Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente electronice


Anunt de participare (utilitati) numarul 95013/01.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Vaduva, Tel.0253.335.045, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0253.335.068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipamente electronice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turceni, Matasari, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echipamente electronice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31710000-6 - Echipament electronic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: Adaptori; Lot 2: Traductori proximitate; Lot 3: Pompa diafragma, Lot 4: Traductor pozitie, Lot 5: Traductori presiune diferentiala, Lot 6: Traductori pozitie, Lot 7: Corp pompa prelevare, Lot 8: Traductor electronic de nivel, Lot 9: Traductor tip SINEAX, Lot 10: Traductor tip NAMUR, Lot 11: Traductor vibratii, Lot 12: Traductor capacitiv, Lot 13: Convertor rezistenta-curent, Lot 14: Limitatori, Lot 15: Potentiometre, Lot 16: Condensatori, Lot 18: Tranzistori, Lot 19: Rezistente incalzire, Lot 20: Rezistente bobinate, Lot 21: Automat programabil, Lot 22: Aeroterma, Lot 23: Radiator, Lot 24: Rezistente incalzire ulei, Lot 25: Condensator medie tensiune, Lot 26: Diode si module redresoare, Lot 27: Circuite integrate, Lot 28: Taductor turatie
Valoarea estimata fara TVA: 477, 263.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GP: L2-500;L5-1400;L6-400;L8-100;L11-200;L12-300;L13-100;L14-100;L15-100;L19-100;L21-4000;L22-100;L23-100;L24-100;L25-600;L28-180lei; const conform art 86 din HG925/2006. Pt rest loturi-NU
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii, plata conform disp legale in vigoare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in forma legalizata cu desemnarea unui lider de asociatie
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea
- declaratie privind calitatea de participant la procedura
- declaratie privind neincadrarea la art 181 din OUG nr 34/2006
- certificat constatator ORC
- certificate de atestare fiscala bugetul de stat si impozite si taxe locale in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- fise tehnice produs
- sistem de managament al calitatii
- autorizatie de livrare produs
- lista principalelor livrari pe ultimii trei ani din care sa reiese furnizari de produse similare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2010 09:59
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2010 10:00
Locul: SC Complexul Energetic Turceni SA, str Uzinei, nr 1, Directia Comerciala
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213154641, Fax: 0213154642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile de luarea la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Turceni SA, Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala: str. Uzinei, nr 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel.0253335045, Fax: 0253335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2010 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer