Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de laborator in cadrul Proiectului ICER-TM, Analizoare


Anunt de participare numarul 147602/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Universitatea Politehnica dinTimisoara
Adresa postala: Piata Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: ICER-TM, Tel. +40 256403077, In atentia: Petru Negrea, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea Politehnica dinTimisoara
Adresa postala: Piata Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Tel. +40 256403035, Fax: +40 256403153
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de laborator in cadrul Proiectului ICER-TM, Analizoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Politehnica din Timisoara, Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile- str. Gavril Musicescu nr.138
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente de laborator in cadrulProiectului ICER-TM, Analizoare
Analizor de putere monofazat portabil
Analizor de spectru trifazat portabil
Analizor de raspuns in frecventa
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433300-2 - Analizoare de spectru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente de laborator in cadrulProiectului ICER-TM, Analizoare
Analizor de putere monofazat portabil ? 2 buc
Analizor de spectru trifazat portabil ? 2 buc
Analizor de raspuns in frecventa ? 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 102, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de : - 2048 lei, virament bancar in contul RO16TREZ6215005XXX000312 deschis la TREZORERIA TIMISOARA , CUI 4269282, - numerar la casieria autoritatii contractantesau- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.- In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractantava retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conformArt. 278^1- (1) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare), garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Echivalenta in alta valuta se va face la cursul BNR din data de16.10.2013. -Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului;
- garantie de buna executie se constituie, conform art.90 din HG 925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Opera?ional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice -Axa prioritara 2 si venituri proprii UPT. Platile se vor efectua in maxim 30 de zile de la data receptiei finale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 actualizata
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 actualizata3. Certificat de atestare fiscala ? privind obligatiile fata de bugetul national consolidat-ANAFOfertantul va face dovada ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
4. Certificat de atestare fiscala ? privind plata impozitelor si taxelor locale emis de APL
Ofertantul va face dovada ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
6. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata.LISTA PERSOANELOR CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL UNIVERSITATII ?POLITEHNICA? DIN TIMISOARA
1 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban Rector
2 Prof.univ.dr.ing. Corneliu- Mircea Davidescu Prorector
3 Prof.univ.dr.ing.Marius- Emil Otesteanu Prorector
4 Prof.univ.dr.ing. Mircea PopaProrector
5 Conf.univ.dr.ing. Daniel DanProrector
6 Dr.ing. Florentiu StaicuDirector General Administrativ
7 Prof.univ.dr.arh. Ioan AndreescuDecan Facultatea de Arhitectura
8 Prof.univ.dr.ing. Horia CiocarlieDecan Facultatea de Automatica si Calculatoare
9 Prof.univ.dr.ing. Nicolae VaszilcsinDecan Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
10 Prof.univ.dr.ing. Gheorghe LucaciDecan Facultatea de Constructii
11 Prof.univ.dr. ing. Ivan-Iuliu BogdanovDecan Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
12Lector.univ.dr. Mirela-Cristina PopDecan Facultatea de Stiintele Comunicarii
13 Prof.univ.dr.ing. Monica Petrea - Izvercian Decan Facultatea de Management in Productie si Transporturi
14 Prof.univ.dr. ing. Inocentiu ManiuDecan Facultatea de Mecanica
15 Conf.univ.dr.ing. Virgilius - Caius Panoiu Decan Facultatea de Inginerie Hunedoara
16 Ec. Florian Miclea DirectorDirectia Financiar Contabila
17 Ing. Dorina RusetDirector Directia Resurse Umane Salarizare
18 Ing. Cristian TelescuDirector Directia Tehnica
19 Student Norbert KazamerConsilier in Consiliul de Administratie
20 Ing Dana SubaSef Serviciu Achizitii Publice
21 Ing. Maria FilipescuSef Birou Achizitii Lucrari si Servicii
22 Ing. Claudia MiceaSef Birou Achizitii Produse
23 Ec. Daniela HudacSef Birou Contabilitate
24 Ec. Cristiana MarchisSef Birou Financiar
25 Cj. Constantin AlecsaConsilier juridic
27 ing. Violeta SumalanBirou achizitii lucrari si servicii
27 Prof.univ.dr.ing. Petru NegreaResponsabil financiar Proiect ICER-TM
30 Prof. univ.dr..ing. Nicolae RobuDirector proiect ICER-TM
31 Prof.univ.dr.ing. AurelGonteanBeneficiar achizitie
32 Prof.univ.dr.ing.Muntean NicolaeBeneficiar achizitie
33 Prof.univ.dr.ing.Dan LascuBeneficiar achizitie 1.Certificat constatator emis de ORC
?in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata.Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Conversia in alta valuta , la care se calculeaza cifra medie de afaceri globala , se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani (produse similare obiectului achizitiei) continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.- Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar pentru contractele de furnizare trecute in anexa. ? in original
2. In cazul asocierii se va prezenta acordul de asociere
- certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante; ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formularul 10- Formularul 13ISO 9001 sau echivalent, copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11846/20.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2013 12:00
Locul: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Opera?ional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice -Axa prioritara 2 ? ?Cresterea competitivitatii economice prin cercetare ? dezvoltare - inovare?, Domeniul de interven?ie D2.2: ?Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative?;Operatiunea O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
-Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul locau acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedera departajarii.-Ofertantul castigator va depune in termen de 48 ore o noua oferta financiara cu noua valoare.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?Nota -specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiunede ?sau echivalent?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C N S C conform art.256^2, alin (1), lit.a), din OUG 34/2006 in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la conostinta despre act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Tel. +40 256403027, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer