Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT POLITIA COMUNITARA, BOCANCI, BOCANCI PROTECTIE CU BOMBEU METALIC SI PUFOAICE VATUITE


Anunt de participare numarul 19515/18.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: POPESCU ELENA, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENT POLITIA COMUNITARA, BOCANCI, BOCANCI PROTECTIE CU BOMBEU METALIC SIPUFOAICE VATUITE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Politiei Comunitare si Directia Administrarii Domeniului Public, localitatea Rm. Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de ECHIPAMENT POLITIA COMUNITARA, BOCANCI, BOCANCI PROTECTIE CU BOMBEU METALIC SIPUFOAICE VATUITE conform documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18133000-0 - Articole de imbracaminte si echipamente speciale (Rev.1)
18230000-0-Diverse tipuri de imbracaminte de exterior (Rev.1)
19313000-3-Incaltaminte cu fete de piele (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 249, 857.14RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitatea de a achizitiona cantitati suplimentare in limita a 30%.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 5000 lei. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local. Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 14 zile de la emiterea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-completare formulare A-declaratie privind eligibilitatea-completare formular B- declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006
-certificat de plata a taxelor si impozitelor locale
-certificat de plata a taxelor catre bugetul consolidat al statului
-certificat constatator emis de oficiul registrului comertului Autorizatie de functionare / altele echivalente
-statutul societatii
-certificat de inregistrare emis de Camera de comert si industrie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil :31.12. 2006 ;
-cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 500.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principalelor livrari in ultimii 3 ani(se completeaza formularul C1 );
- certificate de conformitate produs eliberat de organisme autorizate;
- mostre pentru fiecare reper;
- completarea formularului D cu subcontractantii si specializarea acestora, daca este cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-experienta similara copie contract avand ca obiect livrarea de produse similare incheiatin ultimi 3 ani la o valoare de minim 80.000 lei si un document constatator de la beneficiarul contractului din care sa reiasaindeplinirea obligatiilor contractuale;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
calitatea produselor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va face la casieria Primariei sau prin ordin de plata in contul RO14TREZ67121360250XXXXX.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2007 14:00
Locul: PRIMARIA MUN. RM. VALCEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cu imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI Sectia Contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str Victoriei, nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou juridic contencios
Adresa postala: Primaria mun. Rm. Valcea, str. G-ral. Praporgescu, nr.14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2007 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer