Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DOTAREA SI AMENAJAREA LABORATOARELOR DE TESTARE SI ETALONARE


Anunt de participare numarul 9687/16.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MIRFO TRADING SA
Adresa postala: STR. ALEEA MACULUI NR.3, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210106, Romania, Punct(e) de contact: ION ROSULESCU, Tel.0253213406, Email: [email protected], Fax: 0253221160
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
IMM
Activitate (activitati)
Altele: INDUSTRIE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DOTAREA SI AMENAJAREA LABORATOARELOR DE TESTARE SI ETALONARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR. ALEEA MACULUI NR.3, TIRGU-JIU, JUD. GORJ
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona: sublere si micrometre, durometru portabil, rugozimetru, aparat pentru masurarea grosimilor de straturi depuse pe suport, defectoscop cu ultrasunete, spectrometru digital, tehnica de calcul constand in calculator PC cu software, monitor, imprimanta si scanner
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33240000-4 - Instrumente de masurare a marimilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt prevazute in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 60, 000 si 80, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 28.05.2007 pana la 30.08.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita depozite valorice sau garantii de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
65% de la bugetul de stat si 35% din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul unui contract de asociere acesta va fi legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 - Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, la data ofertarii - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - Autorizatie de functionare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatele exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani, Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, ultima balanta pe anul in curs
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: sa mai fi comercializat aceste tipuri de produse
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va face la casieria societatii sau prin virament bancar in contul RO11RNCB0149042092780001 deschis la BCR Sucursala Tirgu-Jiu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2007 12:00
Locul: sediul societatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.3) Alte informatii
Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale - OUG 120/2002
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS, NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 34, Localitatea: TIRGU-JIU, Cod postal: 210122, Romania, Tel.0253218661, Fax: 0253218664
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. ALEEA MACULUI, NR. 3, Localitatea: TIRGU-JIU, Cod postal: 210106, Romania, Tel.0253213406, Email: [email protected], Fax: 0253221160
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2007 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer