Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE DE BIROTICA


Anunt de participare numarul 10495/20.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR NR.2-4, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA - INTRAREA B4S1, Tel.021.414.16.20, In atentia: CRISTINA TANASE, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTEDEBIROTICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Izvor, nr.2-4, Sector 5
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT A: calc.PC cu imprimanta color, pt activ deputatilor in circ electoraleLOT B: calculator LT (laptop), pt plenul Camerei Deputatilor
LOT C: calculator PC, pt activ SG al Camerei Deputatilor
LOT D: imprimanta, pt activ SG al Camerei Deputatilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30231000-7 - Computere si imprimante (Rev.1)
30213200-7-Computere personale de tip laptop (Rev.1)
30231100-8-Computere (Rev.1)
30233231-9-Imprimante laser (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT A: calc.PC cu imprimanta color -335 buc; LOT B: calc.LT (laptop)336 buc
LOT C: calc.PC 98 buc; LOT D: imprimanta 54 buc
Valoarea estimata fara TVA: 4, 073, 529RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
scrisoare garantie bancara pt participare: 33782 lei lot A; 20050 lei lot B;6000 lei lot C; 1336 lei lot D. Garantie buna executie - 5% din val. contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, plata se efectua cu ordin de plata emis de achizitor in contul furnizorului, deschis la Trezoreria statului, in conformitate cu O.G. nr.146/2002
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca este cazul, se va transmite grupului castigator de ofertanti, odata cu comunicarea rezultatului licitatiei.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.1813.Declaratie privind indeplinirea obligatiilor: Certif constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, valabile la data depunerii ofertelor, in original sau copie legalizata.
4.Certif de inregistrare/certif constatator emis de ORC de pe langa CCINT cu extras din doc de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la RC, din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate comercializarea produselor solicitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Autorizare din partea reprezentantelor in Romania sau a firmelor producatoare
2.Certificat "ISO 9001/EN 9001"
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, prezentarea autorizarii din partea reprezentantelor in Romania sau a firmelor producatoare de a comercializa produsele oferite2.Este obligatorie prezentarea conformitatii cu standardele internationale de calitate "ISO 9001/EN 9001" pentru echipamentele ofertate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
56d/688
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S74-090125 din 17.04.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: solicitare scrisa - Intrarea B4S1 din str. Izvor nr.2-4 (in numerar)
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 04.09.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2007 12:00
Locul: sediul Camerei Deputatilor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr.107-111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.332.35.64, Email: [email protected], Fax: 332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice, Serviciul contractari
Adresa postala: Str. Izvor nr.2-4, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Tel.414.16.20, Fax: 414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2007 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer