Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE MEDICALE SI MOBILIER aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi?


Anunt de participare numarul 128689/18.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala:  Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910019, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Marian, Tel. 0242311302, Email:  [email protected], Fax:  0242331609, Adresa internet (URL):  www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTEMEDICALE SI MOBILIER aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeteande Urgenta Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ECHIPAMENTEMEDICALE SI MOBILIER aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeteande Urgenta Calarasi?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 4, 183, 940RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 40.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Propriu+FEDR+Buget National - POR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 3, DMI 3.1, Pr. nr. 11879
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturile contabile pentru anii 2008, 2009 si 2010
cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 8.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani; unul sau mai multe contracte similare (contracte de furnizare si instalare produse similare cu cele ofertate), prestate in ultimii 3 ani. Dintre contractele prezentate ca experienta similara, cel putin valoarea unui contract, sa fie de minim 4.000.000 lei fara TVA; Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;Informatii privind subcontractantii;certificare SR EN ISO 9001 sau echivalent;Certificare ISO 14001 sau echivalent; Certificare OHSAS 18001/2004 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S166-254862 din 27.08.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2011 11:00
Locul: consiliul judetean calarasi , str 1 decembrie 1918 nr 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa Prioritara 3, Domeniul de interventie 3.1, Proiectul nr. 11879?REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA CALARASI "
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  str stavropoleos nr 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  -
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 OUG 34/2006 - 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conditiile ordonantei de urgenta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean calarasi
Adresa postala:  str 1 decembrie 1918 nr 1, Localitatea:  CALARASI, Cod postal:  910019, Romania, Tel. 0242311301, Email:  [email protected], Fax:  0242311609, Adresa internet (URL):  www.calarasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2011 16:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer