Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament feroviar


Anunt de participare (utilitati) numarul 139359/04.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Iustin Marian Stiuca, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipament feroviar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ELCFU Motru
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare Schimbatori de cale CF 49
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc = schimbator de cale tip 49 R300, stanga;
1 buc = schimbator de cale tip 49 R190, stanga;
2 buc = schimbator de cale tip 49 R190, dreapta.
Valoarea estimata fara TVA: 597, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 11950lei. Forma de constituire: a) virament bancar sau instrument de garantare emis de o societate bancara/asigurari, in original (conf formular). Instrumentul de garantare in original se va depune la sediu Achizitor, cladire Directia Achizitii, Secretariat, et. 1, pana la termen limita depunere oferta din anunt/invitatie participare si in copie scanata pe SEAP.Nota: Garantie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare va prevede ca plata garantiei se va executa: a.1) conditionat, dupa constatare culpa persoana garantata;a.2) neconditionat, la cerere beneficiar, pe baza declaratie privind culpa persoana garantata.b) ordin de plata confirmat de banca, cont IBAN RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu, in copie scanata SEAP si la sediul Achizitor pana la termen limita depunere oferta;c) depunere la casierie Achizitor sume in numerar, maxim 5000RON/zi. Dovada in copie chitanta scanata SEAP si la sediul Achizitor pana la termen limita depunere oferta.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor).IMM constituie GP cuantum 50% valoare. In masura in care CNSC respinge ca nefondata o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP suma calculata conform art. 278^1 din O.U.G. nr.34/2006. Cuantumul GBE este in procent de 10 % din val contractului, fara T.V.A.Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in cond legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari; - retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G.1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de nitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante.Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constit a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 7, pct.6. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, in luna anterioara depunerii ofertelor (formular tip eliberat de autoritatile competente), in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.- Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din O.U.G. 34/2006 si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, completata cu O.U.G. 76/2010 - (Formular nr. 1)-Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie (Formular nr. 2)-Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (Formularul nr. 3)-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006(Formular nr.4). (Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizareaprocedurii de achizitie sunt: Dir Gen Executiv ? Constantin BALASOIU, Dir Div Financiara ? Veronica NICA Director Achizitii- Grigorie Dadalau, Sef Departament Achizitii - Traian Luba, Sef Serviciu Achizitii Produse - Gheorghe Copaci).Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180/181 si 69^1 din OUG 34/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritattii contractante, in termen de 3 zile lucratoare.Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente. ?Persoane juridice/fizice romane: -Certificatul constatator eliberat de ONRC cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Copie certificata ?conform cu originalul? semnata, datata si stampilata lizibil de catre un imputernicit al ofertantului.)-Atestate, autorizatii, certificate etc., in functie de specificul contractului, ofertantul va prezenta urmatoarele: Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana? AFER, pentru furnizarea produselor incadrate in clasa de risc 1A., in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabila la data depunerii ofertelor. Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.? Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: -Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.- Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe PRIMUL LOC i se va solicita prezentarea certif. constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus la oferta (daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului. Cerinta minima: Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin 1000000 lei (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de omologare tehnica a produselor/Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana ? AFER pentru produselor incadrate in clasa de risc 1A "in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor.
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor.
Lista principalelor prod similare furnizate in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioada si locul furnizarii prod, modul de indeplinire a obligatiilor contr, beneficiari, etc. Livrarile de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatii contractante, respectiv clienti privati. Nota: In cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie. Cerinta minima: ofertantii trebuie sa faca dovada executarii cel putin a unui contract de minimum 500.000 RON, avand ca obiect livrarea cel putin a unui produs similar. Se pot prezenta maximum trei contracte care prin insumare sa indeplineasca cerinta. Se va prezenta cel putin un document constatator/recomandare/proces verbal receptie emis de autoritate sau de client beneficiar. Facem mentiunea ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un organism acreditat. - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documentele se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca mai multe oferte aflate pe primul loc contin acelasi pret, AC va solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu preturi noi. Deschiderea ofertelor in SEAP se va face la data si ora mentionate in anuntul de participare. Comisia va verifica documentele de calificare si propunerile tehnice depuse in SEAP. Daca AC solicita documente, acestea vor fi transmise in SEAP, conform art.19(2), 17(3) Norma aprobata prin HG 1660/2006. Dupa evaluarea documentelor de calificare si analiza ofertelor tehnice, sistemul permite AC accesul la propunerile financiare ale ofertantilor admisibili si la clasament. Stabilirea ofertei castigatoare se va face conform art. 24 Norma. Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 7, Anexa 1 Formular 7), se transmit conform art. 17 (3) Norma.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata pe SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil pe site-urile de furnizori semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform 256 2 alin (1) lit b si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 07:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer