Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de laborator - Platforma Q-EVMAT 4


Anunt de participare numarul 33776/25.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060032, Romania, Punct(e) de contact: Angela-Elena Craina, Tel.402.92.05, In atentia: DanielaBurciu, Email: [email protected], Fax: 402.93.72
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de laborator - Platforma Q-EVMAT 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UPB-Splaiul Independentei, 313, Depozitul Central
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Stand pentru examinari cu pulberi magnetice 1 buc; codCPV: 33252400-5-Defectoscop cu curenti turbionari 1 buc cod CPV 33252400-5-Endoscop cu fibre optice cu vizualizare PC 1 buc cod CPV 33252400-5-Defectoscop US cu matrici fazate 1 buc cod CPV 33252400-5-Stand pentru examinari cu lichide penetrante - 1 buc cod CPV 33252400-5-Defectoscop analiza emisie acustica - 1 buc cod CPV 33252400-5-Aparat pentrumasurarea grosimii straturilor subtiri - 1 buc cod CPV 33252400-5
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33252400-5 - Echipament de masurare si de control (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Stand pentru examinari cu pulberi magnetice 1 buc;
-Defectoscop cu curenti turbionari 1 buc-Endoscop cu fibre optice cu vizualizare PC 1 buc-Defectoscop US cu matrici fazate 1 buc-Stand pentru examinari cu lichide penetrante - 1 buc-Defectoscop analiza emisie acustica - 1 buc-Aparat pentrumasurarea grosimii straturilor subtiri - 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 330, 000 si 340, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cantitatea se poate suplimenta in functie de valoarea fondurilor alocate cu 50%.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- garantia de participare Lot1:350;Lot2:450;Lot3:610;Lot 4:880;Lot5:210;Lot6:1100;Lot7:450- garantia de buna executie -10%din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- venituri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;
-Certificat de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale
-Bilant contabil la 31.12.2006;
-Balanta de verificare la 30.08.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceriin ultimii 3 ani minim 406.000 leirespectiv 123.000 euro astfelIn cazul depunerii ofertei pentru unul sau mai multe loturi se va face dovada cifrei medii de afaceri in ultimii 3 aniastfel : Lotul 1 -34.000 lei, respectiv 10.300 euroLotul 2 -45.000 lei, respectiv 13.600 euroLotul 3 -61.000 lei, respectiv 18.500 euroLotul 4 - 88.000 lei, respectiv 26.700 euroLotul 5 21.000 lei respectiv 6.300 euroLotul 6 110.000 lei respectiv 33.300 euroLotul 7 45.000 lei respectiv 13.600 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii privind experienta similara
-Recomandari din partea altor beneficiari (minim 2 recomadari);
-Documente care atesta calitatea produselor.
-Obligatii contractuale in desfasurare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada incheierii si executiei integrale in ultimii 3 ani a unui contractin valoare de minim 121.800 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 203.000 leiIn cazul depunerii ofertei pentru unul sau mai multe loturi ofertantul va face dovada incheieriidovada incheierii si executiei integrale in ultimii 3 ani a unui contractsau3 contracte cumulate astfel: Lotul 1 -a unui contractin valoare de minim 10.200 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 17.000 leiLotul 2 -a unui contractin valoare de minim 13.500 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 22.500 leiLotul 3 -a unui contractin valoare de minim 18.300 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 30.500 leiLotul 4 -a unui contractin valoare de minim 26.400 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 44.000 leiLotul5 -a unui contractin valoare de minim 6.300 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 10.500 leiLotul 6 -a unui contractin valoare de minim 33.000 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 55.000 leiLotul 7-a unui contractin valoare de minim 13.500 leisau3 contracte cumulate pentru produse identice sau similare in valoare de minim 22.500 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: -numerar la casieria UPB sau cu ordin de plata in contul RO94TREZ706504601X000233, deschis la Trezoreria Sector 6.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2007 12:00
Locul: UPB- corp Rectorat , et.5, camera 508
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati si persoanele delegate din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: Cod Postal 030084, ,Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APELBUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr. 106-111 , sector 4, Localitatea: http: //portal.just.ro, Cod postal: Cod 7000, Afghanistan, Tel.3321240, ,Email: [email protected], Fax: 3323377,
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Politehnica Bucuresti - Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: Cod 060042, Romania, Tel.402.92.05, Email: [email protected], Fax: 402.93.72
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2007 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer