Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea infrastructurii educationale in cadrul proiectului ? REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE ?COLEGIU NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI ?


Anunt de participare numarul 147233/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel. +40 0250731016/128, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: Autoritate publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotarea infrastructurii educationale in cadrul proiectului ? REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE ?COLEGIU NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: COLEGIU NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea infrastructurii educationale LOT1 Laborator chimie , LOT2 Laborator fizica, CONFORM ANEXA LOTURI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39294000-9 - Aparate si echipamente utilizate in scopuri demonstrative (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT1 Laborator chimie 27628lei faraTVA, LOT2 Laborator fizica 101196 leifaraTVA
Valoarea estimata fara TVA: 128, 824RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 500lei pentru LOT1, 2000 lei pentru LOT2Perioada de valabilitate: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006 alin (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se va prezenta in original. In cazul in care ofertantul va depune o contestatie la CNSC iar aceasta va fi respinsa, fiind aplicabila si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie , autoritatea contractanta va retine o suma , conform art. 278 din OUG 34/2006 acestea se aplica raportat la valoarea estimata a fiecarui lot in parte.Se va face raportarea alta valuta prin folosirea cursului lei/alta valuta comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.In cazul I.M.M, cuantumul garantiei va fi redus la jumatate si va prezenta decl.pe propria raspundere a reprezentantului legal.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia tb.constituita in numele asocierii si beneficiaza de reducerea la jumatate daca toti asociatii sunt IMM-uri. cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA modul de constituire a garantie de buna executie : printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prev. art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006, cu modificarile aduse de HG nr.1045/2011 (pentru institutiile publice se deschide un cont de disponibil la unitatea Trezoreria Statului ) in termen de 7 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti Autorit. contract.are oblig. de a elibera/restitui garantia de buna executie prevederile art.92 din HG nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR- Axa prioritara 3- Imbunatatirea infrastructurii sociale , domeniul major de interventie 3.4 cod SMIS 6543
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.II.Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - in original , copie legalizata sau copie lizibila cu specificatia "conform cu originalul";2.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale din din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor -in original, copie legalizata sau copie lizibila cu specificatia "conform cu originalul";?In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.III.Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului nr.314/2010.IV.Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006?? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator (se va avea in vedere Ordinul ANRMAP nr. 170/2012).Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: 1. Primar ? Emilian Francu2. Viceprimar ? Matei Gigi Ion3. Viceprimar ? Eduard Varlan
4. Director Investitii, Achizitii Publice - Liviu Miftode5. Sef Serv. Investitii Publice - Corina Toma6. Sef Serv. Achizitii Publice ? Iuliana Bunea7. Insp. Serv. Achizitii Publice ?Carmen Cristescu8. Director Economic - Ion Lepadat9. Sef Serv. Contabilitate ?Narcisa Coltos
10. Director Juridic - Petre Cazan11. Sef Serv. APL si Reglementari - Daniela Elena Ciobanu12.Consilier Juridic Serv Achizitii Publice ? Ana ?Maria Smedescu13. Director Directia Patrimoniu ? Ing. Maria Feroiu14. Director Adjunct Patrimoniu-Mirela Turcu.15Consilier Local - Gheorghe Mihailescu16. Consilier local - Valeru Amza17. Consilier local - Liviu Emil Boban18. Consilier local - Florentina Adina Dobrete19. Consilier local - Ionita Gheorghe20. Consilier local - Vasile Cocos21. Consilier local - Ion Gherghinaru22. Consilier local - Adrian Iulian Pandurasu23. Consilier local - Marin Olteanu24. Consilier local - Costel Bogdan Pruteanu25. Consilier local ? Costinescu Bogdan Ilie26. Consilier local - Gabriela Ana Ene27. Consilier local - Cosmin Dragos Constantinescu28. Consilier local - Grigore Craciunescu29. Consilier local - Mihai Persu30. Consilier local - Ninel Eusebiu Veteleanu31. Consilier local - Dumitru Tardea32. Consilier local - Maria Bobeanu33. Consilier local - Ionut Eduard Nuica34. Consilier local - Maria Carmen Preda35. Consilier local - Marius Iulian Voicu36. Manager Proiect Simona Morcov37. Asistent Manager Proiect- Eva Oltean38. Sef Serviciu Managementul Proiectelor- Adelina Retevoescu39. Ofiter Contract Lucrari Echipamente - Florenta Turburica40. Asistent Ofiter Contract Lucrari Echipamente - Nicolae Radu41. Responsabil financiar Iuliana Gabriele Barbu;V.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraPrezentarea formularului ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiCertificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"emis la o data astfel incat informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorPentru persoane juridice romane: - operatorul economic trebuie sa indeplineasca conditiile de functionare specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie obiectul contractului de achizitie) Persoane juridice /fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor prezenta documente edificatoare astfel incat informatiile cuprinse in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor , care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Din documentele care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate (extras), activitatea similara cu cea care face obiectul procedurii de achizitie publica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara - Solicitat Completarea formularului ?Informatii generale? Informatii privind cifra medie de afaceri globale pe ultimii 3 ani ? cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale aferente ultimilor 3 ani, sa fie cel putin egala cu 55000 de lei pentru lot 1, 202000 de lei pentru lot 2. Documente de confirmare ptr.cifra de afaceri se solicita bilanturile pentru anii 2010, 2011, 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular nr. 8 Se solicita pentru a se verifica daca situatia economico-financiara a ofertantului permite derularea contractului in bune conditii. b. alte documente edificatoare care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.Ofertantii rezidenti vor prezenta documentele solicitate mai sus in copie. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. In cazul unei oferte comune, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru toare loturile se va prezenta Lista principalelor furnizari din ultimii 3 ani;
Pentru toare loturile se va prezenta Experienta similara - In vederea demonstrarii experientei similare, se solicita prezentarea a minim unui contract de furnizare produs similar. Pentru fiecare categorie de experiente similare solicitate, ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
O declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare, conform art. 188 alin.1 litera b din OUG 34/2006
Informatii privind asocierea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularulSe vor prezenta documentele solicitate .Se solicita completarea formularelor din sectiunea FormulareInformatii privind asocierea Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere intocmit conform formularului anexat a) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere ? Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. b) Ofertantul, in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici, va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 12:00
Locul: Municipiul Ramnicu Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr.14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRI COMISIEI SI REPREZENTANTII OFERTANTILOR PE BAZA DE IMPUTERNICIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare POR, Axa 3cod SMIS 6543
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Loturile aferente acestei documentatii au facut parte din Documentatia de atribuire numarul 95381 aprobata de ANRMAP lotul 1 si lotul 3 , loturi care nu au fost atribuite .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prezentei OUG 34/2006, actualizata, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art 256^2 /OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios al Primariei Municipiului Ramnicu Valcea
Adresa postala: str. G-ral Praporgescu, nr.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel. +40 250731843, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer