Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari echipamente IT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.234.970 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Electrica Soluziona SA
Anunt de atribuire numarul 140365/15.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133826
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Termure Georgeta, Tel. +040 0232/258190, Email: [email protected], Fax: +040 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotari echipamente IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotari echipamente IT ( calculatoare, imprimante , sistem de stocare a datelor) necesare bunei functionari a Directiilor si serviciilor din cadrul primariei Municipiului Iasi, precum si sistem de sonorizare a salii de sedinta a Consiliului Local.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30236200-4 - Echipament de procesare a datelor (Rev.2)
22000000-0-Imprimate si produse conexe (Rev.2)
32428000-9-Extensie de retea (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48952000-6-Sistem de sonorizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 234, 970RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S219-360586din14.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10182 Denumirea: Dotari echipamnete IT
V.1) Data atribuirii contractului 01.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Electrica Soluziona SA
Adresa postala: Bucuresti , B-dul Iancu de Hunedoara nr.54B, Etaj 3/5 , Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011745, Romania, Tel. +040212332485, Fax: +040212332245
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1234970.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntulde participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin(4)din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr.4 +Anexa ) . Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului 4 are obligatia de a prezenta/completa certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntulde participare publicat in SEAP.Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP. Algoritmul de calcul pentru criteriul de atribuire: T(total)=PO(punctaj financiar: 50xpretul minim ofertat/pretul ofertat)+PT(punctaj tehnic=P1+P2+P3+P4: maxim 50puncte).In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, au acelasi punctaj total, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BirouL Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si sfant nr.11, Localitatea: iasi, Cod postal: 70012, Romania, Tel. +040 0232267582-189, Email: [email protected], Fax: +040 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2013 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer