Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE DISCIPLINA ORL


Anunt de participare numarul 145328/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMISOARA
Adresa postala: PIATA EFTIMIE MURGU NR 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300041, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Autoritatii Contractante, Tel. +40 256221554, In atentia: Ing. Sever Sbarna, Email: [email protected], Fax: +40 256221554, Adresa internet (URL): www.umft.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut de Invatamant Superior - Universitate de Medicina si Farmacie
Activitate (activitati)
Altele: Educatie si Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTE DISCIPLINA ORL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Piata Eftimie Murgu, Nr. 2, Jud. Timis, Cod postal 300041, Romania
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Sistem laser CO2 ORL - 1 buc;
-Sistem endoscopie cu fluorescenta ORL - 1 buc;
-Microscop operator ORL - 1 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33169100-3 - Laser chirurgical (Rev.2)
33168000-5-Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2)
38518000-9-Microscoape cu camp larg de cuprindere, microscoape stereoscopice sau microscoape de disectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Sistem laser CO2 ORL - 1 buc;
-Sistem endoscopie cu fluorescenta ORL - 1 buc;
-Microscop operator ORL - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 701, 610RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
L1=7.770lei; L2=3.510lei; L3=2.740lei. Pentru alte valute se aplica cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia se poate constitui prin OP in contul UMF ?Victor Babes? Timisoara deschis la Trezoreria Timisoara, cod IBAN RO49 TREZ 6215 0460 1X00 0504, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 86, valabil pe toata durata de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare ce reprezinta dovada constituirii garantiei de participare va fi trimis in original autoritatii contractante, astfel incat sa ajunga pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, la adresa UMF ?Victor Babes? Timisoara, Registratura Directiei General-Administrative, Piata Eftimie Murgu, Nr 2, Cod postal 300041, Jud Timis, Romania. Pe plic se va mentiona Garantia de participare pentru licitatia deschisa ECHIPAMENTE DISCIPLINA ORL, LOTUL X. NEPRIMIREA IN ORIGINAL A DOVEZII CONSTITUIRII GARANTIEI DE PARTICIPARE CONDUCE LA RESPINGEREA OFERTEI. O copie a dovezii de constituire a garantiei de participare va fi trimisa si prin SEAP odata cu Documentele de calificare. Garantia de participare, atunci cand se constituie prin OP, se depune astfel incat sa respecte prevederile art. 86, alin (5), litera a) din HG 925/2006. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA si se constituie conform HG 925/2006, art 90.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: Venituri proprii; Termen de plata: 30 zile de la punerea in functiune.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: Cerinte obligatorii: 1. Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.--------Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Cerinte obligatorii: 1. Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12 B;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.--------2. a. Pentru persoanele fizice sau juridice romane: Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2.b. Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Prezentarea documentelor mentionate la punctul 2.a., emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine, sau o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 2.a.
--------3.a. Pentru persoanele fizice sau juridice romane: Document emis de catre directia de impozite si taxe locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele3.b. Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Prezentarea documentelor mentionate la punctul 3.a. emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine, sau o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 3.b.
--------Declaratie privind neincardarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006: Cerinte obligatorii: 1. Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 12 D;Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, care aproba si semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire: Functia PersoanaRector - Prof. Univ. Dr. Marius Raica;Director General Administrativ - Prof. Filip Fiat;Contabil sef - Ec. Mihaela Maria Stepan;Consilier Juridic - Jurist Mihaela Codrina Levai;Sef Serviciu Tehnic - Ing. Gruia Grecu;Sef Birou Aprovizionare Achizitii - Ing. Sever Sbarna;Administrator financiar (Birou Aprovizionare Achizitii) - Edi AchimovExpert tehnic cooptat in comisie - Prof. Univ. Dr. Marioara Poenaru.--------Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Cerinte obligatorii: 1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 ? Formular 20--------Informatii privind calitatea de participant la procedura: Cerinte obligatorii: 1. Completarea Formularului 12C ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura. A. Informatii privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane: Cerinte obligatorii: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990.- Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire va prezenta la solicitarea autoritatii contractante certificatul constatator in original sau copie legalizata, inainte de desemnarea castigatorului.--------B. Informatii privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice straine: Cerinte obligatorii: 1. Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in perioada de valabilitate.- Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire va prezenta la solicitarea autoritatii contractante documentele respective in original sau copie legalizata insotite de traducerea autorizata in limba romana, inainte de desemnarea castigatorului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Minimul mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, cel putin: L1=777.420lei; L2=351.610lei; L3=274.190lei. Pentru alte valute se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Formularului IG ? Informatii Generale ? completat inclusiv la rubrica cifra de afaceri.
Bilantul contabil pentru ultimul an incheiat ? 2012. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea bilantului contabil vizat si inregistrat la organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului IG ? Informatii Generale ? completat inclusiv la rubrica cifra de afaceri.Prezentarea bilantului contabil vizat si inregistrat la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Prezentarea a minim 1 contract avand ca obiect furnizarea de produse similare efectuata in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), in valoare de minim: L1=194.350lei; L2=87.900lei; L3=68.540lei. Pentru alte valute se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte corespunzator anului de incheiere a contractului. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea documentul Experienta similara insotit de documente/certificate, in conformitate cu prevederile art 188, alin 1, lit a, care sa ateste livrarea produselor cu respectarea termenelor si clauzelor stipulate in contractul de livrare.
Documente/certificate, in conformitate cu prevederile art 188, alin 1, lit a, care sa ateste livrarea produselor corespunzatoare contractului prezentat ca Experienta similara cu respectarea termenelor si clauzelor stipulate in acesta. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente/certificate, in conformitate cu prevederile art 188, alin 1, lit a, care sa ateste livrarea produselor corespunzatoare contractului prezentat ca Experienta similara cu respectarea termenelor si clauzelor stipulate in acesta.
Pentru produsele/echipamentele ofertate, ofertantii vor prezenta Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate cu Directiva 93/42/EEC. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Certificatului de marcaj european (CE Mark) sau declaratiei de conformitate cu Directiva 93/42/EEC pentru produsele/echipamentele ofertate.
Informatii privind asociatii (daca este cazul). Modalitatea de indeplinire: Prezentarea urmatoarelor formulare: 1. ACORD DE ASOCIERE ? MODEL AA. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si in conformitate cu ordinul ANRMAP 509/2011 cerintele privind capacitatea economico ? financiara, capacitatea tehnica si/sau profesionala si standardele de asigurare a calitatii.2. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data emnarii contractului.
Certificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor, conform ISO 9001/2008 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii, standardul de calitate se va asigura conform Ordinului ANRMAP 509/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentul Experienta similara insotit de documente/certificate, in conformitate cu prevederile art 188, alin 1, lit a, care sa ateste livrarea produselor cu respectarea termenelor si clauzelor stipulate in contractul de livrare.Prezentarea de documente/certificate, in conformitate cu prevederile art 188, alin 1, lit a, care sa ateste livrarea produselor corespunzatoare contractului prezentat ca Experienta similara cu respectarea termenelor si clauzelor stipulate in acesta.Prezentarea Certificatului de marcaj european (CE Mark) sau declaratiei de conformitate cu Directiva 93/42/EEC pentru produsele/echipamentele ofertate.Prezentarea urmatoarelor formulare: 1. ACORD DE ASOCIERE ? MODEL AA. In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si in conformitate cu ordinul ANRMAP 509/2011 cerintele privind capacitatea economico ? financiara, capacitatea tehnica si/sau profesionala si standardele de asigurare a calitatii.2. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data emnarii contractului.Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru furnizarea produselor, conform ISO 9001/2008 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii, standardul de calitate se va asigura conform Ordinului ANRMAP 509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre acestia de documente care contin noi preturi pe baza carora se va reface clasamentul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Piata Eftimie Murgu, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300041, Romania, Tel. +40 256204400, Email: [email protected], Fax: +40 256204271, Adresa internet (URL): www.umft.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer