Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Dotari pentru Gradinita cu 200 de locuri ? Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
235.142 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ALTAMIRA IMPEX S.R.L
Anunt de atribuire numarul 145082/20.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140200
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, Nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Trifan, Tel. +40 0243231401, In atentia: Paula Lefter, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0243212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Dotaripentru Gradinita cu 200 de locuri ? Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinita cu 200 de locuri-Str.Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului se refera la achizitionarea de mobilier pentru gradinita, mobilier pentru sala de sport, seturi de joaca pentru exterior, echipamente pentru bucatarie, oficiu si aparate de uz casnic, precum si diverse accesorii constand in lenjerie de pat, paturi, saltele pentru pat, table magnetice pentru salile de clasa, in scopul dotarii Gradinitei cu 200 de locuri de pe Str. Prelungirea Sudului din municipiul Slobozia, conform precizarilor din caietele de sarcini anexate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39161000-8 - Mobilier pentru gradinite (Rev.2)
39220000-0-Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)
39512000-4-Lenjerie de pat (Rev.2)
43325000-7-Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
45421153-1-Instalare de mobilier incorporat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
235, 142.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49049 Denumirea: lot nr. 4 ? , ,Diverse accesorii?
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ALTAMIRA IMPEX S.R.L
Adresa postala: B-dul Muncii, Nr. 70, Scornicesti, Judetul Olt, cu sediul social: Str. Suicii, bl.d1, sc.B, ap.8, Localitatea: SCORNICESTI, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249/460789, Email: [email protected], Fax: 0249/460789
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28736.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 47083 Denumirea: lot nr.1-, ,Mobilier"
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.VIPROD S.R.L
Adresa postala: Str.Garii, Nr.3, judetul Ialomita, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920003, Romania, Tel. 0243/235732, Email: [email protected], Fax: 0243/235732
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220798.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 169000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 48596 Denumirea: lot nr. 3?, ,Echipamente pentru bucatarie, oficiu si aparate de uz casnic?
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ALTAMIRA IMPEX S.R.L
Adresa postala: B-dul Muncii, Nr. 70, Scornicesti, Judetul Olt, cu sediul social: Str. Suicii, bl.d1, sc.B, ap.8, Localitatea: SCORNICESTI, Cod postal: 235600, Romania, Tel. 0249/460789, Email: [email protected], Fax: 0249/460789
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17416.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 47111 Denumirea: lot nr. 2 ? Mobilier pentru sala de sport si seturi de joaca pentru exterior?
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L
Adresa postala: Str.Pascani, judetul Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200154, Romania, Tel. 0251/520520, Email: [email protected], Fax: 0251/520520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca in urma aplicarii criteriului de atribuire se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, clasamentul final se va face in urma reofertarii, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor respectivi, sa transmita o noua oferta financiara in plic inchis.Va fi declarat castigator ofertantul care va avea pretul ofertei cel mai mic.Daca ofertele financiare retransmise contin preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte de pret, in vederea departajarii. Observatia este valabila pentru fiecare lot in parte; 2.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004-se va prezenta Formular nr.17), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul stabilit.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare dintre acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004.In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art.16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in baza prevederilor art.33, alin.(3), lit.b) din HG nr.925/2006; 3.In cazul in care, in conformitate cu prevederile art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 actualizata, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1) si d) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In acest sens, sustinatorii, vor completa Formularul nr.2, Formularul nr.3Asi Formularul nr.4, precum si formularele aferente sustinerii acordate, care se vor prezenta in original; 4.Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (incheiat in fata notarului).Se vor folosi formularele atasate-Formularul nr.6 A si 8 A (daca este cazul).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin.(4) din HG nr.925/2006 actualizata-se va prezenta Formularul nr.18 si Anexa 1; 5.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic-Primaria Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Tel. +40 243231401, Email: [email protected], Fax: +40 243212149
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2013 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer