Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu optiunea de cumparare, furnizare consumabile, servicii de reparare si intretinere (e-printing)


Anunt de participare numarul 144624/28.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani nr 9A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213171005, In atentia: Daniel Robu, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu optiunea de cumparare, furnizare consumabile, servicii de reparare si intretinere (e-printing)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Inchiriere cu optiune de cumparare
Locul principal de livrare: sediul RNP Romsilva, str Petricani nr 9A, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 70, 272 si 482, 016EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de disponibilitatile bugetare. Fecventa contractelor subsecvente: minim lunar - maxim anual. Valoarea estimata maxima a contratului subsecvent: 70.272 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
7 tipuri de echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu optiunea de cumparare, furnizare consumabile, servicii de reparare si intretinere (e-printing) diferentiate de consumurile estimate lunar pentru posturile de lucru
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232100-5 - Imprimante si trasatoare (Rev.2)
30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.2)
50313000-2-Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)
50314000-9-Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea maxima estimata a acordului cadru: 35 copiatoare tip 1, 20 copiatoare tip 2, 12 copiatoare tip 3, 10 copiatoare tip 4, 4 copiatoare tip 5, 4 copiatoare tip 6, 4 copiatoare tip 7,
Cantitatea minima estimata a acordului cadru: 10 copiatoare tip 1, 5 copiatoare tip 2, 5 copiatoare tip 3, 5 copiatoare tip 4, 2 copiatoare tip 5, 2 copiatoare tip 6, 2 copiatoare tip 7,
Cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent: 10 copiatoare tip 1, 5 copiatoare tip 2, 5 copiatoare tip 3, 5 copiatoare tip 4, 2 copiatoare tip 5, 2 copiatoare tip 6, 2 copiatoare tip 7,
Cantitatea minima estimata a contractului subsecvent: 1 copiator tip 1
Valoarea estimata fara TVA: intre 70, 272 si 482, 016EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 9640, 32 euro (operatorii economici care vor constitui garantia de participare in alta moneda se vor raporta la cursul BNR din 27.03.2013)Perioada de valab a garantiei de participare este de 90zile de la termenul limita de primirea ofertelorGarantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelorIn cazul in care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile Regiei Nationale a Padurilor Romsilva (R1590120, J40/450/1991): cont RO20BRDE410 SV54016774100 ? BRD P-ta Romana; RO68RZBR0000060000681176 ? Raiffeisen Bank P-ta Romana, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:5902, 41 lei (cursul de referinta: cursul BNR din data 27.03.2013 - 1euro= 4, 4032 lei). Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale.Modul de restituire a garantiei de participare: - Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului.Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti.Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) si (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)
Documente obligatorii. Declaratie privind eligibilitatea.
Cerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a), c1) si d).
Documente obligatorii : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor ?i taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celeli in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica). Persoanele de decizie definite conform O.U.G. nr. 34/2006 la punctul s2: Director general-Adam Craciunescu, Director general adjunct - Florian Popa, Director - Mohanu Gheorghe, Gabriela Gatu, Gheorghe Dima, Liviu Pavel, Serviciul Achiziti - Daniel Robu, Adrian Musuroi, Bogdan Dumitrescu, Serviciul Informatica - Popescu Otilia, Jerloeanu Andrei, Colman Alin, Serviciul juridic - Cojocaru Nela, Catanescu Ionica, Barbu Victor Nicolae, Directia economica - Frumosu George Cristian
Document obligatoriu: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Cerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa participe la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.
Document obligatoriu: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Cerinta nr. 5
Autoritatea contractanta are obligatia sa se asigura ca ofertantii nu sunt in situatiile prevazute de art. 46 din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Document obligatoriu: Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Informatii generale. Cerinta nr. 1
Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Document obligatoriu: Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de cel putin 100.000 euro.
Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE:
2010:4, 2122 lei/euro
2011:4, 2349 lei/euro
2012:4, 2399 lei/euroCifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completat formularul: Cifra medie globala de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii trei ani produse similare.In cazul in care contractele sunt incheiate in alta moneda decat in lei, echivalenta in lei se va face pe baza cursului mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE).Echivalenta lei/euro se va face dupa urmatorul curs mediu anual comunicat de BCE:
2010:4, 2122 lei/euro
2011:4, 2349lei/euro
2012:4, 2399 lei/euro
Pentru contractee finalizate in anul in curs sau aflate in curs de derulare, transformarea in lei, se va face la cursurile de schimb publicate de Banca Centrala Europeana valabile in ziua publicarii in SEAP a anuntului de participare.
Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa detina un sistem de colectare si reciclare periodica a deseurilor rezultate (consumabile, piese de schimb), in urma utilizarii echipamentelor.
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Ofertantul trebuie sa asigure: minim un expert in managementul proiectului: diploma recunoscuta de Project manager sau echivalent; experienta in implementarea de proiecte IT&C implicand software, hardware si comunicatii; experienta ca manager de proiect in proiect(e) similaresi minim un expert de proiect tehnic: diploma universitara in dmeniul IT&C; experienta in domeniul IT&C, in proictarea, implementarea si exploatarea sistemelor informatice integrate incluzand si comunicatii in retele LAN si WAN, inclusiv VPN;
Cerinta nr. 6 Ofertantul trebuie sa fie certificat ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent si ISO 27001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani2.Fisa de informatii privind experinta similara3.Certificate/documente emise de o autoritate sau de un beneficiar din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor1. Dovada ca detine un sistem de colectare si reciclare periodica a deseurilor rezultat in urma utilizarii echipamentelor, inclusiv un sistem de management de mediu certificat.1. Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant pentru indeplinirea contractului.2. Diplome, certificari pe echipamentele si serviciile de suport tehnic aferente care fac parte din obiectul achizitiei pentru personalul propus pentru indeplinirea contractului.3. Diplome, certificari pentru solutiile software care fac parte din obiectul achizitiei pentru personalul propusde ofertant pentru indeplinirea contractului.4. Diplome, certificaride management de proiect pentru responsabilul propus de ofertant cu executia contractului.5. Curriculum vitae in format european pentru fiecare specialist propus.Orice document prin care face dovada ca detine certificate ale sistemlor de management: ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent si ISO 27001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a oferteiperioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Departajarea ofertelor aflate pe primul loc cu preturi egale se va face prin solicitarea unei noi oferte financiare, la sectiunea Clarificari, doar operatorilor economici a caror oferte se afla pe primul loc.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi transmise autoritatii contractante insotite de justificari, respectand termenele prevazute de art. 78-79 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Informatii referitoare la impozitare se pot obtine de pe www.mfinante.ro.Informatii referitoare la protectia mediului se pot obtine de pe www.mmediu.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
Adresa postala: str Petricani nr 9A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213171005, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2013 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer