie, privind calitatea de participant la procedura cf Formularului 7.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. -Certif. constatator emis de ONRC de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificat. Documentul se va depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul? eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
In temeiul art. 3 alin. 2 din Legea nr. 176/2000 si art. 1 din normele aprobate OMS nr. 1636/2004 se solicita prezentarea Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii agentului economic pentru comercializarea si repararea echipamentelor si dispozitivelor medicale oferite, in copie cu mentiunea conform cu originalul.Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea de informatii generale, din care sa rezulte si media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati
Solicitarea unei cifre medii globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati de minim: -pentru Lotul: 1.000.000 lei, pentru Lotul 2:150.000 lei, ; pentru Lotul 3, 4.000.000 lei; pentru Lotul 4, 9.000.000 lei; pentru Lotul 5, 1.100.000 lei.
Bilanturilecontabile aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? sauIn cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, opratorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, aceasta va prezenta si alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.
Nota: Echivalentul in lei a valorilor exprimate in euro se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalelelivrari de produse similare in ultimii 3ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara sa fie demonstrata prin furnizarea de produse similareobiectului achizitiei, in ultimii 3 ani:
oPentru lotul 1, un contract cu valoare de minim 500.000 lei
oPentru lotul 2, un contract cu valoare de minim 75.000 lei
oPentru lotul 3, un contract cu valoare de minim 2.000.000 lei
oPentru lotul 4, un contract cu valoare de minim 4.500.000 lei
oPentru lotul 5, un contract cu valoare de minim 550.000 leiEchivalentul in lei a valorilor exprimate in euro se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
Pentru justificarea exp. simil. se solicita: parti relevante ale contractului care demonstreaza experienta similara(denumirea contractului, denumirea partilor, valoarea si durata contractului), sau orice alt document justificativ din care sa rezulte valoarea contractului; in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul? stampilata si semnata de ofertant/ P-V de receptie / P-V de predare-primire/ recomandare din partea beneficiarului din care sa reiasa modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea contractului/document constatator cu privire la contractul care demonstreaza experienta similara (document emis in conformitate cu prevederile art. 97^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare); documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul? stampilata si semnata de ofertant;
In conditiile in care ofertantii au participat la derularea unor contracte similare in calitate de asociat sa se prezinte contractul de asociere din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind experienta similara sau orice alte documente justificative pentru demonstrarea valorii solicitate ca experienta similara, in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul? stampilata si semnata de ofertant;
Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant pentru serviciile de instalare, configurare , de instruire si service in perioada de garantie.
CV-uri, diplome studii, atestate/autorizatii necesare dovedirii pregatirii profesionale conform rolului propus, declaratie disponibilitate personal al carui angajament a fost obtinut ptr derularea contr., in per. acestuia.
Informatii privind subcontractantii(daca este cazul)
Dovada certificarii sistemului de management al calitatii, certificat conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent.Se accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Documentul se va prezenta in copie cu mentiunea conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertei; b)pretul ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata c)inf. referit. la nr. participanti si clasament d)vor fi invitati ofertantii care au depus oferte admisibile e) daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, f)Nr de runde: 1 (una), durata acesteia fiind de 24 ore. Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2012 12:00
Locul: Consiliul Judetean ConstantaBd. Tomis nr. 51, Constanta, jud. Constanta, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - ? Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de interventie ? Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate ", Cod SMIS 19364.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care urmare a evaluarii ofertelor, acestea vor avea preturi egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc. Valoarea ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata pe fiecare lot.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetetan Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2012 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer