Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT DE EXAMINARE CARDIOVASCULARA


Anunt de participare numarul 100207/17.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Adresa postala:  Strada Gheorghe Adam, Nr 13A, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300310, Romania, Punct(e) de contact:  [email protected], Tel. 0723.375.651, In atentia:  Ovidiu Buzgau, Email:  [email protected], Fax:  0256.207.362, Adresa internet (URL):  www.cardiologie.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENT DE EXAMINARE CARDIOVASCULARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Boli Cardiovasculare, Timisoara, Biroul Aprovizionare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
AchizitieSarme de ghidaj diverse - 350 bucati;
Ghiduri recanalizare - 50 bucati;
Stent coronarian - 250 bucati;
Proteze endovasculare diverse - 17 bucati;
Catetere diverse - 11 bucati;
Teci introducatoare - 500 bucati;
Manifolduri - 500 bucati;
Prelungitor - 500 bucati;
Robineti - 150 bucati;
Seringi cu urechi - 250 bucati;
Ghiduri pentru angiografie - 300 bucati.
Tipodimensiuni, cantitati si specificatii tehnice conform Caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33123000-8 - Echipament de examinare cardiovasculara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
AchizitieSarme de ghidaj diverse - 350 bucati;
Ghiduri recanalizare - 50 bucati;
Stent coronarian - 250 bucati;
Proteze endovasculare diverse - 17 bucati;
Catetere diverse - 11 bucati;
Teci introducatoare - 500 bucati;
Manifolduri - 500 bucati;
Prelungitor - 500 bucati;
Robineti - 150 bucati;
Seringi cu urechi - 250 bucati;
Ghiduri pentru angiografie - 300 bucati.
Tipodimensiuni, cantitati si specificatii tehnice conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 470, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.06.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea acestuia, constituita printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare MINISTERUL SANATATII si CASA DE ASIGURARI DE SANATATE. - Plata facturii se efectuiaza cu O.P. in 60 zile de la receptia produselor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie constituita prin contract de asociere (daca este cazul).Acord de subcontractare pentru subcontractanti, (daca este cazul).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia de eligibilitate;
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-Certificat de inregistrare fiscala;
-Certificat constatator;
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta d.p.d.v. profesional pentru ofertantii straini;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (MODEL IG);
-Bilantul contabil pe ultimul an incheiat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Prezentarea de mostre de produs.
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
-Acord de asociere, daca este cazul;
-Acord de subcontractare, daca este cazul;
-Partile din contract care sunt executate de subcontractanti si specializarea acestora, daca este cazul;
-Standartde de asigurare a calitatii pentru producator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Toti ofertanti vor trimite autoritatii contractante mostre ale tuturor produselor solicitate. Mostrele vor fi trimise astfel incat sa poata fi receptionate pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica ofertantul in cazul in care acesta nu a trimis toate mostrele in termenul prevazut, sau de a declara oferta neconforma daca produsele oferite ca mostre nu corespund calitativ cerintelor din caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2010 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos Nr 6, Sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0040-(0)21.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  0040-(0)21.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis – Sectia Cotecios Administrativ
Adresa postala:  Piata Tepes Voda, Nr. 2., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0040-(0)256.498.044, Email:  [email protected], Fax:  0040-(0)256.200.040
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al Autoritatii contractante pe care contestatarul il considera nelegal, in cel mult 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  Srt. Gheorghe Adam, Nr. 13A., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300310, Romania, Tel. 0040-(0)256.207.363, Email:  [email protected], Fax:  0040-(0)256.207.362, Adresa internet (URL):  www.cardiologie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2010 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer