Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament individual de protectie.


Anunt de participare (utilitati) numarul 147540/28.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARIstrada Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-409, In atentia: Melencu Elena, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipament individual de protectie.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentul individual de protectie, este folosit pentru prevenirea riscurilor profesionale, conform contractului colectiv de munca, de catre angajatii Societatii Complexul Energetic Oltenia-Sucursala Electrocentrale Rovinari, in activitatea de producere a energiei electrice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
18812200-6-Cizme de cauciuc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile se regasesc in Caietele de sarcini.
Lotul 1 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 2 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 3 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 4 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 5 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 6 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 7 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 8 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 9 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 10 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 11 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 12 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Lotul 13 ? pozitie , cantitate si valoare estimata conform Anexa B;
Valoarea estimata fara TVA: 53, 071RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Garantia de participare se constituie in lei sau in valuta, in cuantum de: GP totala = 1.061, 42lei, GP Lotul 1= 165, 60lei, GP Lotul 2= 33, 36lei, GP Lotul 3= 181, 80lei, Lotul 4= 65, 00lei, Lotul 5= 190, 00lei, Lotul 6= 40, 00lei, Lotul 7= 90, 10lei, Lotul 8= 33, 00lei, Lotul 9= 63, 00lei, Lotul 10= 61, 80lei, Lotul 11= 30, 40lei, Lotul 12= 19, 20lei, Lotul 13= 88, 16lei. Echivalentul in valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR, din data publicarii invitatiei de participare in SEAP.Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 60 zilecalendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. De asemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieriaSUCURSALA ELECTROCENTRALE Rovinari, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se face la 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la registratura achizitorului. Cand exista un acord de asociere plata produselor se face numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1(inclusiv tert sustinator)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2 (inclusiv tert sustinator)Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul tertului sustinator declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 se refera doar la lit. a), c1) si d), conform art. 186 alin.(2) si art. 190 alin. (2) din OUG nr.34/2006.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 , conform Formular nr. 3Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaPersoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Director S.E. Rovinari: Pisc Ion
Director Economic: Vilceanu Adriana Mirela
Director Achizitii: Chirca DeliaPersoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Bujor Cristina; Teiu Sorin; Grigorescu Ion; Negrea Danut; Popescu Stamate; Constantinescu Stelian, Stefanescu Raymond, Melencu Elena.
4.Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta.Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formularul nr. 4
5. Informatii generale: - Completare Fisa de informatii generale - formularul5 1. Persoane juridice /fizice romane - Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Persoane juridice /fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) in ultimii 3 ani ? formularul nr.9
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) in ultimii 3 ani ? formularul nr.9 .
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (de exemplu: un proces verbal de receptie; o recomandare sau o copie dupa un document constatator).
Prezentare mostre
Ofertantii sunt obligati sa depuna mostre pentru produsele ofertate, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii sunt obligati sa depuna mostre pentru produsele ofertate, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Mostrele pentru produsele ofertate, se vor depune la Biroul Intern de Prevenire si Protectie, pe baza de proces verbal, pana la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii care nu vor depune mostre pentru produsele ofertate vor fi descalificati.
Certificare ISO ? Sistemul de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR - EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent .In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte un document (in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul) emis de un organism acreditat care confirma certificarea sistemului calitatii.Certificarea ISO va fi valabilala data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, si garantiile solicitate, conf. Lg. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul poate prezenta eventualele obiectiuni asupra clauzelor specifice din proiectul de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG 34/2006 si HG 925/2006(cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei, sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise. Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare, de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.3. In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: - daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in anuntul de participare;
- daca a fost constituita garantia de participare.- vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.- lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. 3 din HG 925/2006.5. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer