Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea si amenajarea laboratoarelor de testare precum si acreditarea acestora de catre asociatia de acreditare din Romania


Anunt de participare numarul 31871/12.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL
Adresa postala: STR.TARNAVELOR NR.28, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400597, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE CHIOREAN, Tel.0722321859, Email: [email protected], Fax: 0264449468
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
organizatie care acceseaza fonduri guvernamentale
Activitate (activitati)
Altele: fabricarea produselor de panificatie si patiserie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotarea si amenajarea laboratoarelor de testare precum si acreditarea acestora de catre asociatia de acreditare din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul SC PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL, Str.Tarnavelor nr.28, Cluj Napoca, judet Cluj , cod postal 400579
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de aparatura de laborator, pentru dotarea laboratorului de testare a calitatii produselor din cadrul SC PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL CLUJ NAPOCA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33262000-4 - Masini si aparate de testare si masurare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparatele care vor fi achitionate, precum si caracteristicile acestora vor fi detaliate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 000 si 60, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 4000 ron pentru toate produsele care fac obiectul achizitiei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare: Bugetul de stat in cadrul programului de crestere a competitivitatii calitatii produselor agroalimentare si surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia de eligibilitate;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OG34;3.Declaratie privind calitatea de participantla procedura;4.Certificat constatator in original emis de registrul Camerei de Comert de pe langa Camera de Comert si Industrie si alte documente solicitate prin documentatia de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generala completata conform legislatiei in vigoare;2.Bilantul contabil sf.anului 2006, si semestru I 2007, avizate si inregistrate de organele competente si alte documente solicitate in documentatia de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii privind experienta similara;2.Prezentarea unei liste cu principalele produse tranzactionate in ultimii 3 ani;3.Recomandari de la alti beneficiari - cel putin doua recomandari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima incheierea si finalizarea unui contract de furnizare de aparatura de laborator in ultimii trei ani cu o valoare minima de 60000 euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2300/11.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: factura, ordin de plata, numerar la casieria unitatii -chitanta
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2007 14:00
Locul: Sediul SC PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL Cluj Napoca, str.Tarnavelor nr.28
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor cu delegatie, persoane desemnate de autoritatea contractanta, persoane de specialitate din partea finantatorului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de crestere a competitivitatii calitatii produselor agroalimentare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Cluj Napoca
Adresa postala: str.P-ta stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str.Stavopoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de cel mult 48 de ore de la luarea la cunostinta de catre constatator, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL
Adresa postala: str.Tarnavelor nr.28, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400597, Tel.0264-449468, Email: [email protected], Fax: 0264-449469
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2007 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer