Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Dotari pentru Gradinita cu 200 de locuri ? Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia?


Anunt de participare numarul 145082/19.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, Nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Trifan, Tel. +40 0243231401, In atentia: Paula Lefter, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0243212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, ,Dotaripentru Gradinita cu 200 de locuri ? Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinita cu 200 de locuri - Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului se refera la achizitionarea de mobilier pentru gradinita, mobilier pentru sala de sport, seturi de joaca pentru exterior, echipamente pentru bucatarie, oficiu si aparate de uz casnic, precum si diverse accesorii constand in lenjerie de pat, paturi, saltele pentru pat, table magnetice pentru salile de clasa, in scopul dotarii Gradinitei cu 200 de locuri de pe Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia, conform precizarilor din caietele de sarcini anexate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39161000-8 - Mobilier pentru gradinite (Rev.2)
39220000-0-Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)
39512000-4-Lenjerie de pat (Rev.2)
43325000-7-Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
45421153-1-Instalare de mobilier incorporat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cantitatilor din caietele de sarcini corespunzatoare fiecarui lot, care se gasesc anexate la documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 325, 898RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modalitatea de constituire conform art.86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006: a)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante?Formularul nr. 14.b) Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO 56 TREZ 3915006XXX000125 Trezoreria Municipiului Slobozia.c) Lichiditati depuse la serviciul Taxe si Impozite Municipiul Slobozia.d) Instrument de garantare emis de o societate de asigurari-Formularul nr. 14.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul in care pe parcursul procedurii ofertantul a depus o contestatie la CNSC si aceasta i-a fost respinsa, autoritatea contractanta are dreptul de a retine suma de 2207, 98 lei ptr. lot nr.1, suma de 219 lei ptr. lot nr.2, suma de 340 lei ptr. lot nr.3 si suma de 492 lei ptr. lot nr. 4, din cuantumul garantiei de participare aferent fiecarui lot, conform art.278^1, alin.(1) din OUG nr.34/2006 actualizata.Data pana la care trebuie depusa garantia de participare: data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare poate fi prezentata cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentru operatorii straini se va prezenta garantia in original, insotita de traducerea autorizata in limba romana.Daca garantia se constituie cu ordin de plata, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind luarea la cunostinta de prevederile art.278^1 din OUG nr.34/2006.Daca Scrisoarea de Garantie Bancara/Instrumentul de garantare emis de o societate de asigurari, nu asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art.87 din HG nr. 925/2006, precum si de cel prevazut la art.278^1 din OUG nr.34/2006, oferta va fi respinsa in temeiul art.33 alin.(3) lit.b) din HG nr. 925/2006 actualizata. Garantia de buna executie se solicita numai pentru lotul nr.1-Mobilier si este in cuantum de 5% din valoarea contractului de furnizare, fara T.V.A. Modul de constituire va fi specificat de catre ofertant in oferta sa, alegandu-se una din urmatoarele forme: Scrisoare de garantie bancara de buna executie, respectiv, Instrument de garantare emis de o societate de asigurari (Formular nr.15 A sau Formular nr.15 B), conform art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 actualizata. In conformitate cu Legea nr.346/2004, modificata si completata prin OG nr. 27/2006, IMM?urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de garantia de participare si de buna executie-se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM-Formular nr.16.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Declaratie privind eligibilitatea.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul nr.2 (incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 actualizata si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte Formularul nr.2;
Cerinta nr.2-Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Declaratie privind calitatea de participant la procedura?completare Formular nr.5.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.3-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 actualizata.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 actualizata?completare Formularul nr.3; 2.Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia financiara privind achitarea catre Bugetul Consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile la data de 25 a lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertelor (conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal); 3.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile la data de 25 a lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertelor (conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal).Pentru datorii scadente se accepta prezentarea de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Ofertantul/candidatul care are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si nu prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor va fi exclus din procedura. Se vor prezenta formulare-tip, eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).Certificatele de atestare fiscala, se depun in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul nr.3, precum si Certificatele de atestare fiscala;
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 actualizata, sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte Formularul nr.3 A completat, respectiv ca nu se incadreaza in prevederile de la art.181 lit.a), c^1 si d) din OUG nr.34/2006 actualizata;
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de furnizare, sunt: Alexandru Stoica?Primar, Valentin Bacanu, Cezar Zamfir in calitate de Viceprimari, Agripina-Gabriela Costea-Secretar Municipiu, Adrian Trifan?Director executiv Directia economica, Tudoran Valentin?Director executiv D.A.P.L;Comisia de evaluare: Lefter Paula-Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot-Compartiment Achizitii Publice, Hamza Eugenia-Consilier Primaria Slobozia, Novac Ramona-Serviciul juridic, Cucoranu Violeta-Compartiment Achizitii Publice, Taclit Daniela-Directia Economica, in calitate de membri ai comisiei de evaluare;Membrii de rezerva: Iorga Draguta-Compartiment Achizitii Publice, Neagu Mihaela-Serviciul Gospodarie Comunala, Ambrus Alexandru-Serviciul Urbanism;Consilieri locali: Beciu Elisabeta, Branza Sorin, Chiru Ion, Constantinescu Emil, Conescu Andreea, Dacici Mirela, Ion Marian, Ionita Gabriel, Manea Gigi, Musat Gabriel, Nedelcu Danut, Nuta Gheorghe, Olaru Vasile, Radu Paros-Mihaita, Raileanu Ionut-Viorel, Sava Stefan, Teculescu Petru-Madalin, Tron Andrei, Vasile Cornel.
Cerinta nr. 4-Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificatul de participare la licitatie conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010?Formularul nr.13. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.5-Declaratie pe proprie raspundere conform art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Declaratie pe proprie raspundere conform art.69^1 din OUG nr.34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare?Formularul nr.4;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte Formularul nr.4;
Formularul nr.4 va fi prezentat si de subcontractanti (daca este cazul). Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ? copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot nr.1-Mobilier: - Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului in ultimii 3 ani, safie mai mare sau egala cu 350.000 lei;
- Bilanturile contabile aferente anilor 2012, 2011 si 2010;
Lot nr.2-Mobilier sala de sport si seturi de joaca pentru exterior: - Media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, safie mai mare sau egala cu 40.000 lei;
- Bilanturile contabile aferente anilor 2012, 2011 si 2010;
Lot nr.3-Echipamente pentru bucatarie, oficiu si aparate de uz casnic: - Media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, safie mai mare sau egala cu 50.000 lei;
- Bilanturile contabile aferente anilor 2012, 2011 si 2010;
Lot nr.4-Diverse accesorii: - Media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, safie mai mare sau egala cu 50.000 lei;
- Bilanturile contabile aferente anilor 2012, 2011 si 2010;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.Ofertantii vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele depuse in vederea sustinerii informatiilor privind Media cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii 3 ani.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru fiecare lot la care se va depune oferta, se va prezenta Formularul nr. 6, completat.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR in anii 2010, 2011 si 2012.In cazul ofertantilor nerezidenti, valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50%, vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor - se va prezenta Formularul nr. 16 completat.In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse la dispozitia ofertantului, si anume, resurse financiare, conform art. 11^1 alin.(3) din HG nr.925/2006, coroborat cu art.186 din OUG nr. 34/2006 actualizata, sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte Formularul nr.6A si 6B, completate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot nr.4-Diverse accesorii: Cerinta nr. 1-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Cerinta nr.2-experienta similara: pentru dovedire, autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii pentru experienta similara: minim un contract de furnizare sau de maxim 3 contracte din care sa reiasa livrarea de produse similare cu obiectul contractului, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decat 30.000 lei.
Cerinta nr. 3?Personal: - Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, precum si la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
Lot nr.3-Echipamente pentru bucatarie, oficiu si aparate de uz casnic: Cerinta nr. 1-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Cerinta nr. 2-experienta similara: pentru dovedire, autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii pentru experienta similara: minim un contract de furnizare sau de maxim 3 contracte din care sa reiasa livrarea de produse similare cu obiectul contractului, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decat 25.000 lei.
Cerinta nr. 3?Personal: - Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, precum si la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr.5-Informatii privind subcontractantii/asociatii
Conform prevederilor art.45 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 actualizata, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, conform art.44 din OUG nr.34/2006 actualizata.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea Contractului.
Ofertantul castigator, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multe persoane juridice sau fizice, se obliga sa legalizeze asocierea, iar acordul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.
Lot nr.2-Mobilier sala de sport si seturi de joaca pentru exterior: Cerinta nr. 1-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Cerinta nr. 2-experienta similara: pentru dovedire, autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii pentru experienta similara: minim un contract de furnizare sau de maxim 3 contracte din care sa reiasa livrarea de produse similare cu obiectul contractului, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decat 20.000 lei.
Cerinta nr. 3?Personal: - Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, precum si la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 4-Pentru prestarea in bune conditii a contractului ofertantii trebuie sa prezinte declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de furnizare.
Lot nr.1-Mobilier: Cerinta nr. 1-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Cerinta nr. 2-experienta similara: pentru dovedire, autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii pentru experienta similara: minim un contract de furnizare sau de maxim 3 contracte din care sa reiasa livrarea de produse similare cu obiectul contractului, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decat 200.000 lei.
Cerinta nr. 3?Personal: - Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, precum si la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 4-Pentru prestarea in bune conditii a contractului ofertantii trebuie sa prezinte declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de furnizare.
Nota: In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse la dispozitia ofertantului, si anume, utilaje, echipamente, personal, conform art.11^1 alin(3) din HG nr. 925/2006, coroborat cu art.190 din OUG nr. 34/2006 actualizata, sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte Formularul nr.8A si 8B, completate.
Cerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificatului conform standardelor SR EN ISO seria 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001 sau echivalent, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nu se admit ofertanti in curs de certificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lot nr.4-Diverse accesorii: Cerinta nr. 1: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 7- Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Cerinta nr. 2: Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta: certificate /documente constatatoare/procese-verbale de receptie/contracte, prin care sa se confirme livrarea de produse la valoarea minima impusa, continand referiri la: beneficiarul contractului; obiectul contractului, valoarea contractului; perioada in care s-a realizat contractul; procent indeplinit de furnizor (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati).Pentru contractul/contractele propuse ca experienta similara, ofertantul va completa Anexa la Formularul nr. 7-Fisa de experienta similara. Se vor prezenta copii ? conform cu originalul? pentru documentele solicitate.Cerinta nr. 3?Se va completa Formularul nr. 8-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Pentru personalul de conducere si pentru persoana desemnata a fi responsabila pentru indeplinirea contractului se vor prezenta CV-uri, in original, semnate de titularii acestora, completate corespunzator Formularului nr.10.Lot nr.3-Echipamente pentru bucatarie, oficiu si aparate de uz casnic: Cerinta nr. 1: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 7- Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Cerinta nr. 2: Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta: certificate /documente constatatoare/procese-verbale de receptie/contracte, prin care sa se confirme livrarea de produse la valoarea minima impusa, continand referiri la: beneficiarul contractului; obiectul contractului, valoarea contractului; perioada in care s-a realizat contractul; procent indeplinit de furnizor (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati).Pentru contractul/contractele propuse ca experienta similara, ofertantul va completa Anexa la Formularul nr. 7-Fisa de experienta similara. Se vor prezenta copii ? conform cu originalul? pentru documentele solicitate.Cerinta nr. 3?Se va completa Formularul nr. 8-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Pentru personalul de conducere si pentru persoana desemnata a fi responsabila pentru indeplinirea contractului se vor prezenta CV-uri, in original, semnate de titularii acestora, completate corespunzator Formularului nr.10.Cerinta nr.5: Se solicita, completarea Formularul nr. 20- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si Formular nr. 21 ? Date de recunostere subcontractant;Se solicita, completarea Formularul nr. 11- Informatii privind asocierea si Acord de asociere;Acordul de asociere va indica participarea fiecaruia la indeplinirea contractului si tipul de produse care urmeaza a fi furnizate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului.Modificarea numelui, a atributiilor sau a liderului nu se vor face pe perioada contractului fara aprobarea scrisa a achizitorului. Liderul partenerului va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru si din partea oricaruia si a tuturor partenerilor in cadrul parteneriatului si intreaga furnizare a produselor ce fac obiectul contractului, inclusiv plata, se va face exclusiv cu partenerul responsabil.Se vor prezenta copii ? conform cu originalul? dupa documentul solicitat.Lot nr.2-Mobilier sala de sport si seturi de joaca pentru exterior: Cerinta nr. 1: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 7- Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Cerinta nr. 2: Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta: certificate /documente constatatoare/procese-verbale de receptie/contracte, prin care sa se confirme livrarea de produse la valoarea minima impusa, continand referiri la: beneficiarul contractului; obiectul contractului, valoarea contractului; perioada in care s-a realizat contractul; procent indeplinit de furnizor (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati).Pentru contractul/contractele propuse ca experienta similara, ofertantul va completa Anexa la Formularul nr. 7-Fisa de experienta similara. Se vor prezenta copii ? conform cu originalul? pentru documentele solicitate.Cerinta nr. 3?Se va completa Formularul nr. 8-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Pentru personalul de conducere si pentru persoana desemnata a fi responsabila pentru indeplinirea contractului se vor prezenta CV-uri, in original, semnate de titularii acestora, completate corespunzator Formularului nr.10.Cerinta nr. 4: Se va completa Formularul nr. 9-Declaratie privindutilajele, instalatiile, echipamenteletehnicedecare dispune operatoruleconomicpentruindeplinirea corespunzatoareacontractuluide furnizare.Lot nr.1-Mobilier: Cerinta nr. 1: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 7- Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.Cerinta nr. 2: Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta: certificate /documente constatatoare/procese-verbale de receptie/contracte, prin care sa se confirme livrarea de produse la valoarea minima impusa, continand referiri la: beneficiarul contractului; obiectul contractului, valoarea contractului; perioada in care s-a realizat contractul; procent indeplinit de furnizor (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati).Pentru contractul/contractele propuse ca experienta similara, ofertantul va completa Anexa la Formularul nr. 7-Fisa de experienta similara. Se vor prezenta copii ? conform cu originalul? pentru documentele solicitate.In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara conform art. 11^1 alin.(4) din HG nr. 925/2006, coroborat cu art.190 din OUG nr. 34/2006 actualizata, sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte Formularul nr. 7A completat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Cerinta nr. 3?Se va completa Formularul nr. 8-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Pentru personalul de conducere si pentru persoana desemnata a fi responsabila pentru indeplinirea contractului se vor prezenta CV-uri, in original, semnate de titularii acestora, completate corespunzator Formularului nr.10.Cerinta nr. 4: Se va completa Formularul nr. 9-Declaratie privindutilajele, instalatiile, echipamenteletehnicedecare dispune operatoruleconomicpentruindeplinirea corespunzatoareacontractuluide furnizare.operatorii economici care vor depune oferte trebuie sa faca dovada ca detin certificat ISO 9001:2008 in domeniul ce face obiectul viitorului contract de furnizare, sau echivalent, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 10:00
Locul: Primaria municipiului Slobozia, Jud. Ialomita, str. Episcopiei nr.1, parter, Sala Cununiilor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si persoanele imputernicite de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca in urma aplicarii criteriului de atribuire se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, clasamentul final se va face in urma reofertarii, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor respectivi, sa transmita o noua oferta financiara in plic inchis.Va fi declarat castigator ofertantul care va avea pretul ofertei cel mai mic.Daca ofertele financiare retransmise contin preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte de pret, in vederea departajarii. Observatia este valabila pentru fiecare lot in parte; 2.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004-se va prezenta Formular nr.17), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul stabilit.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare dintre acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004.In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art.16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in baza prevederilor art.33, alin.(3), lit.b) din HG nr.925/2006; 3.In cazul in care, in conformitate cu prevederile art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 actualizata, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1) si d) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, sustinatorii, vor completa Formularul nr.2, Formularul nr.3Asi Formularul nr.4, precum si formularele aferente sustinerii acordate, care se vor prezenta in original; 4.Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (incheiat in fata notarului).Se vor folosi formularele atasate-Formularul nr.6 A si 8 A (daca este cazul).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin.(4) din HG nr.925/2006 actualizata-se va prezenta Formularul nr.18 si Anexa 1; 5.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic-Primaria Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Tel. +40 243231401, Email: [email protected], Fax: +40 243212149
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 17:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer