Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DOTARI - REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI


Anunt de participare numarul 149183/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BAIA DE ARAMA (PRIMARIA BAIA DE ARAMA)
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.23, Localitatea: Baia de Arama, Cod postal: 225100, Romania, Punct(e) de contact: Dunarintu Ionel-Rafael, Tel. +40 252381473, Email: [email protected], Fax: +40 252381473, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DOTARI - REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriu spital Baia de Arama, judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea totala a achizitiei este de 1285285 lei compusa din:
Mobilier medical
Echipamente IT
Echipamente si instrumentar medical
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
30000000-9-Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire, fise tehnice - caiete de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 285, 285RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitata: 12583 lei. Cursul leu/alta valuta la care se vor raporta ofertantii este cel publicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei este de 180 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitati de constiuire: -scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante: 1)prezentata in ORIGINAL si anexata la coletul cu oferta;2)sa faca referire la proced.organizata de aut.contr.;3)sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit; 4)valoarea sacorespunda sumei fixe solicitata;5)sa aiba inscrisa valabilitatea; 6)sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata; -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, cu respectare prevederilor art.86, alin.3 din HGR nr. 925/2006 cu modif.si complet.ulterioare; -ordin de plata, vizat de catre banca, in contul autoritatii contractante: RO72TREZ46221A3650004675450. - virament; - depunere in numerar la casieria autoritatii contractante. I.M.M.-urile pot constitui garantia de participare in valoare de 50% din cuantum, se vor prezenta anexat garantiei de participare: -Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM ( anexa 1 din Ordonanta nr. 27/2006); In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici;Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Suma ce poate fi retinuta in cazul pierderii unei contestatii in fata CNSC sau instanta este in conf.cu prev. art.278^1 alin.1, lit.b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile uleterioare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului de furnizare produse, fara TVA. Constutirea se face in conditiile art.90 din HG nr.925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2)-(4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. In cazul ofertantilor care se gasesc in categoria IMM-urilor, garantia de buna executie constituindu-se in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a garantiei de buna executie opteaza. Termenul garantiei de buna executie: minim 24 de luni.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile -Programul Operational Regional 2007-2013 -85%; Buget national 13%; Buget local 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificaarile si completarile ulterioare (se completeaza Formular nr.1).Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune) si tertul sustinator (in cazul sustinerii). Cerinta nr.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(se completeaza Formularul nr.2). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune) si tertul sustinator (in cazul sustinerii) doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c^1) si d)din art. 181 (in cazul sustinerii).Cerinta nr. 3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare(se va completa formularul nr.3).Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii). Sunt persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire urmatoarele persoane: primar: Dunarintu Ionel Rafael, viceprimar: Buncianu Ilie, administrator public: Paulescu Buican Nistor secretar: Matei Sorin Laurentiu, contabil: Cioata Nicolae, consilier informatica si achizitii publice: Curelea Marinica Cristian, inspector promovare proiecte si strategii europene: Dragota Lica, consilier de specialitate: Doman Marilena, consilier juridic: Curelea Victor Sabin, consilieri locali: Vilti Gheorghe, Salapa Ion, Ciochina Ilie, Neata Iulian, Stoican Victor, Despau Ion, Maria Iulian, Daneasa Nicolae, Tunaru Ilie, Sanislav Florin-Lucian, Bunceanu Gheorghe, Ploscaru Sandel, Bobic Mihai-Cosmin, Cojocaru Ioan. Cerinta nr. 4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura ( se va completa formularul nr.4). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), subcontractantul (in cazul subcontractarii).Cerinta nr. 5. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta( se va completa Formularul nr.5).Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazulofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Toate
documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor prezenta in original (art.5 alin(3)din Ordinul nr.509/2011 privind
formularea criteriilor de calificare si selectie).Cerinta nr.6 A.Persoanele juridice romane vor depune: 1.Certificatul de atestare fiscala(datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 2.Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Vor depune certificatul de atestare fiscala, certificatul de taxe si impozite locale urmatoarele persoaane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). 3. Certificat de Cazier Fiscal ? in conformitate cu H.G. 31/2003, valabil la data limita de depunere a ofertelor(certificatul aflat in termen de valabilitate va fi prezentat in Original sau copie legalizata sau xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul? );
4. Certificate de cazier judiciar pentru persoana juridical si reprezentantii legeali ai acesteia ? valabil la data limita de depunere a ofertelor (copie conform cu originalul) in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicata.
B. Persoanele juridice straine vor depune: Certificatele anterior mentionate sau documente echivalente (daca acestea se emit) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit.Vor depune certificate privind plata datoriilor la bugetul consolidat general, C.A.S. si bugetele locale (sau documentnte echivalente) urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Cu exceptia declaratiilor pe propria raspundere, toate documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in fiecare dintre urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertatea deplina de a opta intre ele. Nu se va acorda un punctaj special ofertantilor in functie de forma aleasa. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducere autorizata. De asemenea, fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane. In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit se va proceda dupa cum urmeaza: reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea, in aceeasi declaratie pe propria raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.
Valabilitatea documentelor de la aceasta sectiune se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul teritorial (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului), informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul in care certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata.
Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii privind comercializarea, distributia, instalarea si intretinerea pentru echipamentele medicale, conform Legii 176/2000;
Formular de inscriere in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, conform Hotaririi Guvernului nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Pentru persoane juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri. Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani(2011, 2012, 2013) sa fie minim 2.570.570 lei. In cazul in care ofertantul face dovada ca se
incadreaza in categoria IMM in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, benefiaiza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Pentru indeplinirea acestui indicator, sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Documentele vor fi prezentate in copie
legalizata sau certificate "conform cu originalul". Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art.186, alin.(2) din OUG nr.34/2006.
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Capacitatea economico-financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art. 186 din OUG nr. 34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013); se va completa formularul ?Informatii privind situatia economico - financiara? - formular nr.6Continuare Declararea cifrei de afacerii pe ultimii 3 aniCapacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) art.186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Angajamentul ferm de sustinerefinanciara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine, confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art. 186 alin. (2) din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. La evaluarea situatiei economicofinanciare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani de activitate (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au livrat produse similare celor solicitate prin documentatia de atribuire.
Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a minim unui contract de furnizare produse similare sau prin cumularea a cel mult 4 contracte de furnizare produse similare ce fac obiectul procedurii, a carui valoare sa fie minim1285285 lei fara TVA (valoarea estimata a achizitiei). Se va prezenta Formularul nr. 7 ? DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARIDE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI - o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Toate copiile vor avea mentiunea reprezentantului legal al ofertantului ?conform cu originalul?.
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Dotare tehnica - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are logistica, echipamente, mijloacele de transport, necesare realizarii contractului. Se va completa: - Formular nr. 10 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare produse. In cazul in care utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice prezentate nu sunt proprietatea ofertantului, se va prezenta pentru acestea documente care atesta detinerea (inchiriere, comodat, leasing sau alte forme de punere la dispozitie).
In cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere/ subcontractare, cerinta privind solicitarea resurselor tehnice se considera indeplinita atat prin cumulul resurselor tuturor
membrilor asociati, cat si prin cumulul resurselor membrilor asociati cu a tertului sustinator, resursele subcontractantilor luandu-se in considerare pentru partea lor de implicare.
Sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului
Capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/echivalent de catre furnizorul/furnizorii produselor/serviciilor supuse ofertari
Se va prezenta:
? Certificat ISO 9001 sau echivalent; valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului.
In cazul in care oferta va fi depusa de o asociere, fiecare asociat in parte va prezenta certificate de respectare a de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se completeaza Formularul nr. 7 ? DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI, si formularul nr.8 "Experienta similara"Se va completa: - Formular nr. 10 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare produse;Capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2) al art.190 din OUG 34/2006.Se va prezenta: ? Certificat ISO 9001 sau echivalent;valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului.In cazul unei asocieri conditia privind ISO 9001, trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Certificatele vor fi emise de organisme nationale sau internationale privind implementarea sistemelor.Forma de prezentare: - copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2014 10:00
Locul: Sediul Primaria oras Baia de Arama: str. Tudor Vladimirescu, nr.23, oras Baia de Arama, jud. Mehedin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare numita prin dispozitie a primarului, reprezentantii ofertantilor, reprezentanti UCVAP, reprezentanti ANRMAP, reprezentanti ADR SV Oltenia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene nerambursabile pentru PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007? 2013, din FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALA (FEDR), pentru domeniul de interventie 3.1 Reabilitare /modernizare / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Termenul de furnizare a produselor este de 14 zile incepand de la data emiterii ordinului de incepere a furnizarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORAS BAIA DE ARAMA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.23, oras Baia de Arama, judetul Mehedinti, ,Localitatea: BAIA DE ARAMA, Cod postal: 225100, Romania, Tel. +40 252381473, Email: [email protected], Fax: +40 252381473
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer