Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari de specialitate pentru investitia ??Amenajarea de noi spatii de cazare si dotarea noului sediu al Centrului Social Pietricica?


Anunt de participare numarul 113574/31.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  RO-610101, Romania, Punct(e) de contact:  Neculai Munteanu, Tel. 0233218991, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0233215374, Adresa internet (URL):  http: //www.primariapn.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice generale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotari de specialitate pentru investitia ??Amenajarea de noi spatii de cazare si dotarea noului sediu al Centrului Social Pietricica?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul Social Pietricica, mun. Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru Centrul Social Pietricica din mun. Piatra Neamt se vor achizitiona dotari : mobilier, echipamente bucatarie, electrocasnice, echipamente IT, echipamente medicale, echipamente medicale specifice si teste psihologice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39141000-2 - Mobilier si echipament de bucatarie (Rev.2)
33190000-8-Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
39221000-7-Echipament de bucatarie (Rev.2)
85121270-6-Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 336, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare globala este de 12.990 lei ( pe fiecare lot - in anexa B ), Garantia de buna executie - 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
cofinantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Subcontractanti / Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie pentru ofertant/ ofertanti asociati / persoana care sustine ofertantul sau asocierea: Declaratii privind eligibilitatea; Cerinta obligatorie pentru ofertant/ ofertanti asociati: Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 181 /O.U.G. nr. 34/2006, Calitatea de participant la procedura, Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 69 indice 1/O.U.G. nr. 34/2006 , certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Judetului in care este inregistrat operatorul economic, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate a ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
- CUI emis de ORC.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie pentru ofertant/ ofertanti asociati : prezentarea formularului informatii generale si a copiilor dupa blilanturile contabile pe ultimii 3 ani ( 2007, 2008 si 2009 ), vizate si inregistrate de catre organe competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri : lot 1 - 450.000 lei; lot 2 - 500.000 lei, lot 3 - 600.000 lei, lot 4 - 900.000 lei, lot 5 - 65.000 lei, lot 6 - 70.000 lei, lot 7 - 13.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lot 1 SR EN ISO 9001:2000, SR EN ISO 14001:2001 ; BS OHSAS 18001:2007 sau echivalente;lot 2SR EN ISO 9001:2000 sau echivalent, Certificare CE .
Lot 3CertificareCE.
Lot 4 Atestat de Ministerul Administratiei si Intemelor, Inspectoratul General Pentru Situatii de Urgenta, Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru: proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; executarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incnediu; verificarea, intretinerea si reparatiile la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, Certificate de competenta profesionala pentru ocupatiile de mai jos: Inginer sisteme de securitate ? cod COR 214438; Tehnician pentru sisteme DVSCAM ? cod COR 313210.
Atestat de Ministerul Administratiei si Intemelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, conform L333/2003, pentru proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarmare impotriva efractiei .
-avize favorabile emise de Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul de Politie Judetean, Serviciul de Ordine Publica.
-atestat de ANRE, conform legislatiei in vigoare, pentru proiectarea, executia si intretinerea de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV .
- autorizare ANRE grad I B ? minim 1;
- autorizare ANRE grad II A+B ? minim 2;
-autorizare ANRE grad III B ? minim 1.
SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, SR EN ISO 14001 :2005 sau echivalent, si SR EN ISO OHSAS 18001 :2008 sau echivalent, in copii conforme cu originalul .
Lot 5 si lot 6 ? SR EN ISO 9001:2001 sau echivalent, Certificare CE.
Lot 7 ? informatii referitoare la studii, pregatire profesionala si calificarea personalului responsabil pentru prestarea serviciului de intocmire teste psihologice.
Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Lista principale furnizari in ultimii 3 ani
Informatii privind indeplinirea conditiile de munca si protectia muncii, Informatii privind asociatii / subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lot 1:1 contract cu o valoare de minim 200.000 lei , pentru furnizarii de mobilier .Lot 2:1 contract cu o valoare de minim 250.000 lei , pentru furnizarii de echipamente bucatarieLot 3 :1 contractcu o valoarede minim 300.000 lei pentru furnizarii de electrocasnice.Lot 4 :1 contractcu o valoarede minim 450.000 lei pentru furnizarii de echipamente IT.Lot 5 :1 contractcu o valoarede minim 30.000 lei pentru echipamente medicale.Lot 6 :1 contractcu o valoarede minim 35.000 lei pentru echipamente medicale specifice.Lot 7 :1 contractcu o valoarede minim 5.000 lei pentru teste psihologice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2011 13:00
Locul: Primaria Municipiului Piatra Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul Major de interventie 3.2. ?Reabilitarea, modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale ?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 / 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 / 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau ( cale de atac )
Adresa postala:  str. Cuza Voda , nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/513296, Fax:  0234/514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610010, Romania, Tel. 0233/218 991 int 224, Email:  [email protected], Fax:  0233/215374
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2010 23:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer