Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari urbane - gard metalic


Anunt de participare numarul 143747/21.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Moldovan, Gabriela Iuonut, Tel. +40 264592588, In atentia: Vasile Moldovan, Gabriela Iuonut, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dotari urbane - gard metalic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4, 365, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatile si fondurile bugetare; frecventa contractelor ce vor fi atribuite: estimativ 1 contract subsecvent / 1 an
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotari urbane - gard metalic conform specificatiilor documentatiei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928310-4 - Garduri de siguranta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini cantitatile pentru cele 2 loturi sunt urmatoarele:
CANTITATI ACORD CADRU
LOT 1 ? Pachet gard metalic H 1 m
-Panougard punctosudat bordurat rigid galvanizat H 1 m: MIN=2500; MAX=44000
-Stalp de sustinere: MIN=2500; MAX=55000
LOT 2? Pachet gard metalic H 0, 5 m
-Panougard punctosudat bordurat rigid galvanizat H 0, 5 m: MIN=500; MAX=3000
-Stalp de sustinere: MIN=500; MAX=4000
CANTITATI CONTRACT SUBSECVENT
LOT 1 ? Pachet gard metalic H 1 m
-Panougard punctosudat bordurat rigid galvanizat H 1 m: MIN=2500; MAX=5000
-Stalp de sustinere: MIN=2500; MAX=6000
LOT 2? Pachet gard metalic H 0, 5 m
-Panougard punctosudat bordurat rigid galvanizat H 0, 5 m: MIN=500; MAX=600
-Stalp de sustinere: MIN=500; MAX=700
Valoarea estimata fara TVA: 4, 365, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: conform Anexei B pentru fiecare lot. Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si completata.Garantia de part.poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare (FORMULAR 11) emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prev. in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR pt data de 30.04.2013. Instrum.de garantare emis in cond.legii, trebuie sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze acordul cadru in perioada de valab.a ofertei.c)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG 34/2006 modif., respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de part. sumele prevazute in Anexa B. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924. Depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din valoarea de contract subsecvent, fara TVA emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A;
2)Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C;
3)Prezentarea generala: Fisa de informatii generale, conform Formular C;4)Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor;5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;5)a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );5)b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );
- Certificatele mentionate la punctele 5)a) si 5)b) trebuie sa ateste ca ofertantul nu inregistreaza datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
6)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: VIRGIL PORUTIU, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, VASILE MOLDOVAN, RAMONA GABOR, SANDA FLORESCU, LAURA GOCAN, MIRELA MARINCEAN, SIMION TANTA, LILIANA BOIAN. Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.7)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPDocumentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 5)a) si 5)b). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 7), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata); Persoane juridice/fizice straine/romane: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si inregistrat de organele competente. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu
originalul?semnata si stampilata. In cazul in care nu este depus bilantul, ofertantul va depune orice documente justificative
echivalente
Informatii generale din care sa rezulte si media cifrei de afaceri globale pe
ultimii 3 ani financiari incheiati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata "conform cu originalul" semnata si stampilata.Se vor prezenta documente justificative in acest sens.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta minima: ofertantul tb sa faca dovada ca a furnizat produse similare
celor cuprinse in caietul de sarcini in ultimii 3 ani pentru oricare din loturile la
care se participa.
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii
Informatii privind asocierea - daca este cazul.
standardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii, in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular C2 si anexaFormular C2 si anexa. Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Completare formular F si anexaCompletare formular G si pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentatein conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011Se vor prezenta documente care sa certifice faptul ca furnizorul respecta standarde de asigurare a calitatii. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2013 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, str Motilor, nr 1-3, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 88 din HG 925/2006 modif.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer