Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente IT si licente software


Anunt de participare numarul 143974/31.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Punct(e) de contact: IOANA-CRISTINA POJAR, Tel. +40 0264/592771, Email: [email protected], Fax: +40 0264/590235, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente IT si licente software
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente IT si licente software : ?CENTRUL DE STUDII AVANSATE, FUNDAMENTATE SI CLINICO-IMAGISTICE, PENTRU CORELAREA PE TERMEN LUNG A PARAMETRILOR DE DEZVOLTARE INTRAUTERINA CU STATUSUL NEURO-PSIHO-MOTOR, PE PARCURSUL DEZVOLTARII PANA LA VARSTA ADULTA ? IMOGEN?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
32000000-3-Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente IT si licente software
Valoarea estimata fara TVA: 1, 223, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 12233 lei sau echival in euro la cursul BNR stabilit cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate: va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Mod de constituire: Forma de constituire a garantiei de participare: se poate constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau ordin de plata confirmat de banca, in contul autoritatii contractante (RO22TREZ2165005XXX006884) deschis la Trezoreria Cluj, iar in cazul scrisorii de garantie bancara se precizeaza completarea conform formularului A. Se poate constitui si printr-un instrument de garantare ce poate fi emis de o societate de asigurari, instrument de garantare irevocabil, care va fi prezentat in original, va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art..87 alin.1 din HG 925/2006, conform dispozitilor art. 86 alin.3 din HG 925/2006. Garantia se poate depunere si in numerar la casieria autoritatii contrcatante, cladirea Directiei, et.1, Str. Clinicilor nr. 3-5 (orar L-V: 12-14 si V: 11-12) In cazul in care, contestatia depusa la CNSC este respinsa, se va retine din garantia de participare suma calculata conf. Art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006. Nota: Ofertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346 / 2004), beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia de participare si pentru garantia de buna executie din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica de emitent sau se va depune la sediul A.C. in orginal ? pana la data limita de depunere a ofertelorNeconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei. Cuantum: 5% din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: - scrisoare de garantie bancara prezentata la incheierea contractului ; - Instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata cont (RO22TREZ2165005XXX006884 deschis la trezoreria Cluj)-Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, conform prevederilor legale in vigoare, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului. Garantia se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5%(2, 5% in cazul IMM) din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie pentru toata durata de valabilitate a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de finantare Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa II, Operatiunea: 2.2.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Cazier judiciar /certificat echivalentNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Personal cu functii de raspundere: Dr. Cristiana Ciortea, Ec. Delia Dragomir, Ec. Ioana Pojar, Jr./proiect Mihaela Oltean, Cons. Jurid. Viviana Santamarian, Ing.Ionela Badescu.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) 1. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCertificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea/comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Deasemenea ocupantul clasat pe primul loc va transmite documentul in original/copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante.2. Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii pentru importul si comercializarea echipamentelor medicale specifice obiectului procedurii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala.Formularul 6 Cursul mediu leu/euro este precizat si in formularul 6. Curs mediu BNR leu/euro 2010 ? 1 euro = 4, 2848 lei 2011 ? 1 euro = 4, 3197 lei 2012 ? 1 euro = 4, 4287 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiei privind principalele livrari de produse si documente justificative.
Declaratie/Cerificat CE de conformitate pentru produsele ofertate, emis de organisme abilitate din care sa reiasa conformitatea produselor si valabilitatea marcajului CE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 10 cu anexa si documente justificative in vederea demonstrarii cerintei de calificare, la latitudinea operatorilor economici, cum ar fi: documente constatatoare, recomandari, proces-verbal de receptie din care sa reiasa faptul ca furnizarea produselor a fost realizata conform prevederilor contractuale sau alte documente atata timp cat acestea cuprind informatiile prevazute la art.188 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.34/2006 (beneficiari, valoarea, perioada de livrare, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat.Certificat/Declaratie de conformitate CE pentru produsele ofertate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul depunerii de oferte financiare cu acelasi pret, in vederea departajarii, se va solicita si depune prin intermediul SEAP o noua oferta financiara ofertantilor cu preturi egale. Pentru lotul ofertat se va depune oferta pentru toate produsele din lot, in caz contrar ofertele partiale vor fi respinse.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Tremenul de depunere al contestatiei este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, conform 252.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Clinicilor nr. 3-5 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400006 , Romania , Tel.+40 0264595271 , Email: [email protected] , Fax: +40 0264595271, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel. +40 0264595271, Email: [email protected], Fax: +40 0264595271
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer