Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Echipamente de lupta impotriva incendiilor - SU consumabile aferente si servicii de mentenanta stingatoare si hidranti?


Anunt de participare numarul 148856/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA SILVICA MURES
Adresa postala: str. Enescu George, nr.6, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540052, Romania, Tel. +40 265250074, In atentia: dr. ing Nasttasescu Valentin, Email: [email protected], Fax: +40 265264447
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Echipamente de lupta impotriva incendiilor - SUconsumabile aferente si servicii de mentenanta stingatoare si hidranti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Ocoalelor Silvice Ludus, Targu-Mures, Reghin, Gurghiu, Fancel, Rastolita, Lunca Bradului, Sovata, Tarnaveni , Sighisoara, Depozitul de Armasari si sediul DS Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarea de unelte dotatecu cozi, motopompe, reductii, furtunesi alte echipamente folosite la stingerea incendiilor precum si servicii de intretinerea a acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44482100-3 - Furtunuri de incendiu (Rev.2)
39224000-8-Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)
42122110-4-Pompe pentru stingerea incendiilor (Rev.2)
44511000-5-Scule de mana (Rev.2)
50413200-5-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform listelor de cantitati din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 168, 396RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 3367.92 lei din care pe loturi, Lot1 = 2106.20 lei, lot2 =716 lei, lot 3= 256 lei si lot4= 289.72 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, data de referinta pentru cursul de schimb va fi cel publicat de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Dovada garantiei de participare se va depune atat in SEAP, cat si in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?.In cazul in care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile ?DIRECTIA SILVICA MURES (RO1590120, J40/450/1991): cont RO23 BRDE 270S V030 4864 2700 ? BRD suc Tg.Mures; RO39RZBR0000060000197280 ? Raiffeisen Bank suc Bartok Bela, Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat, in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 de catre ofertant in Cererea de restituire a garantiei Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. - Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie de buna executie?, ce va fi prezentata A.C.in original , sau- Prin ret. succe. din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C.. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis trebuie sa fie de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fondurii proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);i) Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitatea.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Pentru tertul sustinator se va solicita declaratie de neincadrare in art 181 din OUG 34/2006 conform art 181 lit a, c^1, si dSe va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, si se va prezenta insotita de : - certificat de atestare fiscala privind dovada platii taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatia datoriilor, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere conform articolului 11 alin(4) din HG 925/2006, intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.3 din Ordinul nr.509/2011 al presedintelui ANRMAP.- certificat fiscal eliberat de autoritatile locale competente, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiie datoriilor, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere conform articolului 11 alin(4) din HG 925/2006, intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin3 din Ordinul nr.509/2011 al presedintelui ANRMAP.- Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Cerinta nr. 4Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)i) Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Persoane cu functie de decizie in cadrul Directiei Silvice Mures: Ilie Covrig, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Iacob Lucian, Dobrescu Stanca Dana, Pirlea Cornelia Aurora, Pirlea Adrian , Stainbok Sorin, Nastasescu Valentin.Cerinta nr. 5Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura.informatii generale Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.i) Se va atasa Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca informatiile cuprinse in acestea sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitati solicitate prin prezenta documentatie de atribuireii) pentru persoane fizice romane: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionaliii) pentru persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3ani.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) produse similare, livrate/livrate cumulat, in baza a cel putin unul sau mai multe contracte
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
. completare formular Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) produse similare, livrate/livrate cumulat, in baza a cel putin unul sau mai multe contracte?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7137/17.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta sunt clasate pe locul intai, avand acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari, in urma carora ofertanti vor depune noi oferte de pret, in SEAP. Ofertanti au dreptul sa imbunateteasca pretul ofertat anterior , urmand ca oferta care are pretul cel mai scazut sa fie declarat castigatoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 lit b) din OUG 34/2006 in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de contestatar despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL DS MURES
Adresa postala: str. Enescu George nr.6, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540052, Romania, Tel. +40 265250073, Email: [email protected], Fax: +40 265264447
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 11:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer