Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament electronic aferent instalatiei de fluid dens


Anunt de participare (utilitati) numarul 147990/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Petria, Tel. +40 251599480, In atentia: Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipament electronic aferent instalatiei de fluid dens
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.E.Craiova II, str.Bariera Valcii nr.195, Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Echipament electronic aferent instalatiei de fluid dens, conform cerintelor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31711100-4 - Componente electronice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va depune oferta completa, in conformitate cu cerintele din anexa la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 60, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa=1200lei;Data echivalentei leu/alta valuta(cursBNR cu 5zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Constituire : a)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat;sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)virament bancar confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante.Nota: suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi la casieria autoritatii contractante de catre ofertant este de 5000 lei.Cont RO73BRDE 170SV87561661700 BRD Ag. Brazda lui Novac.Pentru ofertantii I.M.M?uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria I.M.., in conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004.In acest caz garantia se reducere cu 50%.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul Sucursala Electrocentrale Craiova II.;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei 10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari b) conform HG 1045/2011 privind modificarea art.90 alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie a contractului se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5 - in originalDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6 - in originalCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorFormulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulDeclaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7- in originalCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare Formular 12- in originalDeclaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69? din OUG 34/2006-Declara?ie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin func?ii de conducere in cadrul autorita?ii contractante, si anume: Dan Vasile - Director S.E.Craiova II;Cristian Basescu - Director Economic;Marian Motocu ? Director TehnicLucian Scarlatescu - Director Achizitii Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia se afla sediul operatorului economic ofertant.Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul- Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri-Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului 8. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8- in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, insotita de recomandari sau de documente/ contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9 - in original certificate/documente/contracte pentru servicii similare din partea beneficiarilor ?original/copie lizibila certificata conform cu originalul
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Documentul va fi prezentat original/copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP. Durata rundei electronice este de 1 zi lucratoare. Elementul care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul / valoarea noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2013 14:00
Locul: S.E.Craiova II, str.Bariera Valcii nr.195, Sala de licitatie etajul 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular8-Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractant/tertului sustinator-formular 14NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte? clasate pe primul loc ?cu acelasi pret, dupa desfasurarea rundei electronice, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-Sucursala Electrocentrale Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251599480, Fax: +40 0251599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 16:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer