Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari aferente proiectului ?Reabilitare Muzeul Judetean Buzau?


Anunt de participare numarul 148690/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 238414112, In atentia: Catalin Botezatu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotari aferente proiectului ?Reabilitare Muzeul Judetean Buzau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Muzeului Judetean Buzau.
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotari aferente proiectului ?Reabilitare Muzeul Judetean Buzau?, LOTUL 1 ? Achizitie mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative si rame pentru expunere in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau?, LOTUL 2 ? Achizitie echipamente electronice pentru promovare si documentare in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau?, LOTUL 3 ? Achizitie sistem audio-ghid in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau?, LOTUL 4 ? Achizitie echipamente pentru laboratorul de restaurare in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau? in cantitatile si cu caracteristicile prevazute in caietul de sarcini al procedurii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39154100-7 - Standuri de expozitie (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30231320-6-Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)
32330000-5-Aparate audio si video de inregistrare si redare (Rev.2)
39310000-8-Echipament de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dotari aferente proiectului ?Reabilitare Muzeul Judetean Buzau?, LOTUL 1 ? Achizitie mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative si rame pentru expunere in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau?, LOTUL 2 ? Achizitie echipamente electronice pentru promovare si documentare in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau?, LOTUL 3 ? Achizitie sistem audio-ghid in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau?, LOTUL 4 ? Achizitie echipamente pentru laboratorul de restaurare in cadrul proiectului ?Reabilitare Muzeul judetean Buzau? in cantitatile si cu caracteristicile prevazute in caietul de sarcini al procedurii
Valoarea estimata fara TVA: 722, 630RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 10.000 lei pentru Lotul 1, 2.000 lei pentru Lotul 2, 750 lei pentru Lotul 3, respectiv 1.200 lei pentru Lotul 4; Valabilitate: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Modalitate constituire: OP sau Instrument de garantare cf art. 86 din HG nr. 925/2006. In situatia in care contestatia formulata de un ofertant va fi respinsa de CNSC suma retinuta va fi calculata potrivit art. 278^1 din OUG 34/2006 actualizata pentru fiecare lot in parte. Cursul la care se va face echivalenta leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator economic strain) este cel stabilit de BNR cu trei zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In cazul utilizarii OP, contul este RO70TREZ1665006 XXX000351, Trezoreria Buzau. Instrumentul de constituire a garantiei de participare se va posta in SEAP (scanat) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata si la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici. Cuantum: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Mod constituire: conf art 90 din HG 925/2006, un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care sunt intreprinderi mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta autoritatii contractante in termen de 15 zile (sau alt termen agreat) de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Cofinantare Bugetul Propriu al Judetului Buzau, Bugetul de stat si Programul Operational Regional.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Documente de confirmare: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B1);Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Documente de confirmare: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B12);
- Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile catre Bugetul general consolidat sau echivalent;
- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile catre bugetul local sau echivalent.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B15).4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.B11).Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi depuse si de catre subcontractant si de catre tertul sustinator, daca este cazul.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Marian-Cristinel BIGIU ? Presedinte; Catalin BOTEZATU ? responsabil organizare procedura; Laurentiu Mihai GAVRILA - Secretarul judetului; Vicepresedinti: Cristinel ROMANESCU si Petre-Emanoil NEAGU, Consilieri judeteni: Gabriel Paul BACIU, Dorin Valeriu BADULESCU, Gheorghe BODEA, Stefan DAVID, Cornel DIACONITA, Dumitru DOBRICA, Emilian DRAGOI, Eduard Calin DUMITRASCU, Raul Ioan FLORESCU, Constantin GHINIOIU, Adrian Iulian GHIVECIU, Ion MANTOIU, Constantin Doru MUZGOCI, Grigore NEDELCU, Danut PALE, Adrian Robert PETRE, Ion D. POPESCU, Ionut Robert PITIGOI, Florina STOIAN, Valentin TANASE, Toni Viorel LARY, Mariana Carmen TUDOR, Marius TARCAVU, George Aurelian VLAD, Gheorghe VLASE, Claudiu CARPEN, Aurel Stanciu, Viorel MOCANU, Mariana - Eliza PANAIT, Alexandrescu Gabriel-Adrian.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Cerinta: Sa aibe in obiectul sau de activitate exercitarea de fapte de comert aferente activitatilor descrise in caietul de sarcini al procedurii.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate principal/ secundar relevant pentru obiectul prezentei achizitii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorPentru persoanele juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in cursInainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator emis de ONRC, original sau copie legalizata.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Sa fi inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie de afaceri globala de cel putin: 1.000.000 lei pentru Lotul 1, 200.000 lei pentru Lotul 2, 75.000 lei pentru Lotul 3, respectiv 120.000 lei pentru Lotul 4.
Cerinta: Sa prezinte bilantul contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor, etc inregistrat la administratia financiara insotit de contul de profit si pierdere pe ultimii 3 (trei) ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente doveditoare: - Formular B2; Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.Documente doveditoare: - Bilanturi contabile inregistrate la autoritatea fiscala competenta. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: In conformitate cu prevederile art. 188 alin (1) litera a) se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Documente doveditoare: - Lista produselor similare livrate in ultimii trei ani
Cerinta: In conformitate cu prevederile art. 188 alin (1) litera b) se va prezenta o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
Documente doveditoare: - Formularul B6 Asigurarea cu dotari tehnice a ofertantilor
Cerinta: In conformitate cu prevederile art. 188 alin (1) litera c) se vor prezenta informatii referitoare la personalul de care dispune.
Documente doveditoare: (Dovada asigurarii personalului de specialitate minimal solicitat) - Formular B7B - Personal ce va fi angajat in proiect si - Formular B7C- Curriculum vitae. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se va completa de catre titular si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut in Formularul B7D. In plus se va prezenta si un Angajament al ofertantului privind resursele umane potrivit modelului inclus in Formularul B7E din care sa reiasa ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinirea contractului, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.
Cerinta: sa fi implementat si sa mentina un sistem de asigurare a calitatii potrivit Standardului ISO 9001, care sa ofere premizele unui nivel ridicat al calitatii produselor furnizate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente doveditoare: - Formular B3;Documente doveditoare: - Formularul B6;Documente doveditoare: - Formular B7B, - Formular B7C, - Formular B7D, - Formular B7EDocumente doveditoare: - Certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001 sau echivalent al acestuia raportat la specificul procedurii;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Prezentarea ofertei se va face in format electronic in SEAP pana la data de _____________(data din anuntul de participare). Ora este generata automat de sistem si se gaseste in anuntul de participare. Ofertantii vor transmite oferta si documentele ce o insotesc in format electronic, prin intermediul SEAP in conformitate cu prevederile HG 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006. Toate documentele care fac parte din oferta/insotesc oferta vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina, apoi scanate astfel incat sa fie lizibile. Fisierele astfel obtinute vor fi semnate electronic potrivit art. 17 alin (3) si a art. 19 alin (2) din HG 1660/2006, apoi depuse in S.E.A.P in sectiunea Documente de calificare si propunere tehnica a licitatiei electronice. Documente proprii (emise de ofertant) se prezinta in original, documentele emise de institutii/autoritati publice - in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?. Similar se va proceda si cu instrumentul de constituire a garantiei de participare. In plus, daca s-a optat pentru scrisoarea de garantie, aceasta va fi in mod obligatoriu depusa in original la sediul autoritatii contractante pina cel tirziu data limita de depunere a ofertelor, ora 12:00 In cazul in care cerintele de calificare se demonstreaza prin invocarea sustinerii de catre o terta persona in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care sa respecte conditiile prevazute la art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006. Tertul sustinator va prezenta declaratia privind eligibilitatea si pe cele de conformitate cu art. 69^1 si 181, respectiv Formularele B1, B11 si B12 ? literele a), c^1) si d).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], Fax: +40 238725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2013 09:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer