Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament individual de lucru si protectie


Anunt de participare (utilitati) numarul 132744/24.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Vaduva, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipament individual de lucru si protectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turceni, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipament de lucru si protectie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18130000-9 - Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Costum salopeta antiacid - 250buc
Costum salopeta iarna, albastru, cu pieptar - 1800buc
Costum salopeta iarna, albastru, fara pieptar - 1668buc
Costum salopeta ignifugat, maro, sudor - 261buc
Costum salopeta ignifugat, visiniu, electrician - 891buc
Costum salopeta de vara, albastru - 3550buc
Costum salopeta bazonat, minier - 110buc
Haina vatuita - 3896per
Imbracaminte de securitate pentru personal managerial - 300per
Halat doc, alb - 18per
Manusi imblanite - 1636buc
Manusi tip lacatus - 11770per
Masca praf - 23000per
Vesta avertizoare - 300per
Pantofi de protectie - 4036per
Valoarea estimata fara TVA: 1, 098, 546.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantum: 21.970lei.- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data depunerii ofertelor;
- Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 90 zile;b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO07RZBR0000060004536569, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor.c) alte forme legale de garantareGarantia de participare se va retine in cuantum de 10.985, 47leiin situatia prevazuta la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie: 6% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau- Retineri succesive in cuantum de 6% din valoarea fara TVA a facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de contractant in contul deschis sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului.- alte forme legale de garantare emise de societati de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
Declaratii privind eligibilitatea: completarea Formularului nr. 12A;
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: completarea Formularului nr. 12B;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea Formularului nr. 12E;
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1: completarea Formularului nr. 12F.
Persoane cu functie de decizie: Octavian Laurentiu Graure - Director General, Daniel Pitaroiu - Director Buget Financiar Contabilitate, Gheorghe Copaci - Director Comercial.
Formularele 12A, 12b si 12F se vor prezenta de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).
Certificate privind indeplinirea obligatiilor financiare catre stat: Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si local(formulare-tip eliberate de autoritatile competente), in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiuna « conform cu originalul ». Vor fi descalificati ofertantii care inregistreaza debite restante. Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului valabil la data deschiderii ofertelor (in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiuna « conform cu originalul ») din care sa reiese obiectul de activitate in conformitate cu obiectul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 2.100.000 lei:
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica: principalele livrari pe ultimii 3 ani pentru produse similare, din care cel putin un contract de minim 800.000, 00 lei fara TVA.
Mostre:
Standarde de asigurare a calitatii: Producatorul sau furnizorul trebuie sa aioba certificarea managementului calitatii conform standarduluin ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2012 09:00
Locul: SC Complexul Energetic Turceni SA, Directia Comerciala
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Turceni SA, Serviciul Disciplina Contractuala si Valorificari
Adresa postala: str. Uzinei, nr 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2012 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer