Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de pregatire probe biologice


Anunt de participare numarul 99998/14.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030138, Romania, Punct(e) de contact:  Marlen Ghita, Tel. 0213468297/98, int.122, Email:  [email protected], Fax:  0213468299, Adresa internet (URL):  www.icpe-ca.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National de Cercetare
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-Dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de pregatire probe biologice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Splaiul Unirii 313, sector 3, corp J, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente de pregatire probe biologice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38430000-8 - Aparate de detectare si de analiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie echipamente de pregatire probe biologice ( 24 de echipamente ) Valoarea estimata pentru procedura este stabilita pentru numarul total de echipamente achizitionate de la acelasi ofertant.
Valoarea estimata fara TVA: 458, 051RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 9161 lei, conform cerintelor din fisa de date a achizitiei, Garantia de buna executie :5% din valoarea contractului conform cerintelor din fisa de date a achizitiei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantat din fonduri comunitare in curs de derulare POS CCE-AXA II, Proiect nr. 104, Acronim PROMIT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34 / 2006; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original sau copie legalizata in care sa se mentioneze si cu privire la autorizarea functionarii; CUI;altele echivalente; In sprijinul verificarii prevederilor art. 181 se solicita prezentarea urmatoarelor certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a : impozitelor, taxelor, contributiilor de asigurari sociale emise de organele competente. Toate documentele vor fi prezentate in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil sau extras de bilant conform cu cerintele din fisa de date a achizitieideclararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani sa nu fie mai mica de 916102 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari din domeniu in ultimii trei ani;autorizatii livrare produs;autorizatii de instalare si asigurare service; autorizatii pentru instruirea personalului care va lucra cu echipamentele care fac obiectul procedurii in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
ofertantul a incheiat cel putin un contract in valoare de minim 137415 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere: Componenta financiara
2.
Caracteristici tehnice si functionale
60%
Descriere:
3.
Termen de garantie
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POS CCE-AXA II proiect nr. 104, acronim PROMIT
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2010 12:29
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2010 12:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Prospecte, fise produs pot fi in engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2010 13:00
Locul: INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Splaiul Unirii 313, sector 3, corp M, etaj 3, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a INCDIE ICPE-CA si ofertantii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE-AXA II, proiect nr. 104, acronim PROMIT
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor CNSC
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030064, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. +402104083781, Email:  [email protected], Fax:  +40214083781, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic INCDIE ICPE-CA
Adresa postala:  Splaiul Unirii 313, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030138, Romania, Tel. +40213468297, Email:  [email protected], Fax:  +40213468299, Adresa internet (URL):  www.icpe-ca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2010 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer