Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DRUMURI ANL II


Anunt de participare numarul 19638/18.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Calarasi
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII, Tel.0242311005, In atentia: RADAN LILI, Email: [email protected], Fax: 0242318574, Adresa internet (URL): WWW.PRIMARIACALARASI.RO
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DRUMURI ANL II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL CALARASI, JUD. CALARASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUIRE DRUMURI ANL II
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
OPERATORII ECONOMICI VOR DEPUNE OFERTA PENTRU INTREAGA CANTITATE DE LUCRARI CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 1, 235, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 24700 LEI, SE ACHITA LA CASIERIA UNITATII SAU SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA IN ORIGINAL SAU ORDIN DE PLATA IN CONTUL RO81TREZ2015006XXX000203, TREZORERIA MUNICIPIULUI CALARASI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE, CONTRACT INREGISTRAT LA ORC
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ELIGIBILITATE-FORMULAR 12A, FORMULAR 12B, CONFIRMAREA PRIVIND PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA ELIBERAT DE DGFPCFS PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR CATRE BUGETUL DE STAT, VALABILE LA DATA DESCHIDERII OFERTEI, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE REGISTRUL COMERTULUI IN ORIGINAL
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CIFRA MEDIE DE AFACERI PE PERIOADA 2004-2006 INCLUSIV, VALOAREA MINIMA 2.500.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PREZENTAREA IN FORMULARUL 12F, CONTRACTE DE LUCRARI PENTRU DRUMURI IN VALOARE DE 5.000.000 LEI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2007 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: IN URMA UNEI SOLICITARI SCRISE, DE LA SEDIUL PRIMARIEI, PLATA LA CASIERIE SAU IN CONTUL RO81TREZ2015006XXX000203, TREZORERIA CALARASI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2007 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2007 10:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
CU IMPUTERNICIRE SCRISA DIN PARTEA OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 30081, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 30081, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 3-5, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910019, Romania, Tel.0242311005, Email: [email protected], Fax: 0242318574, Adresa internet (URL): WWW.PRIMARIACALARASI.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2007 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer