Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni


Anunt de participare numarul 146307/05.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Lupeni
Adresa postala: Revolutiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Punct(e) de contact: Cristofor Alin Condoiu, Tel. +40 254560504, Email: [email protected], Fax: +40 254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Lupeni, Spitalul Municipal Lupeni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente de specialitate pentru ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni, precum si instalarea si punerea in functiune a acestora, instruirea personalului achizitorului pentru operarea acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33190000-8 - Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
80500000-9-Servicii de formare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare echipamente de specialitate pentru ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 498, 725RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in valoare de 129.000 lei (In cazul in care la procedura de achizitie vor participa si operatori economici straini acestia vor constitui garantia de participare la cursul lei/valuta comunicat de BNR la data publicarii in SEAP a anuntului de participare). Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, actualizata.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.IMPORTANT!!!!!! In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, contul autoritatii contractante este RO57TREZ3685006006XXX002503 deschis la Trezoreria Petrosani.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma calculata conform art. 278^1, din OUG nr. 34/2006, actualizata. (Model orientativ Formular nr. 1)In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006, actualizata, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr. 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 -Reabilitarea/ modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularele 3 / 3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )
Daca este cazul, documentul va fi depus de fiecare asociat si/sau de tertul sustinator.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora), cu exceptia situatiilor in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
Daca este cazul, documentele vor fi depuse de fiecare asociat.Daca este cazul, Tertul sustinator va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006, actualizata.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5 ), conform Ordinului nr. 314/2010
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: RESMERITA CORNEL ? PRIMAR, LUNGAN DAMON CORNEL ? VICEPRIMAR, DABACAN PAULA - DIRECTOR ECONOMIC, BALOI MARIUS - SECRETARUL MUNICIPIULUI, MOGOS GHEORGHE - DIRECTOR TEHNIC, CONDOIU ALIN - SEF SERVICIUACHIZITII, INVESTITII, LUCRARI, PATRIMONIU, PITUL MARIUS - CONSILIER SERVICIUACHIZITII, INVESTITII, LUCRARI, PATRIMONIU, PUPAZAN NICOLETA - SEF BIROU URBANISM SI MEDIU, CONSILIERI SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, PROIECTE: SZOCS CAMELIA, STAFIE VETA, OSTROWSKI ANDREI, CONSILIERI LOCALI: CAMPEAN RODICA, PESTREA MARIA, MORAR TRAIAN, STANOIU NICOLAE, MALACIA REMUS, VASIAN VIOREL, PURCARU ?DANCIULESCU CRISTINEL, BASARAB MIHAI, MESAROS IACOB ? VIOREL, MISAROSI ADRIAN ? OVIDIU, ROMOSAN ILIE ? ADRIAN, BENEDEKFI DAVID, RAD MARCEL, ROSU IOAN ? CRISTIAN, HODOR VIOREL ? VASILE, DOBREAN TEOFIL, PERTA TANASE, UILACAN AUREL
Se va prezenta de catre subcontractant, tert sustinator si asociat (daca este cazul).
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Pentru persoanele juridice romane1. Documente de confirmare: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa prezinte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator.
2. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii, inclusiv Anexele la acesta in care sunt mentionati producatorii/furnizorii ale caror produse vor fi ofertate in oferta tehnica, conform art. 3, alin 2 ? art.4 din Legea nr. 176/2000 si art. 1 din normele metodologice aprobate din OMS nr. 1636/2004
3. Aviz de functionare pentru activitatea de service, emis de Ministerul Sanatatii. Acest document va fi prezentat de cel care va presta serviciile de service acoperite de garantia produselor ofertate.Pentru persoanele juridice straine
1. Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in traducere autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o indeplineste.In cazul in care este depus in copie simpla, certificatul constatator va putea fi solicitat in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc inainte de comunicarea rezultatului procedurii.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Declararea cifrei medii de afaceri globala din ultimii 3 ani (anterior datei limita de depunere a ofertelor), care trebuie sa fie egala sau mai mare de 12.000.000 LEI, fara TVA.- echivalenta leu/moneda straina se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Ofertantii vor prezenta documentele doveditoare prin care isi pot dovedi cifra de afaceri globala, din ultimii 3 ani. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? si vor fi semnate de persoana imputernicita sa semneze documentele ofertei. Autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A/7B (model orientativ), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Important: La formularea angajamentelor privind sustinerea economica si financiara se va tine cont de prevederile art. 11^1 din HG 925/2006, actualizata, si acestea se vor adapta in functie de sustinerea acordata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 7 si documentele doveditoare prin care isi poate dovedi cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani.Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Completare Formular nr. 7A/7B (model orientativ)Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (anterior datei limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular nr. 8). Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente (cel putin 1 ceritificat/document) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta 2
Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse similare (echipamente medicale) efectuate in ultimii 3 ani (anterior datei limita de depunere a ofertelor) va contine cel putin o livrare in valoare de minim 6.000.000 lei, insotita de certificate/ documente care sa indice OBLIGATORIU beneficiarii, valoarea, perioada si locul livrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.
- echivalenta leu/moneda straina se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Cerinta 3
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, atunci are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situaia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 8A/8B (model orientativ), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Important: La formularea angajamentelor privind sustinerea tehnica si profesionala se va tine cont de prevederile art. 11^1 din HG 925/2006, actualizata, si acestea se vor adapta in functie de sustinerea acordata.
Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatea specifica obiectului contractului in cauza, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 8 si certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (copie conform cu originalul).Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar ? copie conform cu originalul.Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Completare Formular nr. 16Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Formular nr. 8A/8B (model orientativ)Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.Certificat ISO 9001 sau echivalent ? copie conform cu originalul.Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei, fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ?ofertantii pot vedea numarul de participant inscrisi la licitatie?. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (email) inregistrata in sistem ca adresa de contact.c) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.d) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, IN ORIGINAL, la adresa indicata in Sectiunea I, in termen de 48 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt despre profilul cumparatorului
Numarul anuntului in JO: 2012/S188-309339 din 27.09.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2013 10:00
Locul: sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii desemnati, daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 ? Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Ulterior etapei finale de licitatie electronica, in cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare.Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. REVOLUTIEI NR. 2, Localitatea: LUPENI, Cod postal: 335600, Romania, Tel. +40 254560504, Fax: +40 254560515
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 15:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer