Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea cu aparatura si echipamente de specialitate si cu mobilier specific serviciilor de sanatate in cadrul proiectului ?REABILITARE, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI LA SPITALUL ORASENESC HOREZU?


Anunt de participare numarul 149254/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL HOREZU - CONSILIUL LOCAL HOREZU
Adresa postala: Str. 1 decembrie, Nr. 7, Localitatea: Horezu, Cod postal: 245800, Romania, Punct(e) de contact: Monica Frigura, Tel. +40 0250860190/ 0761127965, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0250860481, Adresa internet (URL): www.orasul-horezu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotarea cu aparatura si echipamente de specialitate si cumobilier specific serviciilor de sanatate in cadrul proiectului ?REABILITARE, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI LA SPITALUL ORASENESC HOREZU?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Horezu, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin dotarea cu aparatura si echipamente de specialitate si cu mobilier specific serviciilor de sanatate, autoritatea contractanta intentioneaza sa realizeze:
-modernizarea cabinetelor ambulatoriului
-cresterea accesibilitatii populatiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate diverse si complete
-cresterea calitatii actului medical si a gradului de confort pentru pacienti
Se solicita furnizarea echipamentelor si a mobilierului conform specificatiilor din Caietul de sarcini, instalarea si instruirea personalului utilizator unde este cazul precum si mentenanta/service.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
51400000-6-Servicii de instalare de echipament medical si chirurgical (Rev.2)
51411000-6-Servicii de instalare de echipament de imagistica (Rev.2)
51416000-1-Servicii de instalare de echipament de fizioterapie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 769, 362RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de :45.000, 00 LeiPerioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelorForma de constituire: 1. Conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/20062. Contul RO89TREZ6745006XXX000318, deschis la Trezoreria Horezu, 3. pentru echivalenta garantiei de participare din lei in valuta se va lua in calcul cursul euro BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (in situatia in care data stabilita va fi in zi nelucratoare, se va lua in considerare ultima zi lucratoare de dinaintea acestei date)4. dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Nota: 1. Ofertantului caruia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ii va respinge contestatia formulata i se va retine, potrivit art. 2781 din O.U.G. 34/2006, o parte din garantia de participare.2. IMM-urile beneficiaza prevedirele legii nr. 346/2004 cu conditia prezentarii documentelorjustificative corespunzatoare3. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. In conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr. 925/2006 cuantumul garantiei de bina executie este de8% din pretul contractului, fara TVA.IMM-urile beneficiaza de prevedirele L nr. 346/2004 cu conditia prezentarii documentelorjustificative corespunzatoareAceasta se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3)din HG nr.925/2006 cu modif. si complet. Ulterioare. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011.Este recomandabil ca garantia de buna exec utie sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania.Ofertantul castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Cerinta nr.1
- Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareFormular nr. 6. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
. In cazul in care ofertantul va beneficia de sustinerea unui tert in vederea indeplinirii cerintelor privind Capacitatea economica si financiara si/sau Capacitatea tehnica si/sau profesionala, tertul sustinator are obligatia de a prezenta Formularul 6.
II.Cerinta nr.2
-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formularul nr. 7. In cazul in care ofertantul va beneficia de sustinerea unui tert in vederea indeplinirii cerintelor privind Capacitatea economica si financiara si/sau Capacitatea tehnica si/sau profesionala, tertul sustinator are obligatia de a prezenta Formularul 7 numai pentru situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c)1 si d)din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente edificatoare:
a.Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul de stat consolidat eliberat de Ministerul Finantelor Publice (ANAF), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor depunein oricare din formele: inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
b.Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul economic isi are sediul principal si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Certificatele se vor depunein oricare din formele: inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.In aceasta situatie vor deveni aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, .In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta : -declaratiile si cerificatele mentionate la cerintele 1 si 2.
In cazul in care ofertantul nu are deschis un punct de lucru permanent in, Romania va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in cazul in care este declarat castigator ofertantul, isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele conditii:
a.ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii punctului de lucru in Romania.
b.inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare
Nota : Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, local.
Documentele vor fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite dupa caz, de traducere autorizata a acestora in limba romana.
Nota: Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului
III. Cerinta nr.3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularulnr. 8.
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completaDupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
IV. Cerinta nr.4
-Certificatul de participare cu oferta independenta cf. Ordinului nr.314/2010. Formularul nr. 9.V. Cerinta nr.5
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din O.U.G. nr.34/2006, Formularul nr. 10.care se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul A.C.: Personal responsabil cu atribuirea si derulrea contractului: Primar ? Fartat Ilie, Consilieri locali : Mocanu Emilia, Ogrezeanu Gheorghe, Puetu Iulian, Draganescu Dumitru, Pusera Cristinel, Andreescu Elena, Sardaroiu Vasile Ovidiu, Nitu Constantin, Simtea Gheorghe, Tanasie Elena Claudia, Popa Constantin, Dragulete Valerian, Ciuca Gheorghe, Ganju Mircea Emil, Secretar - Iliescu Procopie, Sef serv. Financiar- Contabilitate, I.T.L. ? Badea Daniela.Viceprimar si Presedinte comisie de evaluare - Popescu Cristian, Membrii comisie de evaluare : Consilier achizitii publice - Enea Marinela, Inspector de specialitate Birou Management de proiecte - Boaghe Dalila Elena, Consilier serv. Financiar- Contabilitate, I.T.L.- Nitu Ileana, Economist Compartiment achizitii la Spitalul Orasenesc Horezu -Dragulescu Marcela, Membrii de rezerva comisie de evaluare : Consilier achizitii publice - Tartareanu Angela, Inspector de specialitate Birou Management de proiecte - Marinescu Elena Cristina. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a zonei respective(persoane juridice);
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Din Certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.A.C. are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
.
Pentru persoane juridice straine:
-Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara de rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri);Informatiile cuprinse in documentele solicitate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documentele vor fi prezentate in original sau copie insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
A.C. are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii, inclusiv Anexele la acesta in care sunt mentionati producatorii/furnizorii ale caror produse vor fi ofertate in oferta tehnica, conform art. 3, alin 2 ? art.4 din Legea nr. 176/2000 si art. 1 din normele metodologice aprobate din OMS nr. 1636/2004in copie, avand mentiunea ?conform cu originalul?, semnata de reprezentantul legal si stampilata;
- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau oparatorului economic ce va indeplini aceste activitati) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru fiecare dintre echipamentele ofertate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013):
-Cerinta minima obligatorie este ca media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu :5.538.724, 00 lei.
Cerinta nr.1
Informatii privind situatia economico-financiara:
-Rezultatul exercitiului financiar - bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pt. calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte: Pentru alte monede decat euro , valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR;In calculul mediei cifrei de afaceri globale, autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala, in conformitate cu prevederile legale.Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de autoritatile competente sau, orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic? copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Persoane juridice/fizice straine-in situatia in care reglementarile legale din tara in care ofertantul este rezident nu prevad bilant contabil, ofertantul va prezenta situatia financiara pe anii 2010, 2011 si 2012, in forma impusa prin legislatia statului respectiv si va depune in oferta o declaratie tradusa si legalizata prin care se precizeaza care este forma legala pentru situatia financiara anuala.In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna aceasta cerinta se poate indeplinii prin cumul de catre membrii grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 4Declaratie de conformitate CE ca produsul ofertat este cf. cu Directiva 93/42 CEE.
Cerinta 3- declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Cerinta nr.2
Resurse umane:
Lista personalului autorizat pentru prestarea serviciilor de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate insotita de - CV-urilepersonalului ce va asigura serviciile de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate.
Cerinta nr.1
Experienta similara:
-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte ca operatorul economic a furnizat produse la nivelul a maximum 4 contracte a caror valoare cumulata a fost de minimum 2.769.000, 00. lei fara TVA. )insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
- Fisele de informatii privind experienta similarainsotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare.
Standarde de asigurare a calitatii
-Certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie de conformitate CE ca produsul ofertat este cf. cu Directiva 93/42 CEE.- Formularul nr. 18 - Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.- Lista personalului autorizat pentru prestarea serviciilor de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul inperioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate Formular nr.13? original, semnat si stampilat;
- CV-urile personalului ce va asigura serviciile de: transport, manipulare, amplasare pe pozitie, montaj, punere in functiune, testare, instruirea personalului si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ce vor fi livrate-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani Formular nr.12;
-Fisele de informatii privind experienta similara Formular nr.16 insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare, in copie certificata ?conform cu originalul?, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic.Ofertantii care prezinta contracte incheiate in alta moneda decat lei sau euro sau operatorii economici nerezidenti (straini) au obligatia sa faca conversia in lei utilizand cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Ofertantul va prezenta copia semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilata, purtand mentiunea "conform cu originalul" a certificatului sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. Cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentrupartea din contract pe care o realizeaza. Se accepta documente in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand caofertantul sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE -o runda ? o zi Componenta din proc.repetitiv de ofertare: Pretul. Pasul min. de lic: 1000 RON. Inf.puse la disp ofert. in cursul rundei de LE: punctaj, c. m. buna of. si nr.de particip. inscrisi la LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 11:00
Locul: Sediul Primariei orasului Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 7, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor care prezinta imputernicire pentru participare la deschiderea ofertelor si copie dupa act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axaprioritara 3 - ?Imbunatatirea infrastructurii sociale DMI 3.1 ? Reabilitare, modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Codul CPV pentru Servicii de formare profesionala ? 8053000-8.Completarea ulterioaradepunerii ofertei a documentelor care confirma indeplinirea criteriilor de calificare este permisa doar in conditiile prevazute la art. 11 dinH.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin. (2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34/2006.Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a).din HG 925/2006.Detalii privind aplicarea algoritmului de calculPunctajul pentru factorul de evaluare financiara ?Pretul ofertei? se acorda astfel: Pentru valoarea ofertei cu pretul cel mai mic se acorda punctajul maxim. Pentru celelalte valori se acorda un punctaj proportional si anume: Pn = (Pmin/Pmax) x 100, unde Pn ? punctaj obtinut de oferta cu valoarea mai mare decat cea minima Pmin ? pretul minim ofertat Pmax ? pretul ofertat de operatorul economic care are oferta cu valoarea mai mare decat cea minima.In ordinea descrescatoare a punctajului obtinut in urma rundei electronice si a clasamentului intocmit, se stabileste oferta castigatoareIn cazul in care exista oferte care, la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, obtin un punctaj totalmaxim egal, la solicitarea autoritatii contractante, operatorii economici aflati in aceasta situatie vor depune o noua oferta de pretin plic inchis, in termenul inscris in solicitare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, sa transmita autoritatii contractante formularul cu oferta imbunatatita, si centralizatoarele de preturi.Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa probeze incadrarea in categoria IMM-urilor.Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de furnizare in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic al Primariei orasului Horezu
Adresa postala: Str. 1 Decembrie nr. 7, Localitatea: Horezu, Cod postal: 245800, Romania, Tel. +40 250860190, Email: [email protected], Fax: +40 250860481, Adresa internet (URL): www.orasul-horezu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer