Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de laborator ?Spectroscopie cu plasma cuplata si de masa (ICP-MS), Microscop cu forta atomica (AFM) si Echipament pentru masuri mecanice de inalta precizie-NANOIDENTER-NANOSCRACHER?


Anunt de participare numarul 146297/05.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
Adresa postala: REGELE CAROL I, NR. 2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii, Tel. +40 245211078, In atentia: Ionel Goglea, Email: [email protected], Fax: +40 245211078, Adresa internet (URL): http: //www.valahia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de laborator ?Spectroscopie cu plasma cuplata si de masa (ICP-MS), Microscop cu forta atomica (AFM) si Echipament pentru masuri mecanice de inalta precizie-NANOIDENTER-NANOSCRACHER?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE, Aleea Sinaia nr. 13, Targoviste, jud. Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente de laborator ?Spectroscopie cu plasma cuplata si de masa (ICP-MS), Microscop cu forta atomica (AFM) si Echipament pentru masuri mecanice de inalta precizie-NANOIDENTER-NANOSCRACHER?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
38425700-7-Instrumente de masurare a tensiunii superficiale (Rev.2)
38433100-0-Spectrometre de masa (Rev.2)
38514200-3-Microscoape cu sonda de scanare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: Spectroscopie cu plasma cuplata si de masa (ICP-MS);
LOT 2: Microscop cu forta atomica (AFM);
LOT 3: Echipament pentru masuri mecanice de inalta precizie-NANOIDENTER-NANOSCRACHER
Valoarea estimata fara TVA: 1, 690, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: LOT 1:12.000, 00 leiLOT 2:10.000, 00 leiLOT 3:8.000, 00 leiPerioada de valabilitate a garantiei: cel putin 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar in contul RO57TREZ2715005XXX000225, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante. Ofertantii cu statut de IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor. In masura in care CNSC respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. Echivalenta pentru o garantie depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (1) si (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 5 zile de la semnarea contractului. Se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011. Ofertantii cu statut de IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene-Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (F 1).Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat;
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (F 2).
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat pentru lit. a), c1) si d).;
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 (F 3).
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare raportata la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor(F 4);
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, subcontractantul/tii vor prezenta documentul mai sus mentionat;
Nota 3: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat;
Nota 4: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Conf. univ. dr. Calin OROS; Prof.univ.dr. Gabriela TEODORESCU; Conf.univ.dr. Laura Monica GORGHIU; SL.univ.dr.ing. Ioan Corneliu SALISTEANU; SL.univ.drd.ing. Iulian Nicolae UDROIU; Ec. dr. Nicoleta MANEA; Prof. univ. dr. Ion CUCUI; Prof.univ.dr. Ion STEGAROIU; Prof.univ.dr. Constantin PEHOIU; Prof.univ.dr. Stefania IORDACHE; Conf.univ.dr. Livia MOCANU; Conf.univ.dr. Henri George COANDA; Conf.univ.dr. Vasile BRATU; Conf.univ.dr. Cristinel MORTICI; Conf.univ.dr. Pr. Marian VILCIU; Jr. Luiza ZLAT; Ec. Ionel GOGLEA; Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Valerica CIMPOCA; Ec. Elvir POPESCU; Ing. Liviu OLTEANU; CS drd. ing. Dorin Dacian LET; Conf.univ.dr. Cristiana RADULESCU;5. Certificate de atestare fiscala, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, precum si la plata impozitelor si taxelor locale. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul.
Nota 1: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
Potrivit art. 11, alin. (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (F 6). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
Ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionalainvocand si sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. (F 18; F 19) 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul, informatiile cuprinse in acesta trebuind sa fie actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitati care fac obiectul contractului.
2. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate, Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoanele juridice / fizice straine, in calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile in tara de origine, in original sau copie certificata conform cu originalul insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani in valoare deminim 1.300.000, 00 lei pentru LOT 1, 1.000.000, 00 pentru LOT 2 si800.000, 00 lei pentru LOT 3(fara a fi luat in considerare anul in curs).Documente care sustin criteriul de calificare: Fisa de informatii generale (F 5)
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul F 5 din sectiunea formulare.Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei / alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii la care se raporteaza dovedirea realizarii cifrei medii de afaceri: anul 2010:1 euro = 4.2099 lei; anul 2011:1 euro = 4.2379 lei; anul 2012:1 euro = 4.4560 lei.Cursul de schimb mediu anual se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Pentru lotul 1, ofertantul trebuie sa demonstreze livrari efectuate in ultimii 3 ani in cel mult cinci contracte de furnizare echipamente de laborator in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim 600.000, 00 lei fara TVA.
Pentru lotul 2, ofertantul trebuie sa demonstreze livrari efectuate in ultimii 3 ani in cel mult cinci contracte de furnizare echipamente de laborator in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim 500.000, 00 lei fara TVA.
Pentru lotul 3, ofertantul trebuie sa demonstreze livrari efectuate in ultimii 3 ani in cel mult cinci contracte de furnizare echipamente de laborator in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim 400.000, 00 lei fara TVA.
Nota: Experienta similara poate fi indeplinita prin prezentarea unui contract de furnizare a echipamentelor de laborator sau prin prezentarea a cel mult cinci contracte distincte de furnizare de echipamente de laborator.
Se vor prezenta: Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani, cuprinzand cele mai importante contracte de furnizare de echipamente de laborator. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 12 D din sectiunea formularePentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei / alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii la care se raporteaza dovedirea indeplinirii cerintei: anul 2010:1 euro = 4.2099 lei; anul 2011:1 euro = 4.2379 lei; anul 2012:1 euro = 4.4560 lei; 2013:1 euro = 4.3840 lei;Cursul de schimb mediu anual se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica pot participa doar ofertantii care sunt inscrisi in SEAP. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele financiare. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare ? pretul. Licitatia electronica va incepe dupa 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Durata unei runde: 1 (una) zi lucratoare. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta-DA. Ofertantii pot vedea numarul participantilor la procedura-NU.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 11:00
Locul: Universitatea Valahia din Targoviste, Serviciul achizitii, str. Moldovei nr. 5, Targoviste, jud. DB
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii EconomiceProiectul ?Dezvoltare CDI ? Institut de Cercetare Stiintifica si Tehnologica Multidisciplinara?, ID 916, cod SMIS 14687, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR, Axa Prioritara 2, Domeniul de interventie D 2.2, Operatiunea O 2.2.1.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Informatii privind subcontractantii: In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care il realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE! Pentru incheierea contractului de achizitiepublica, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui anexe la contractul de achizitiepublica. Subcontractantul / tii vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Informatii privind asociatii: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Se va prezenta Acord de asociere (F 14) - in original din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. Se va atasa imputernicirea liderului asociatiei de a reprezentaasociatia la procedura de atribuire.Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP, anexata anuntului de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare, precum si cele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Daca ofertele a doi sau mai multi operatori economici clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare se va solicita depunerea unei noi propuneri financiare, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii din categoria IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin OG nr. 27/2006) beneficiaza de reducere cu 50% a nivelului minim al cifrei de afaceri precum si al garantiei de participare solicitate prin documentatia de atribuire. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, ofertantii incadrati in categoria IMM vor depune o data cu oferta obligatoriu documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular anexa 1a). Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri si a garantiei de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Valahia din Targoviste
Adresa postala: Str. Moldovei nr. 5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130093, Romania, Tel. +40 245211078, Email: [email protected], Fax: +40 245211078
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer