Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament de pulverizare termica prin precedeul HVOF


Anunt de participare numarul 148601/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI S.A.
Adresa postala: Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei nr. 103, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN JIANU, Tel. +40 216341038, Email: [email protected], Fax: +40 216341038, Adresa internet (URL): http: //www.ictcm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipament de pulverizare termica prin precedeul HVOF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. ICTCM S.A.
Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia subansamblurilor specifice ale unui ?Echipament de pulverizare termica prin procedeul HVOF?, compus din urmatoarele componente principale compatibile intre ele: - Pistol de pulverizare termica HVOF- Controller regim de pulverizare HVOF- Sistem alimentare/dozare pulbere
- Sistem de racire pistol
Instruire personal
Asistenta tehnica la instalare
Punere in functiune
Service in perioada de garantie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42665000-5 - Dispozitive de pulverizare metalica (Rev.2)
50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
71318000-0-Servicii de consiliere si de consultanta in inginerie (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipament de pulverizare termica prin procedeul HVOF compus din: - Pistol de pulverizare termica HVOF ? 1 bucata-Controller regim de pulverizare HVOF ? 1 bucata
- Sistem alimentare/dozare pulbere ? 1 bucata
- Sistem de racire pistol ? 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 580, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de 11.600 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.In cazul asociatilor, garantia de participare poate fi constituita de unul sau mai multi asociati.Garantia de participare se constituie in lei sau in valuta, la cursul de schimb BNR din ziua precedenta a datei limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare , ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta se afla in situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006. Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului de furnizare, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie in lei sau in valuta.Se constituie si printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garanta de buna executie se constituie in 3 zile de la semnarea contractului.Modalitatea de constituire conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive conform H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 - ?Competitivitate prin CDI?, Operatiunea 2.1.2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006
Declaratie de eligibilitate (declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).Modalitate de indeplinire:
Se va completa Formularul 12A , din capitolul de formulare, in original
In cazul asocierii mai multor ofertanti/asociati, cerintele privind eligibilitatea vor fi indeplinite de fiecare ofertant/asociat.
Declaratia va fi solicitata si pentru tertul sustinator, daca este cazul.Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante, sunt:
Lifu Gheorghe - Director General
Mitulescu Constantin Gheorghe ? Director Economic
Craciunoiu Stefan Tudorel -Director Stiintific
Sarbu Gheorghe - Presedinte conisie evaluare
Avramescu Valeriu - Responsabil de implementare in cadrul ICTCM, membru comisie evaluare
Dimache ionut Catalin ? responsabil management stiintific si management marketing, responsabil achizitii corporale
Rosulescu Sebastian ? responsabil cercetare si testare privind implementare roboti, Membru comisie evaluare
Costin Florica - Membru comisie evaluare
Jianu Cristian - Secretar comisie evaluareIn cazul asocierii mai multor ofertanti/asociati cerintele privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 vor fi indeplinite de fiecare ofertant/asociat.Modalitate de indeplinire:
Se va completa Formularul 12B, din capitolul de formulare, in original.
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 181 lit a), c)1 si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare va fi completata de tertul sustinator, dupa caz.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare.
Modalitate de indeplinire:
Se va completa Formularul nr. 3-b, din capitolul de formulare, in original.
In cazul asocierii mai multor ofertanti/asociati sau a unui tert sustinator, cerintele privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 vor fi indeplinite de fiecare ofertant/asociat ? fiecare va completa Formularul 3-b
Informatiile privind persoanele cu functii de conducere in cadrul ICTCM sa gasesc pe site-ul: www.ictcm.ro
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010)
Modalitate de indeplinire:
Se va completa Formularul 5, din capitolul de formulare, in original
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Modalitate de indeplinire:
Se va completa Formularul 12Cdin capitolul de formulare, in original.
In cazul in care semnatarul ofertei este altul decat administratorul firmei este necesara prezentarea unei imputerniciri legale sau a altui document echivalent semnata de catre administrator. Persoanele juridice romane - ofertantul trebuie sa fie inregistrat legal
Modalitate de indeplinire:
i) - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa instanta competenta, in oricare dintre formele original / copie legalizata/copie lizibila, care va purta mentiunea in clar a numelui si calitatii persoanei care certifica documentul (Administrator, Director General). Informatiile cuprinse in certificatul constatator vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice straine - ofertantul trebuie sa fie legal constituit
Modalitate de indeplinire:
ii) - documente edificatoare ? copii dupa original si traducere certificata in limba romana ? care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident;
iii) - documentele de infiintare ale operatorului economic (act constitutiv, contract de societate, statut, dupa caz) si modificarile edificatoare intervenite pana la data deschiderii ofertelor - copii dupa original si traducere certificata in limba romana - din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate (extras) furnizarea de bunuri si/sau servicii care fac obiectul procedurii de achizitie publica.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentele in original/copii legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil
Modalitatea de indeplinire
Pentru persoanele juridice romane: ultimul bilant contabil sau contul de profit si pierderi sub forma de copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? in conformitate cu art. 185 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.Pentru persoanele juridice straine: copii dupa documente similare, conform legislatiei din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducere certificata in limba romana
Fisa de informatii generale
Se va completa Formularul 2B (din capitolul formulare) cu cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani -in original.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular ? Formularul 2B.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 1.100.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in partePentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in partePentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista contractelor de produse similare in ultimii 3 ani
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani - ( Formular 12D din capitolul formulare) ? in original .
Experienta similaraExperienta similaraMinim 1 contract de furnizare de produse similare efectuat in ultimii 3 ani in valoare de cel putin 500.000 lei fara TVA, sau mai multe contracte, derulate in ultimii 3 ani, care insumate sa fie in valoare de cel putin 500.000 lei fara TVA, indiferent daca beneficiarii au fost autoritati contractante sau clienti privati.
Prin produse similare se inteleg echipamente de acoperire termica (sau subansambluri ale acestora ) pentru procedeele de acoperire cu flacara, cu arc electric, cu plasma (APS, VPS) , HVOF.
Pentru fiecare contract trebuie completat cate un exemplar de Formular B3 din capitolul de Formulare - original. Se vor atasa fise de prezentare, copii dupa contracte (doar prima pagina si paginile care sunt edificatoare pentru indeplinirea cerintei), dupa procese verbale de predare-primire, o recomandare de la beneficiar sau alte acte doveditoare care sa ateste experienta similara.
Copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Echivalent, ofertantul va prezenta documente (copii cu specificatia ?Conform cu originalul?) care sa dovedeasca ca are implementat un sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in partePentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteCertificare ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S031-048676din12.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 12:00
Locul: Sediul SC ICTCM SA din Sos Oltenitei nr 103, sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 - ?Competitivitate prin CDI?, Operatiunea 2.1.2, Contract nr. 270 / 27.10.2010, nr. proiect 614, cod SMIS 12537_
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Programul Operational Sectorial CrestereaCompetitivitatii Econom)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ICTCM
Adresa postala: Sos Oltenitei nr 103, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel. +040 216341038, Email: [email protected], Fax: +040 216341038, Adresa internet (URL): www.ictcm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer