Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT DE DETECTARE A PIERDERILOR


Anunt de participare (utilitati) numarul 146706/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Adresa postala: Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Staicu Dorin, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774/+40 245210299, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ECHIPAMENT DE DETECTARE A PIERDERILOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Targoviste, Jud Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie livrarea urmatoarelor echipamente in judetul Dambovita: 1 Corelator de zgomot 2 buc
2 Logger-e de zgomot (set de cate 15) 2 buc
3 Tije de ascultare8 buc
4 Tije de ascultare hidrofon (sonar) 4 buc
5 Vehicul de transport echipament si personal 1 bucContractul include si servicii de formare specializata, cod CPV 80510000-2( asa cum este precizat si in sectiunea VI.3.- Alte Informatii), respectiv furnizorul va asigura instruirea personalului operator, pentru fiecare tip de echipament livrat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38431300-8 - Detectoare de defecte (Rev.2)
31642000-8-Aparate de detectie electronica (Rev.2)
32260000-3-Echipament de transmisie de date (Rev.2)
34100000-8-Autovehicule (Rev.2)
38435000-3-Detectoare de fluide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului il constituie livrarea urmatoarelor echipamente in judetul Dambovi?a: 1 Corelator de zgomot 2 buc
2 Logger-e de zgomot (set de cate 15) 2 buc
3 Tije de ascultare8 buc
4 Tije de ascultare hidrofon (sonar) 4 buc
5 Vehicul de transport echipament ?i personal 1 buc
Servicii aferente contractului: Furnizorul va asigura instruirea personalului operator, pentru fiecare echipament livrat. Furnizorul va efectua o instruire cu personalul operator, cu o durata de minim 3 (trei) zile.
Valoarea estimata fara TVA: 365, 888RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (GP) in cuantum de 7.317 lei. Pentru G.P. constituita in alta moneda dacat lei, cursul valutar la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul publicat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. G.P se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor .In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. G.P. nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr.346/2004 (facand dovada in acest sens ), G.P. se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Ofertele neinsotite de o garantie de participare corespunzatoare cerintelor vor fi respinse de catre Autoritatea Contractanta.In cazul constituirii prin virament bancar in favoarea autoritatii contractante contul este: RO02BRDE160SV20990221600 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Targoviste, confirmat prin extras de cont emis de banca pentru Autoritatea Contractanta.Nota: Cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art.278 indice 1 din O.U.G 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare este de 3.659lei.( Formular nr. 14) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 prinurmatoarele moduri: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original , cu valabilitatea cel putin pe perioada de derulare a contractului, in conditiile art. 90 alin.(1) din HG 925/2006, care devine anexa la contract, sau: -Daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin.(3) din HG 925/2006. In acest caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5 % din pretul contractului.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formular nr. 21)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- P.O.S. Mediu Axa 1 ?Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? format din : Fonduri europene si cofinantare nationala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.1 ) si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane, documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire :
- Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.2 )
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, , care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (autoritati fiscale si administrative, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente, conform legislatieidin tara de origine, emise de autoritatile competente din tara respectiva, care sa prezinte situatia obligatilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.3 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
1. Staicu Constantin Dan Dorin- Director General;
2. Cimpoaca Gheorghe Ninel ?DirectorTehnic, membru C.A. si membru Comisie de evaluare;
3. Poenaru Eugenia - Director Economic;
4. Ponorica Ion- Director Comercial si Presedinte C.A.;
5. Hossu Valentin Tiberiu- Director Coordonator Sectii Operationale
6.Babeu Pavel ?Director Productie;
7. Hack Eduard-Florentin- Membru Consiliu de Administratie;
8. Simion Adrian - Membru Consiliu de Administratie;
9. Mariutan Alexandru- Membru Consiliu de Administratie;
10. Ciulei Tomita- Membru Consiliu de Administratie;
11. Mirita Petre - Manager Proiect U.I.P. sipresedinte al Comisiei de evaluare ;12.Tudor Romulus- Manager Tehnic UIP si membru Comisie de evaluare;
13. Zoita Manuela Claudia- Manager Financiar U.I.P.;
14. Iliescu Gabriela- Membru Comisie de evaluare ;
15. Fratila Marius Mircea - Membru Comisie de evaluare ;
16. Savoiu Sorin- Membru Comisie de evaluare;
17. Cucu Cristin Valeriu- Membru Comisie de evaluare;
18. Sala Marius Florin- Membru de rezerva in Comisia de evaluare ;
19. Apostol Daniel Valter- Membru de rezerva in Comisia de evaluare;
20. Coman Doina Cristina- Membru de rezerva Comisie de evaluare;
21. Carbunaru Catalina- Membru de rezerva Comisie de evaluare;
22. Gheorghe Patrascu Vasile ? Reprezentantul in AGA al Municipiului Targovi?te;
23. Badau Danut ? Reprezentantul in AGA al Orasului Pucioasa;
24. Vladulescu Dragos ? Reprezentantul in AGA al Comunei Dragomiresti;
25. Varzaru Nicolae ? Reprezentantul in AGA al Comunei Ulmi;
26. Draghici Emil ? Reprezentantul in AGA al Comunei Vulcana Bai;
27. Maricescu Constantin -Reprezentantul in AGA al Comunei Aninoasa;
28. Vasile Sorinel? Reprezentantul in AGA al Orasului Fieni;
29. Ionita Sorin Vasile -Reprezentantul in AGA al Comunei Gura Ocnitei;30. Preda Ion- Reprezentantul in AGA al Comunei Branesti;
31.Dinu Constantin- Reprezentantul in AGA al Mun. Moreni;
32. Pavel Ion- Reprezentantul in AGA al Comunei Buciumeni;
33. Rusu Ion- Reprezentantul in AGA al Comunei Tarta?e?ti;
34. Ene Octaviana- Reprezentantul in AGA al Ora?ului Racari;
35. Zoie Cristina - Reprezentantul in AGA al Comunei ?otanga;
36. Sandu Gabriel Danut ? Reprezentantul in AGA al Comunei Voine?ti;
37. Dinu Ilie - Reprezentantul in AGA al Orasului Titu;
38. Ionescu Marius - Reprezentantul in AGA al Comunei Razvad;
39. Moraru Mihai Laurentiu - Reprezentantul in AGA al Comunei Moroeni;
40. Dumitrescu NicoletaCarmen - Reprezentantul in AGA al Orasului Gaesti;
41. Stoica Dorina- Reprezentantul in AGA al Consiliului Judetean Dambovita;Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si /sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul.
4.Declaratie privind calitate de participant la procedura
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4)5.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5) Pentru persoanele juridice romane, documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane: Documente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte denumirea completa a operatorului, sediul social, persoane imputernice/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul de activitate principal/ secundarsi codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru persoanele juridice straine:
Documente de confirmare: -Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Nota : ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata, in cazul in care a fost prezentata in forma copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii3(trei) ani (2012, 2011 si 2010)sa fie de cel putin 400.000LEI.Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 6)Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, disponibil la (www.ecb.int).
Valorile de referinta pentru monedaEuro sunt: anul 2012-4.4593 lei/euro; anul 2011-4.2391 lei/euro; anul 2010-4.2122 lei/euro;
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularului nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens: Formularul 1 si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general; Formularul 2;Formularul 3 siFormularul nr. 6B .
Nota: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
- Formularului nr. 6A; Formularul 1 si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general; Formularul 2;Formularul 3 siFormularul nr. 6B .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani a furnizat bunuri similare, in cadrul a cel mult 5(cinci) contracte.Demonstrarea experientei similare se va faceprin prezentarea a cel mult 5 (cinci) documente/certificate/contracte/ procese verbale de receptie/etc.emise de autoritati contractante sau clienti privati, prin care se certificalivrareasi instalarea de bunuri similare.Prin sintagma ?bunuri similare? se intelege: produse similare celor care constituie obiectul contractului, respectiv similare cu corelatoare de zgomot, logger de zgomot, tije de ascultare, tije de ascultare hidrofon (sonar), vehicul de transport echipament si personal.NOTA: Prin ?ultimii 3 ani? se va intelege perioada de 3 ani calculata pana la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare.Documentele care demonstreaza experienta similara se vor prezenta incopii lizibile cu mentiunea , , conform cu originalul? pentru persoane juridice romane iar pentru persoane juridice straine copiile conforme cu originalulvor fi insotite de traduceri autorizate.
Modalitatea de indeplinire
-1. Completare Formular nr. 7-Declaratie privind lista
principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, cantitati, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea a cel mult 5 (cinci) documente/certificate/contracte/ procese verbale de receptie/etc. emise de autoritati contractante sau clienti privati, prin care se certificalivrarea de produse, in scopul dovedirii cerintei experientei similare.
Cerinta 2- Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea Contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.
Se solicita minim o persoana atestata/specializata pentru instruirea personalului propriu al autoritatii contractante.
Modalitatea de indeplinire
- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa documentele care dovedesc atestarea/specializarea persoanei respective.-Angajamentul de disponibilitate, cu semnatura persoanei in original, pentru persoana propusa. Se va atasa Formularul nr.10 (Declaratie de disponibilitate) completat.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 7A, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens: Formularul 1 si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general; Formularul 2;Formularul 3 siFormularul nr. 7B.
Nota: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
-Formular nr. 7A; Formularul 1 si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general; Formularul 2;Formularul 3 siFormularul nr. 7B.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze: - In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.MENTIUNE:
Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul nr. 8(Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora) .Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Informatii despre asociere, daca este cazul, prezentarea Formularului 9 completat si semnat.Daca ofertantul este o asociere incadrarea in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.
Unul din membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmata prin inaintarea unei imputerniciri in acest sens semnata de toti membrii asocierii
Oferta trebuie sa includa un acord preliminar de asociere, Model orientativ Formularul nr. 9A, urmand ca asocierea sa fie definitivata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Acordul va specifica urmatoarele:
- toti membrii asocierii declara ca isi asumaraspundereasolidara si indivizibila pentru executarea contractului si ca, in eventualitatea in care unul din membrii asocierii inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra in lichidare, membrii ramasi vor executa si finaliza Contractul;
-liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si in numele oricaruia si a tuturor membrilor asocierii, angajand astfel raspunerea individuala si solidara a acestora;
-liderul asocierii se obliga, in cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, pana la data incheierii contractului de achizitie publica;
-toti membrii asocierii se oblige sa ramana in asociere pe toata durata de executie a contractului;
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii se vor prezenta:
1. Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora (completare Formular nr.9);
2. Acord de asociere (completare Formular9A);
3. Imputernicire( completare Formular 11);
Nota: in cazul in care ofertantul este o asociere incadrarea in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), se va analiza cu privire la asociere in ansamblu, fiecaredin acestiaincadrandu-sein categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16, alin.(2) din legea 346
Cerinta 1- Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii in domeniul care face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau, daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau, daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestaSe vor atasa copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate sau, dupa caz, documentele doveditore.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB-Pro-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 11:00
Locul: La sediul SC Compania de Apa Targoviste, Str. I.C. Bratianu nr.50, Targoviste, Jud. Dambovita.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti autorizati sau imputernici ai ofertantilor, observatorii desemnati ai UCVAP, alte persoane autorizate de Autoritatea Contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat prin POS MEDIU-Axa Prioritara 1-, , Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata" .
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire este atasata prezentului anunt si este disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintelor privind cuantumul cifrei de afaceri, al garantiei pentru participare si al garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei din Legea 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreazaa in categoria IMM-urilor. Modul de indeplinire a criteriilor de calificare de catre ofertanti se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie, emis de catre ANRMAP.Contractul include si servicii de formare specializata cod CPV 80510000-2.Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in original sau copie legalizata documentele prezentate de operatorii economici in copie conform cu originalul sau copie simpla, acolo unde se considera necesara verificarea autenticitatii informatiilor prezentate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform cap.IX din O.U.G. 34/2006.Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala: Bulevardul I.C. Bratianu nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer